Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:19

19Erɔdɩ ma pa ni sɩ ba kwaanɩ ba beeri o jǝgǝ. Ba ma beer-o taan ba ga. Erɔdɩ ma bwe pamaŋna bam o nii, ba kɩ ta mʋ yɩ Pɩyɛɛrɩ nuŋi, yɩ o daarɩ o pa ni sɩ ba gʋ-ba.

Kʋntʋ na kɩ kʋ kɛ tɩn, Erɔdɩ ma zaŋɩ Zude nɩ o vu Sezaarɩ o zʋʋrɩ da.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index