Search form

Matiu 22

Unii u ŋa ubɔndinn aajikaar na aayataŋakl

(Luk 14.15-24)

1Le Yesu ki ŋakl bi liyataŋakl ke, 2“Uwumbɔr aanaan naahn ubɔrkpaan u ŋa ubɔndinn aajikaar ki tii ujapɔɔn, 3ki tun waatutum ke bi yin binib bi u ban ke bi dan nan ji na. Baah yin bi na, le bi yii, kaa dan. 4Le u ki tun bitutum biken ke bi ti yin bi ki tuk bi, ‘Ubɔrkpaan len ke u gor tijikaar mɔmɔk doo a. U kɔr inaaja ni tiwakor ti filk na, ki gor tiwan mɔmɔk doo a,’ ke bi dan. 5Le baa gar waatutum. Bi nan beenin tun baatuln; ubaa nan buen kisaak, uken mu buen u ti tiir kitiir. 6Bi gur na chuu bitutum ngbaan, ki gbaa bi ki ku bi. 7Le ubɔrkpaan ngbaan gee liŋuul sakpen, le ki tun waajab le bi ti ku binikurb ngbaan, le ki see baatiŋ mmii. 8Le u bui waatutum, ‘Ubɔndinn aajikaar gor a. Binib bi m yin bi na aa ŋeer bi ji tijikaar ngbaan. 9Li cha kitiŋ ponn ni aasan ni man, ki ti yin ni naah ga kan binib bimɔk na, bi dan ki nan ji ubɔndinn aajikaar ngbaan.’ 10Le waatutum buen kitiŋ ponn ni aasan ni, ki ti yin ni baah kan bi na mɔmɔk, binib bi ŋan na ni bi kaa ŋan na mɔmɔk. Le bi nan gbiin kidiik ki bi ji tijikaar ki ponn ni na.

11“Le ubɔrkpaan ngbaan koo ni u nan lik binib bi dan bi nan ji tijikaar ngbaan na, le ki kan uja u kaa pee tibɔndinn aawanpeenkaan na. 12Le ubɔrkpaan ngbaan baa u, ‘Njɔ, aa ŋa kinye ki koo ni do, kaa pee tibɔndinn aawanpeenkaan?’ Le u si ŋmin. 13Le ubɔrkpaan ngbaan bui waatutum ke bi chuu u, ki buu uŋaal ni utaa, ki nyan u, ki ti di mee lii lipaal mbɔmbɔɔn ni. U ga wii ki ŋmɔ ŋinyin nima chee.

14“Liyataŋakl ngbaan aatataa le ye ke baah yin bi na wiir, le baa nyan bi na aa wiir.”

Baah pen Yesu nlan pu na

(Mak 12.13-17; Luk 20.20-26)

15Le Farisii yaab buen bi ti kpokl baah ga peei Yesu nlan pu aan ki chuu u na. 16Le bi tun baadidiliib ni Ubɔr Herod aanib bibaa Yesu chee, le bi ti bui u, “Umɔmɔkr, ti bee ke aa len mbamɔn la, ki mɔk timi Uwumbɔr aasan mbamɔm, kaa san unii ubaa ijawaan, kaa pak ubaa ki jer uken. 17Tuk timi saah dak pu na. Ni ŋan ti pa lampoo ki tii Ubɔrkpaan Siisa aan naa ŋan?”

18Le Yesu bee baah bir pu na, le ki baa bi, “Nimi biŋmaŋmannim, ba ŋa ni tɔŋ mi? 19Mɔk mi lampoo aamombil.”

Le bi joo ni limombil nan mɔk u. 20Le u baa bi, “Ŋma aanaŋ ni liyimbil bi li pu?”

21Le bi bui u, “Siisa yaan.”

Le u bui bi, “Nima pu na, di ni ye Siisa yaan na, ki di tii u man, ki di ni ye Uwumbɔr yaan na, ki di tii Uwumbɔr.”

22Baah ŋun kina na, le ni gar bi pam. Le bi di cha u ki buen.

Binib bi ga fikr nkun ni na aah ga li bi pu na

(Mak 12.18-27; Luk 20.27-40)

23Liyaadaal ngbaan le Sajusii yaab dan u chee. Bima le len ke binib aan fikr nkun ni. 24Le bi bui u, “Umɔmɔkr, Moses nan len ke uja yaa kpo, kaa kpa mbim kan, unaal di ukpopii ngbaan kpan, ki maa mbim tii ukpel.+ 25Naabitiib bilole nan bi ti ponn ni. Le upol din upii, ki kpo, kaa kpa ubo. Le unaal di ukpopii ngbaan kpan, 26ki mu kpo, kaa kpa ubo. Le u paa u pu na mu ŋa kina. Le bimɔk bilole kpan upiibaan, ki kpo doo, kaa kpa ubo. 27Kookoo yoo, le ukpopii ngbaan mu kpo. 28Kina pu na, binib yaa nan fikr nkun ni kan, upii ngbaan ga li ye ŋma aapuu? Bi mɔmɔk bilole nan joo u la.”

29Le Yesu bui bi, “Naa bee Uwumbɔr Aagbaŋ aah len pu na, kaa bee Uwumbɔr aah kpa mpɔɔn pu na. Nima le cha ni yenn nimi aaliin ni. 30Binib yaa nan fikr nkun ni kan, baan yoor bipiib, bipiib mu aan mɔn bijab. Bi ga li bi ke Uwumbɔr aatuuntiib bi bi paacham na aah bi pu na la. 31Joo cha binib aah ga fikr nkun ni pu na aabɔr kan, naa karn Uwumbɔr aah nan len pu na aa? 32ke uma le ye Abraham, ni Aisak, ni Jakob Aawumbɔr.+ Uwumbɔr yaa len ke u ye binib bi kpo na Aawumbɔr kan, nima le mɔk ke bi kpa limɔfal.”

33Kinipaak ngbaan aah ŋun Yesu aah tuk bi pu na, le ni gar bi pam.

Mulakaal ye nkaalkpaan?

(Mak 12.28-34; Luk 10.25-28)

34Le Farisii yaab ŋun ke Yesu len tibɔr ki jin Sajusii yaab. Le bi kuun ki dan Yesu chee. 35Le bi ponn ni ubaa, u nyi Uwumbɔr aakaal mbamɔm na, ban ke u pen Yesu nlan, le ki baa u, 36“Umɔmɔkr, Uwumbɔr aakaal ponn ni, mulakaal jer ikaal mɔmɔk?”

37Le Yesu bui u, “‘Aa li gee Aadindaan Uwumbɔr aasui mɔmɔk ni, ni saawiin mɔmɔk, ni saalandak mɔmɔk.’+ 38Nkaal mumina le ye nkaalkpaan ki jer ikaal mɔmɔk. 39Leler aakaal naahn nkaal ngbaan la, ‘Aa li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na.’+ 40Moses aakaal mɔmɔk, ni Uwumbɔr aabɔnabr aabɔr mɔmɔk si ikaal ilee yee le pu.”

Kristo u ga gaa binib lii na aabɔr

(Mak 12.35-37; Luk 20.41-44)

41Farisii yaab aah kuun tɔb chee pu na, le Yesu baa bi mbaan mubaa ke, 42“Kristo u ga gaa binib lii na aabɔr pu, ni dak kinye? Ŋma aayaabil ye u?”

Le bi bui u, “David aayaabil ye.”

43Le u baa bi, “Kristo ngbaan yaa ye David aayaabil kan, ba pu Uwumbɔr Aafuur Nyaan nan cha David yin u ke Udindaan? David nan len ke,

44‘Uwumbɔr bui Ndindaan ke: Kal ŋŋangii wɔb,

ki ti saa buyoonn m ga nyaŋ saadim mɔmɔk na.’+

45Tɔ, David aah nan yin Kristo ngbaan ke Udindaan kina na, Kristo ga li ŋmaa ye uyaabil aa?”

46Yesu aah baa bi kina na, le ubaa aa ŋmaa gar mbaan ngbaan, ki mu aa ki kaa bi baa u mbaan muken daalbaadaal.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index