Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 13:41

41Ba dɛɛn tagɩ ba wɩ:

‹Nii-na, abam balʋ na yǝni á gooni amʋ Wɛ cɩga kam tɩn,

abam yɩra wʋ́ sɔɔrɩ yɩ á tɩ.

Bɛŋwaanɩ kʋ na yɩ kǝm dɩlʋ a na lagɩ a kɩ abam da yam kʋntʋ nɩ tɩn,

abam bá sɛ nɩ dɩ yɩ cɩga,

nɔɔnʋ na maŋɩ o brɩ abam tɩ kuri dɩ, á ta bá sɛ.› »

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index