Search form

Matiu 21

Jerusalem aanib aah nyuŋ Yesu pu na

(Mak 11.1-11; Luk 19.28-40; Jɔnn 12.12-19)

1Bi nan peen Jerusalem, ki fuu Befej aatiŋ, ki bi lijool li bi yin li ke Olif aasui aajool na paab. Baah ti fuu nima chee na, 2le Yesu bui waadidiliib ponn ni bilee, “Li cha man naah si gbɔk kitiŋ ki na ni. Ni yaa koo ki ponn ni kan, libuul ngbaan ni, ni ga kan ubon si gbin, waabo si u chee. Chuu gbiln ubon ngbaan, ki li joo ni u ni waabo m chee man. 3Unii ubaa yaa len tibaa kan, ni bui u, ‘Tidindaan le ban i,’ le u ga cha ni li joo ni i libuul ngbaan ni.”

4Nimina le gbiin Uwumbɔr aabɔnabr aah nan len pu na ke,

5“Tuk Sionn aatiŋ aanib,

Lik, nimi aabɔrkpaan choo ni chee la.

U sunn ubaa taab le ki dik ubon pu,

u dik ubon u laa diin na pu la.”+

6Le Yesu aadidiliib buen ki ti ŋa waah len pu na, 7ki joo ni ubon ngbaan ni waabo, le ki di baakeken paan u pu. Le Yesu diŋ u pu. 8Kinipaak ngbaan nan di baakeken ter nsan ponn ni. Bibaa mu bar tisufar ki di ter nsan ponn ni. 9Le binib bi loln u pu nsan na, ni binib bi paa puwɔb na nan bi tar ke, “Hosiana,+ pakn Ubɔr David Aayaabil man. Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa unii u choo waayimbil ni na pu. Hosiana bi paacham.”+

10Yesu aah fuu Jerusalem ni na, le kitiŋ ngbaan aanib mɔmɔk fii ki bi baa tɔb, “Ŋma ye umina?”

11Le kinipaak ngbaan bui bi, “U ye Uwumbɔr aabɔnabr Yesu u nyan ni Nasaref aatiŋ ki bi Galilee aatiŋ ponn ni na la.”

Yesu aah toor Uwumbɔr Aadichal pu na

(Mak 11.15-19; Luk 19.45-48; Jɔnn 2.13-22)

12Yesu nan ti koo Uwumbɔr Aadichal ni, le ki jenn nyan binib bimɔk kooh tiwan ki daa tiwan li ponn ni na, ki labr bilikpelm aateebul mam chiŋ, le ki labr binib bi kooh ŋinanjel na mu aajal ki di chiŋ, 13le ki bui bi, “Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke Uwumbɔr len ke, ‘Bi ga yin Maadichal ke Mmeen Aadichal la;’ nimi le ŋani li bififiirb aakakaa chee.”+

14Bijoom ni biwɔb nan dan Yesu chee Uwumbɔr Aadichal ni, le u cha bi pɔɔk. Le mbim mu bi Uwumbɔr Aadichal ni na tar ke, “Hosiana, pakn Ubɔr David Aayaabil man.” 15Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aah ŋun kina, ki kan Yesu aah tun lijinjiir aatun pu na, le bi gee liŋuul, 16le ki baa Yesu ke, “Saa ŋun mbim ngbaan aah len pu na aa?”

Le Yesu bui bi ke, “M ŋun. Naa kee karn Uwumbɔr Aagbaŋ ni ii? ke, ‘Mbim ni mbipɔm ga pak Uwumbɔr mbamɔm.’”+

17Yesu aah len kina na, le u siir cha bi, le ki nyan Jerusalem, ki buen Betani aatiŋ ni, u ti doon nima.

Yesu aah len tibɔbir busub bubaa pu na

(Mak 11.12-14, 20-24)

18Naah ki woln kitaak na, le u gir buen Jerusalem. Waah cha na, le nkon joo u. 19Le u kan likakaln si nsan aamɔgbeln, le ki buen bu taab, kaa kan lisubil libaa bu pu, see tifar ŋmeen. Le u bui busub ngbaan, “Saan ki lu ŋisubil n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.” Libuul ngbaan ni le busub ngbaan mɔmɔk kuur.

20Waadidiliib aah kan kina na, le ni gar bi pam. Le bi baa ke, “Ba pu busub ngbaan kuur mala kina?”

21Le Yesu bui bi, “M tuk nimi mbamɔn la, ni yaa gaa Uwumbɔr ki kii, kaa joo beeni kan, ni mu ga ŋmaa ŋa kina. Naa ye nimina baanja le ni ga ŋa. Ni yaa po bui lijool limina ke li fii ki ti lir nnyusakpem ni kan, ni ga ŋa kina. 22Ni yaa mee Uwumbɔr ki yaa pak ke u ga ŋa naah mee u pu na kan, u ga ŋa kina tii nimi.”

Baah baa Yesu waatuln pu pu na

(Mak 11.27-33; Luk 20.1-8)

23Yesu nan koo Uwumbɔr Aadichal ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aabɔr. Waah ŋani kina na, le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib dan u chee ki nan baa u, “Aa kpa nsan ke aa ŋa saah ŋani pu na aa? Ŋma tii si nsan ngbaan?”

24Le u bui bi, “M mu ga baa nimi mbaan. Ni yaa ŋmaa gar kan, m mu ga tuk nimi maah kpa nsan pu ki ŋani maah ŋani pu na. 25Jɔnn aah nan muin binib nnyun ni na, ŋma nan tii u nsan? Uwumbɔr aan binib?”

Le bi kpokl tɔb ke, “Ti yaa bui ke Uwumbɔr le tii u nsan kan, u ga baa timi ke ba ŋa taa nan gaa u ki kii. 26Ti yaa ki len ke binib le tii u nsan kan, ti san kinipaak ngbaan ijawaan baah ga ŋa timi pu na la; ba pu? bi mɔmɔk len ke Jɔnn nan ye Uwumbɔr aabɔnabr la.” 27Nima le bi bui Yesu, “Taa nyi.”

Le Yesu bui bi, “M mu aan tuk nimi maah kpa nsan pu ki ŋani maah ŋani pu na.”

Binachipɔm bilee aayataŋakl

28“Dakl lik man maah ga tuk nimi pu na aatataa. Uja ubaa nan kpa japɔtiib bilee, le ki dan nan bui u ye upol na, ‘Maabo, buen kisaak ponn ni din ki ti tun.’ Le u bui u, 29‘Maan buen.’ Naah kpee siib na, le u jer waalandak ki buen kisaak. 30Le uja ngbaan buen uwaatiir mu chee le ki bui u, ‘Maabo, buen kisaak ponn ni din ki ti tun.’ Le u bui u, ‘Maaninkpel, m ga buen,’ ki mu aa buen. 31Mbim bilee ngbaan ponn ni, ulau ŋa bite aageehn?”

Le bi bui u, “Njan yoo.”

Le u bui bi, “M tuk nimi mbamɔn la, bilampoogaab ni bipiidagoob koo Uwumbɔr aanaan ni, ki cha nimi. 32Ba pu? Jɔnn nan dan ni chee ki nan tuk nimi nsan mu ŋan na. Le naa gaa u ki kii. Bilampoogaab ni bipiidagoob le gaa u ki kii. Ni nan kan baah gaa u ki kii pu na, le naa kpeln nimi aabimbin, kaa gaa u ki kii.”

Bikpaab bi kaa ŋan na aayataŋakl

(Mak 12.1-12; Luk 20.9-19)

33“Li pel man liyataŋakl liken. Udichadaan ubaa le nan bi le ki naan kisaak, le ki ŋum isui i lu ŋisubil na ki ponn ni, le ki di idɔ gob kisaak ngbaan, le ki gbii libuul li bi ga di ŋisubil ŋa li ponn ni na aan ki mueni nyani ŋaanyun na, le ki maa libimbifɔfɔŋ ke unii li ka li paab ki kiir kisaak ngbaan, le ki yin bikpaab bibaa, le ki di kisaak ngbaan ŋa biŋaal ni, ke bi li lik ki. Isui ngbaan yaa nan lun ŋisubil kan, bi ker ki tii u, aan ki ker bibaa mu. Waah ŋa kina na, le u siir ki buen kitiŋ ki daa na ni. 34Buyoonn ŋisubil nan puir na, le u di waatutum tun bikpaab ngbaan chee, bi ti gaa ni waasubil kisaak ngbaan ponn ni, ki li joo ni. 35Le bikpaab ngbaan ti chuu waatutum ngbaan, ki gbaa ubaa, ki ku ubaa mu, ki yur ubaa mu ŋitakpal u ti kpo. 36Le usadaan ngbaan ki tun bitutum bi wiir ki jer njan yaab na. Le bikpaab ngbaan ŋa bi mu kina. 37Kookoo yaan le u di ujapɔɔn tun ni bi chee, le ki bui ke ‘Bi ga pak uma la.’ 38Bikpaab ngbaan aah kan waabo ngbaan na, le bi bui tɔb, ‘Uma le ye waafaajil. Cha ti ku u man aan ki ji waafaal.’ 39Le bi chuu u, ki di nyan n‑gbaan, le ki ti ku u.

40“Kina pu na, usadaan yaa nan fuu ni kan, u ga ŋa bikpaab ngbaan kinye?”

41Le bitotoorninkpiib ni Juu yaab ngbaan bui ke, “U ga sil ku titunwanbirdam ngbaan, ki di kisaak ngbaan tii bikpaab bi ga li bilni u waasubil ŋibin mɔmɔk na.”

42Le Yesu baa bi, “Naah kee karn Uwumbɔr Aagbaŋ aah len pu na aa? ke,

‘Litakpal li bidimaab yii li na, lima le ye litakpajal.

Uwumbɔr le ŋa kina, le ni gar timi pam.’+

43“M tuk nimi la, Uwumbɔr ga nyan ni chee waanaan, ki di tii linibol li ga dii waah ban pu na. [ 44Unii u lir litakpal ngbaan pu na, u ga kool. Unii u litakpal ngbaan lir u pu na, li ga nan u ke ntayon na.”]

45Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Farisii yaab aah ŋun kina na, le bi bee ke Yesu di liyataŋakl ngbaan ŋaŋ bima la. 46Le bi ban ke bi chuu u, ki mu san kinipaak ngbaan ijawaan; ba pu? kinipaak ngbaan len ke Yesu ye Uwumbɔr aabɔnabr la.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index