Search form

Matiu 14

Jɔnn u nan muin binib nnyun ni na aakun

(Mak 6.14-29; Luk 9.7-9)

1N‑yoonn ngbaan le Ubɔr Herod ŋun Yesu bɔr, 2le ki bui waatutum ke, “Jɔnn u nan muini binib nnyun ni na le na. U fikr nkun ni la. Nima le cha u kpa mpɔɔn, ki tun lijinjiir aatun.”

3Budabu pu Herod len kina na le ye ke u nan chuu Jɔnn ki buu u tikululn ki di u ŋa kiyondiik ni. Taani u cha u nan chuu u na le ye ke Jɔnn nan bui u 4ke waah joo unaal aapuu Herodias na, naa ŋan, ke u bii Uwumbɔr aakaal la. 5Jɔnn aah nan len kina na, le Herod ban ke u ku u, le ki san Juu yaab ijawaan. Bi nan len ke Jɔnn ye Uwumbɔr aabɔnabr la.

6Le Herod aamaaldaal aawiin fuu ni. Le u ŋa tijiir ke bi ji. Le Herodias aabisal dan nan waa liwaal, Ubɔr Herod ni waanib aanimbiin ni. Le ni mɔɔr Herod sakpen. 7Le u puu tipuur ke u ga tii u waah ban pu na.

8Le una bui u ke u bui Ubɔr Herod ke u tii u Jɔnn aayil likusambil ponn ni.

9Usapɔɔn ngbaan aah bui u kina na, le Ubɔr Herod aasui bii. Waah puu tipuur ti bicham aanimbil ni na pu, waa ban ke ti bee. 10Nima le u tun unii ke u li cha kiyondiik ponn ni ki ti gii ni Jɔnn aayil. 11Le u ti joo ni uyil likusambil ponn ni ki nan di tii usapɔɔn ngbaan. Le u mu di ti tii una. 12Le Jɔnn aadidiliib dan nan yoor linikpol ngbaan ki ti sub, le ki buen ti tuk Yesu.

Yesu aah kpiin binib ŋichur ŋiŋmu pu na

(Mak 6.30-44; Luk 9.10-17; Jɔnn 6.1-14)

13Yesu aah ŋun kina na, le u koo buŋɔb ni, le ki buen kipɔɔk ni, binib aah kaa bi nin chee na. Le kinipaak ngbaan ŋun ke u buen, le ki nyan baatim ni, ki chuun kitiŋ ki buen u chee. 14Waah nyan buŋɔb ni na, le u kan kinipaak sakpeŋ, le ki san bi kinimbaak, le ki cha bi ponn ni bi ye bibum na pɔɔk.

15Naah joor na, le waadidiliib dan nan bui u, “Ti bi kipɔɔk ni la. Ni jer tijikaar aajim yoonn a. Cha kinipaak ngbaan buen itingbaan ni ki ti daa tijikaar ji.”

16Le u bui bi, “Taa cha bi buen man. Nimi nibaa tii bi tijikaar bi ji man.”

17Le bi bui u, “Ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee baanja le bi.”

18Le u bui bi, “Li joo ni tii ni mi man,” 19le ki bui kinipaak ngbaan, “Kal kitiŋ timosɔnn pu man,” le ki yoor ŋiboroboro kpin ŋiŋmu ni ijan ilee ngbaan, ki waan lik paacham, ki doon Uwumbɔr, le ki gii boroboro ni ijan ngbaan, ki di tii waadidiliib. Le bi yakr siin kinipaak ngbaan mɔk aanimbiin ni. 20Bi mɔmɔk nan ŋman ki bab. Baah ŋman ki bab ki gur ni na, le Yesu aadidiliib nan yoor tijikaar ti gur na ki gbiin tibɔɔkur kipiik ni tilee. 21Bijab bi jin tijikaar ngbaan na ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu. Baa nan kahn bipiib ni mbim kpee.

Yesu aah chuun nnyun pu pu na

(Mak 6.45-52; Jɔnn 6.15-21)

22Libuul ngbaan ni le Yesu muk waadidiliib ke bi koo buŋɔb ni ki loln u pu nsan ki puur nnyusakpem na. Le u tuk kinipaak ngbaan ke bi li chaa kun. 23Waah tuk bi kina na, le u jon lijool paab ubaa, u ti mee Uwumbɔr. Le ni mue. Le u bi nima chee ubaa. 24Waadidiliib mu bi buŋɔb ni nnyusakpem aakaasisik ni. Libuln nan daar sakpen ki tok bi, tinyunkpenn mu yeŋni baaŋɔb.

25Ikooja aah wii buyoonn na, le u chuun nnyun paab, ki buen bi chee, ki ti ŋaŋ bi. 26Waadidiliib aah kan u chuun nnyun pu na, le ijawaan chuu bi sakpen, le bi len ke ni ye utekpiir aawiin la, le ki faa ikuun tɔn tɔn.

27Libuul ngbaan ni le Yesu bui bi, “Chuu nibaa man. Min ye. Ni taa san ijawaan man.”

28Le Piita bui u, “Ndindaan, ni yaa sil ye si kan, bui mi ke m chuun nnyun pu ki dan aa chee.”

29Le Yesu bui u, “Li chuun choo.” Le Piita nyan buŋɔb ni, ki chuun nnyun paab ki cha Yesu chee. 30Le u kan libuln aah daar ki feeni tinyunkpenn pu na, le ki san ijawaan, le ki piin ki bi muini cha, le ki teen ke, “Ndindaan, nyan mi.”

31Libuul ngbaan ni le Yesu taln uŋaal ki chuu u, le ki bui u, “Saa gaa mi ki kii mbamɔm. Ba ŋa aa joo mi beeni?”

32Le bi mɔmɔk bilee koo buŋɔb ni. Libuul ngbaan ni le libuln ŋmin. 33Le binib bi bi buŋɔb ponn ni na gbaan Yesu aanimbiin ni, ki dooni u, le ki len ke, “Mbamɔn, aa sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la.”

Yesu aah tii bibum laafee Genesaret aatiŋ ni pu na

(Mak 6.53-56)

34Le bi fuu nnyusakpem aadapuul, Genesaret aatiŋ chee, le ki nyan buŋɔb ni. 35Le kitiŋ ngbaan aanib bee u, le ki buen itingbaan mɔmɔk ni, ki ti yoor bibum mɔmɔk, ki joo ni bi Yesu chee, 36ki nan mee u ke u cha bibum ngbaan meeh waabɔkul aamɔjuul. Binib bimɔk meeh li na pɔɔk libuul ngbaan ni.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index