Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:20

Kʋ na kɩ te yɩ Erɔdɩ tɩ tɩn

20Erɔdɩ banɩ dɛɛn tiini dɩ zaŋɩ dɩ Tiiri dɩ Sidɔn tiinǝ. Je sɩm kʋntʋ nɔɔna bam ma zaŋɩ ba la kɔgɔ sɩ ba vu ba tʋ Erɔdɩ sɩ o yagɩ. Erɔdɩ dɛɛn jɩgɩ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na nii o sɔŋɔ kʋm baŋa nɩ, o yɩrɩ mʋ Bɩlasɩtɩ. Nɔɔna bam ma puli ba di ciloŋo dɩdaanɩ wʋntʋ, yɩ ba daarɩ ba vu Erɔdɩ te ba ŋɔɔnɩ dɩd-o sɩ o yagɩ o ban-zɔŋɔ kʋm. Ba dɛɛn lagɩ sɩ ba ni daanɩ, bɛŋwaanɩ ba tɩtɩ tɩʋ kʋm yǝni kʋ joŋi kʋ wʋdiiru pɛ wʋntʋ tɩʋ kʋm nɩ mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index