Search form

Rom Yaab 4

Abraham aah ye limɔkl pu na

1Tɔ, cha ti lik tiyaaja Abraham aabɔr aah nan bi pu na: 2Ni yaa ba ye waatunyaan pu le cha Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan kan, u ba ga ŋmaa li kpa kipupuk. U mu aa ŋmaa li kpa kipupuk Uwumbɔr chee. 3Uwumbɔr Aagbaŋ len ke, “Abraham nan gaa Uwumbɔr aamɔboln ki kii, kina pu na le Uwumbɔr gaa u ke u ye uninyaan u chee.”+ 4Unii u tun lituln ki kan tipar na, tipar ngbaan aa ye ipiin, ni ye waapar la. 5Tɔ, unii u kaa joo nkaal na yaa gaa Uwumbɔr u di cha pinn titunwanbirdam na ki kii kan, waah gaa Uwumbɔr ki kii na, nima le Uwumbɔr ga len ke waabɔr ŋan. 6Ubɔr David mu nan len ke binib bi Uwumbɔr len ke baabɔr ŋan na le kpa mpopiin. Bi gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u len ke baabɔr ŋan, naa ye ke bi tun litunyaan le cha u len kina. Ubɔr David nan len ke,

7“Binib bi Uwumbɔr di cha baatunwanbir pinn bi na

le kpa mpopiin.

Uwumbɔr aah di cha binib bi aataani pinn bi na

le kpa mpopiin.

8Binib bi Uwumbɔr aan len ke baabɔr bii na,

bima le kpa mpopiin.”+

9U len ke Juu yaab baanja le kpa mpopiin ngbaan aa? Waa len kina. Binib bi kaa ye Juu yaab na mu kpa. Ti len ke Abraham nan gaa Uwumbɔr aamɔboln ki kii, nima le cha Uwumbɔr gaa u ke u ye uninyaan u chee. 10Bayoonn Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan? Buyoonn u nan gii lichakpaln na le aan buyoonn waa nan kee gii na? Buyoonn waa nan kee gii na. 11Waah gii lichakpaln na, nima le nan ye limɔkl ki mɔk ke u gaa Uwumbɔr ki kii, nima le Uwumbɔr gaa u ke u ye uninyaan u chee, buyoonn waa nan kee gii lichakpaln na. Nima pu le Abraham ye binib bimɔk gaa Uwumbɔr ki kii, kaa gii ŋichakpan na aate. Baah gaa Uwumbɔr ki kii na, nima le Uwumbɔr gaa bi ke bi ye bininyaam u chee. 12Binib bi gii ŋichakpan, ki tak Abraham aataabuu ponn ni, ki gaa Uwumbɔr ki kii ke Abraham aah nan gaa u ki kii pu, buyoonn waa nan kee gii lichakpaln na, bima mu le Abraham ye bite.

Gaakii pu le ti ga kan Uwumbɔr aah puu tipuur ti na

13Uwumbɔr nan puu tipuur tii Abraham ni uyaabitiib, ke bima le ga li yeh dulnyaa. Naa ye ke bi joo Uwumbɔr aakaal le ga cha bi kan tipuur ngbaan. Bi gaa Uwumbɔr ki kii la, le u len ke baabɔr ŋan. Nima le ga cha bi kan tipuur ngbaan. 14Uwumbɔr yaa ba puu tipuur ke binib bi joo waakaal na le ga li yeh dulnyaa kan, naadii aa ba ga li kpa tinyoor. Tipuur ngbaan mu aa ba ga gbiin; ba pu? ubaa aan ŋmaa joo nkaal mɔmɔk mbamɔm. 15Binib aah bii nkaal na, le Uwumbɔr gee liŋuul bi pu. Nkaal aah kaa bi nin chee na, binib aa bii nkaal.

16Nima le Uwumbɔr puu tipuur tii binib bi gaa u ki kii na. Uwumbɔr aah gee binib pu na, nima le u tii Abraham aayaabitiib mɔmɔk waah nan puu tipuur ti na. U ga tii Abraham aayaabitiib bi ye Juu yaab ki gaa u ki kii na, ni binib bi kaa ye Juu yaab ki mu gaa u ki kii na ke Abraham aah nan gaa u ki kii pu na. Abraham ye timi bimɔk gaa Uwumbɔr ki kii na aayaaja la. 17Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni ke Uwumbɔr bui Abraham, “M ŋa si ŋinibol pam aayaaja la.” + Abraham le ye tite Uwumbɔr chee. U nan tii Uwumbɔr naadii. Uma Uwumbɔr le fikr binib bi kpo na nkun ni, le ki yin binib bi kaa kee bi na, ke baah bi le na. 18U nan puu tipuur tii Abraham ke u ga ŋa u ŋinibol pam aayaaja, ke uyaabitiib ga li wiir ke iŋmabi aah wiir pu na. Ni nan bi ke tipuur ngbaan aah kaan ŋmaa gbiin le na. Abraham mu nan tee kpa limakl ke ti ga nan gbiin.+ 19Ni nan gur siib u pii ŋibin nkub. Waah nan por pu na, ni nan naahn ke waan ki ŋmaa maa ubo. Upuu Sara mu nan jer timar. Le Abraham pak Uwumbɔr aah tuk u pu na, kaa joo beeni. 20Uwumbɔr aah puu tipuur ti tii u na, tima le gur ye waalandak. Le u pak tipuur ngbaan mbamɔm, kaa joo beeni ke ti ga gbiin bee taan gbiin? U nan moo gaa Uwumbɔr ki kii le ki nyuŋ u, 21ki sil nyi ke Uwumbɔr aah puu tipuur ti na, u ga ŋmaa ŋa kina. 22Waah nan gaa Uwumbɔr aamɔboln ki kii kina na, nima le Uwumbɔr gaa u ke u ye uninyaan u chee. 23-24Ni ŋmee kina le Uwumbɔr Aagbaŋ ni. Timi pu le bi nan ŋmee kina, naa ye Abraham baanja pu; ba pu? timi bi gaa Uwumbɔr u nan fikr Tidindaan Yesu nkun ni ki kii na, le u ga len ke timi aabɔr ŋan. 25Yesu nan kpo timi aatunwanbir pu, le ki fikr nkun ni. Nima le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index