Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10:17

17Pɩyɛɛrɩ maa bwɛ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm o na nɛ tɩn kuri. Ka maŋa kam nɩ mʋ nɔɔna balʋ Kɔrɩnɛɛlɩ na tʋŋɩ o tee nɩ tɩn bwe ba lwarɩ Simɔn sɔŋɔ kʋm je. Ba laan ma vu ba yi mancoŋo kʋm ba zɩga.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index