Search form

Luk 21

Ukpopii ubaa aah tii sakpen pu na

(Mak 12.41-44)

1Yesu nan yaar lik, ki kan biwankpadam joo ŋimombil pam ŋani Uwumbɔr aapiin aadakaa ni, 2ki kan ukpopiigiin ubaa mu di janjan bilee ki di ŋa u ponn ni. 3Le Yesu bui ke, “M tuk nimi mbamɔn la, ukpopiigiin wee tii ŋimombil ki jer bi mɔmɔk aah tii pu na. 4Bi mɔmɔk tii ki gur ŋimombil sakpen. U ye ugiin la, le ki di waamombil mɔmɔk tii, kaa ki gur nibaa.”

Baah ga gbaa wii Uwumbɔr Aadichal pu na

(Matiu 24.1-2; Mak 13.1-2)

5Tɔ, binib bibaa nan bi len Uwumbɔr Aadichal aah ŋan pu na, ki kpa ŋitakpanyaan, ni ipiin i binib tii Uwumbɔr na. 6Le Yesu bui bi, “N‑yoonn choo, bi ga nan gbaa wii lidichal limina mɔmɔk. Litakpal libaa aan ki li paa liken pu.”

Falaa aayoonn aah ga li bi pu na

(Matiu 24.3-14; Mak 13.3-13)

7Le Yesu aadidiliib baa u, “Umɔmɔkr, bi ga ŋa kina bayoonn? Ba ga li ye limɔkl ki mɔk timi ke ni ŋeer bi ŋa kina?”

8Le u bui bi, “Ni li nyi man, aan ubaa taa ŋmann nimi. Binib pam ga nan dan ki pur maayimbil ke bima le ye min Yesu, ki ga bui ke ni ŋeer a. Ni taa dii bi man. 9Ni yaa ŋun ke ntim mubaa aanib to tɔb butɔb, aan ntim muken aanib kpa tibɔr kan, ni taa san ijawaan man. Uwumbɔr le siin ke nimina mɔmɔk ga ŋa. Nima le aan mɔk ke dulnyaa wee ga doo libuul ngbaan ni.

10“Linibol libaa ga to linibol liken butɔb. Nnaan mubaa aanib ni nnaan muken aanib ga to tɔb butɔb. 11Kitiŋ ga deŋ sakpen ŋipepel ŋipepel. Nkon mu ga lir. Iween mu ga lir, ki ku binib pam ntim ntim ponn ni. Lijinjiir aawan, ni tiwan ni faani binib na mu ga li bi paacham.

12“Nimina mɔmɔk aa kaa kee ŋa buyoonn na, le bi ga chuu nimi, ki ŋa nimi falaa, ki di nimi ŋa mmeen aadir ni ki ji nimi tibɔr, ki di nimi ŋa kiyondiik ponn ni. M pu, le bi ga di nimi siin bibɔrb ni ntim aaninkpiib aanimbiin ni ke bi ji nimi tibɔr. 13Nima le ga tii nimi nsan le ni tuk bi tibɔnyaan tee. 14Ni di ŋa nisui ni man ke naan puen baa nisui ni ke ni ga len kinye? 15M ga tuk nimi naah ga len pu na, aan nimi aadim ubaa taa ki ŋmaa kpak nimi, kaan ki ŋmaa len tibaa. 16Nitetiib, ni ninatiib, ni ninaabitiib, ni nidoyaab, ni nijɔtiib, ga kooh nimi. Le binib ga ku ni ponn ni bibaa. 17Binib mɔmɔk ga li nan nimi m pu. 18Ni mu aan bee yɔli; nimi aayikpirk kibaa le aan bee yɔli. 19Ni yaa ji limɔr falaa mɔmɔk ponn ni kan, ni ga kan limɔfal li kaa kpa ndoon na.”

Baah ga bii Jerusalem aatiŋ pu na

(Matiu 24.15-21; Mak 13.14-19)

20“Ni yaa kan butɔb aajab si gob Jerusalem aatiŋ kan, ni li nyi man, naan yunn, le bi ga bii kitiŋ ngbaan doo. 21N‑yoonn ngbaan yaa nan fuu ni kan, binib bi bi Judea aatiŋ ponn ni na san buen ŋijoo paab. Binib bi bi Jerusalem ponn ni na mu li nya ki ni. Binib bi bi itingbaan ni na, bi taa koo ni Jerusalem aatiŋ ni. 22N‑yoonn ngbaan le Uwumbɔr ga daa Jerusalem aatiŋ aanib aatafal, aan ni gbiin waagbaŋ aah ŋmee pu na mɔmɔk. 23N‑yoonn ngbaan, bipiib bi kpa ŋipuu na, ni bipiib bi kpa mbim bi laa ŋaa libiil na ga li kpa kinimbaak; ba pu? Uwumbɔr ga gee liŋuul sakpen kitiŋ ngbaan aanib pu. Bi ga ji falaa pam. 24Bi ga di kijaak aajum ku bibaa, ki ga chuu bibaa mu tinaagbiir ki di buen ŋinibol mɔmɔk aakaasisik ni. Le binib bi kaa ye Juu yaab na ga bii Jerusalem ki ti saa baayoonn aah ga doo pu na.”

Yesu aah ga gir ni pu na

(Matiu 24.29-31; Mak 13.24-27)

25“Lijinjiir aawan ga li bi nwiin, ni uŋmal, ni ŋiŋmabil ponn ni. Nnyusakpem ga ŋa tinyunkpenn sakpiin, ki faa kifuuk sakpen, ki ŋa binib ilandak. Baan ki li nyi baah ga ŋa pu na. 26Paacham aawan aan ki li bi mbamɔm. Nima le binib ga lik naah ga li bi pu dulnyaa wee ni na, ki ga san ijawaan ki ti fik. 27N‑yoonn ngbaan le bi ga kan min Unibɔn Aabo bi ntaalangbam ni ki choo, ki wiin chain, ki joo mpɔɔn. 28Ni yaa kan tiwan nimina mɔmɔk bi ŋani kan, chuu nibaa man, ki pɔɔk nitaakpab. Naan yunn le ni ga ŋmar.”

Isui aayataŋakl

(Matiu 24.32-35; Mak 13.28-31)

29Yesu nan ŋakl bi liyataŋakl ke, “Ni li lik bukpasɔm ni isui mɔmɔk man. 30Ni yaa nan kan yaabon bi ŋani tifar kan, ni bee ke ni yaa kpee siib kan, kiseek ga seer. 31Kina na, ni yaa kan nimina bi ŋani kan, ni bee ke ni yaa kpee siib kan, Uwumbɔr aanaan ga fuu ni.

32“M tuk nimi mbamɔn la, dandana aanib aan jer le tiwan nimina mɔmɔk puen ŋa. 33Paacham ni taab ga jer. Maamɔbon ma aan jer.”

Yesu aagirndaal aabɔr

34“Ni li nyi man, ki taa nyu ndaan gbii ki li kpa ndaan aaween, ki taa cha nimi aabimbin aabɔr gbiin nimi aalandak mɔmɔk, aan maagirndaal taa yuk nipobil. 35Maagirndaal kan, dulnyaa wee ni aanib mɔmɔk aapobil ga yuk ke gaawɔb aah chuu upeel kan, upobil yukr pu na. 36Li nyi man n‑yoonn mɔmɔk, ki mee Uwumbɔr u tii nimi mpɔɔn ke ni nya falaa umɔk choo na ni, ki nan sil min Unibɔn Aabo aanimbiin ni.”

37Iwiin mɔmɔk le Yesu nan bi Uwumbɔr Aadichal ni, ki tuk binib Uwumbɔr aabɔr. Tinyer mɔmɔk le u buen Olif aasui aajool paab ki ti dɔ geen. 38Kichakpinaanyeek ni mɔmɔk le binib chaa u chee Uwumbɔr Aadichal ni, bi ti ŋun waah len pu na.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index