Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18

Kʋ na kɩ te Korɛntɩ nɩ tɩn

1Kʋntʋ kwaga nɩ, Pooli dɛɛn ma zɩgɩ Atɛɛnɩ nɩ o vu Korɛntɩ. 2O na yi da tɩn, o ma maŋɩ dɩdaanɩ Zwifu wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Akwila. Ba dɛɛn lʋg-o Pɔn nɩ mʋ. Maŋa kalʋ Pooli na nɛ-o tɩn, o ya nuŋi Yitali mʋ o ba, dɩ o kaanɩ Prisili, bɛŋwaanɩ Rom pa-farʋ Kloodi dɛɛn ya zǝli Zwifǝ bam maama o pa ba nuŋi Rom nɩ ba viiri. Pooli ma zaŋɩ o vu ba te, 3yɩ o zʋʋrɩ dɩ ba sɩ ba taa tʋŋɩ daanɩ, ba dɛɛn na tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩdwɩ tɩn ŋwaanɩ. Ba dɛɛn nyaanɩ gwaarʋ mʋ yɩ ba yǝgi ba ma pu vwǝ. 4Zwifǝ bam siun dɛ maama o maa yǝni o zʋ ba Wɛ-digǝ kam o ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ dɩ ba. O maa kwaanɩ sɩ o pa Zwifǝ bam dɩ Grɛkɩ tiinǝ bam maama sɛ o taanɩ dɩm.

5Silasɩ dɩ Timoti dɛɛn zɩgɩ Masɩdʋanɩ nɩ ba ba Pooli te. Ba na tu tɩn, Pooli laan ma cɛ dɩ Wɛ taanɩ dɩm zaasɩm. O maa kwaanɩ o pa Zwifǝ bam lwarɩ nɩ Zezi yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. 6Ba ma wʋ sɛ o taanɩ dɩm yɩ ba twɩ-o. O laan ma ja o gwaarʋ tɩm o pupugi tɩ fogo kʋm ba yigǝ nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam na nɛ lɛɛrʋ Wɛ tee nɩ, kʋ yɩ abam tɩtɩ yigǝ mʋ. Kʋ daa daɩ amʋ yigǝ. Kʋ na sɩŋɩ lele kʋntʋ tɩn, a laan wʋ́ vu dwi-gɛ tiinǝ bam te a daarɩ abam.»

7O ma sɩɩnɩ o nuŋi Zwifǝ bam tee nɩ o daarɩ o vu o zʋʋrɩ dwi-gɛ tu wʋdoŋ sɔŋɔ nɩ, o yɩrɩ mʋ Titiu Zusitu. Wʋntʋ maa nɩgɩ Wɛ. O sɔŋɔ kʋm maa zɩgɩ Zwifǝ bam Wɛ-digǝ kam tɩkǝri nɩ. 8Wɛ-digǝ kam yuutu wʋm yɩrɩ mʋ Krisipu. Wʋntʋ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ bam maama dɛɛn tu ba tɔgɩ dɩ́ Yuutu Zezi. Korɛntɩ tiinǝ zanzan dɩ dɛɛn ma ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam yɩ ba sɛ. Ba laan ma pa ba miisi-ba na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ.

9Dɛ dɩdwɩ tɩtɩɩ nɩ mʋ Pooli dwɛ o na vɩɩrɩm wʋnɩ dɩ́ Yuutu wʋm na ŋɔɔnɩ dɩd-o o wɩ: «Yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ. Ta ta n ŋɔɔna, sɩ n yɩ ta n cɩm, 10sɩ amʋ wʋ nmʋ tee nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o kɩ nmʋ lwarɩm, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋntʋ wʋnɩ nɔɔna zanzan mʋ wʋra ba na yɩ amʋ tɩtɩ nɔɔna.» 11Pooli dɛɛn maa zʋʋrɩ da taan bɩnɩ dɩ canɩ sɩrdʋ. O na wʋra tɩn, o ma brɩ-ba Wɛ taanɩ dɩm.

12Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn tu o ji Akayi tɩɩnɩ dɩm gʋvɩrma tu, o yɩrɩ mʋ Galɩʋ. O na wʋra maŋa kalʋ tɩn, Zwifǝ bam ma kɩ ni-dɩdwɩ yɩ ba ja Pooli ba vu saŋɩ o tee nɩ. 13Ba ma ta dɩ Galɩʋ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ jɩgɩ nɔɔna o sʋga, o pa ba tɔgɩ Wɛ kʋ na wʋ maŋɩ dɩ cullu na brɩ te tɩn.»

14Pooli ya maa bʋŋɩ sɩ o ŋɔɔnɩ, yɩ Galɩʋ wuuri o ta dɩ Zwifǝ bam o wɩ: «Kʋ ya na yɩ ŋwɩɩnʋ taanɩ naa kǝm-balɔrɔ kʋdoŋ taanɩ mʋ á jɩgɩ sɩ á ŋɔɔnɩ, kʋ yaá maŋɩ sɩ a zuri a yɩra a cǝgi abam. 15Kʋ nan na yɩ abam na magɩ kantɔgɔ abam tɩtɩ cullu tɩm baŋa nɩ yɩ kʋ yɩ bɩtarbiǝ dɩ nɔɔna yɩra ŋwaanɩ mʋ tɩn, abam tɩtɩ mʋ maŋɩ sɩ á nii kʋ baŋa nɩ. A bá sɛ sɩ a di abam taana yantʋ donnǝ.» 16O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma zǝli-ba sɩ ba nuŋi taanɩ dɩm dim jǝgǝ kam nɩ. 17Nɔɔna bam maama laan ma zaŋɩ ba ja Sositɛnɩ wʋlʋ na yɩ ba Wɛ-digǝ kam yuutu tɩn, ba mag-o taanɩ dɩm dim jǝgǝ kam nɩ. Galɩʋ yigǝ nan maŋɩ ka tǝrǝ dɩ ba kǝm dɩm.

Pooli daa ta na beeri yɩ o kɩ te tɩn

18Pooli dɛɛn ma kɩ da kɔgɔ kɔgɔ Korɛntɩ nɩ Zezi karabiǝ bam tee nɩ. O laan ma zaŋɩ o banɩ-ba sɩ o viiri. O ma pa Prisili dɩ Akwila tɔgɩ dɩd-o ba zʋ naboro sɩ ba vu Siiri. Ba ta na wʋ zʋ naboro kʋm sɩ ba kɛ tɩn, Pooli ya zɩgɩ Sankrɩ nɩ o pa ba fanɩ o yuu, sɩ kʋ brɩ nɩ o goni o ni dɩ Wɛ. 19Ba ma tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ ba vu ba yi Efɛɛzɩ. Pooli ma yagɩ Prisili dɩ Akwila dáanɩ. O ma vu o zʋ Zwifǝ bam Wɛ-digǝ kam o ŋɔɔnɩ dɩ ba. 20Ba ma loor-o sɩ o maŋɩ ba tee nɩ maŋa fɩnfɩɩn. O ma wʋ sɛ. 21O ma banɩ-ba, yɩ o ta o wɩ: «Wɛ na sɛ, aá joori a ba a na abam.» O daa ma zʋ naboro Efɛɛzɩ nɩ o kɛ.

22O dɛɛn ma vu o yi Sezaarɩ. O ma zɩgɩ dáanɩ o vu tɩga nɩ o vu o yi Zeruzalɛm. O ma jɔɔnɩ Zezi kɔgɔ kʋm, yɩ o daarɩ o kɛ o vu Antɩɔsɩ. 23O ma daanɩ da da fɩnfɩɩn, yɩ o laan zaŋɩ o kɛ. O ma vu o tʋlɩ Galatɩ dɩ Friizi tɩɩnɩ dɩm wʋ, yɩ o pa Zezi karabiǝ bam maama fɔgɩ ba zɩgɩ kǝŋkǝŋ.

Apolɔsɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ te tɩn

24Zwifu wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Apolɔsɩ. Ba lʋg-o Alɛsandrɩ nɩ mʋ. Wʋntʋ ma ba Efɛɛzɩ. O dɛɛn yɩ wʋlʋ na waɩ taanɩ o ŋɔɔnɩ pʋrɩ pʋrɩ tɩn mʋ. O maa kwǝri o ye Wɛ tɔnɔ kʋm wǝǝnu tɩm kuri maama lanyɩranɩ. 25Nɔɔna dɛɛn maŋɩ ba brɩ-o dɩ́ Yuutu wʋm cɩga kam na yɩ te tɩn. O maa wʋra o brɩ nɔɔna dɩ o wʋ maama, sɩ o pa ba lwarɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na brɩ Zezi cɩga kam tɩn. Kʋ nan na yɩ nɔɔna na pa ba miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ te tɩn, o ye Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ te tɩn yɩranɩ mʋ. 26O ma puli sɩ o ta ŋɔɔnɩ Wɛ cɩga kam dɩ baarɩ Zwifǝ bam Wɛ-digǝ kam nɩ. Prisili dɩ Akwila ma ba ba lwarɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. Ba ma pa o tɔgɩ o zʋʋrɩ dɩ ba, yɩ ba fɔgɩ ba maŋɩ Wɛ cwǝŋǝ kam cɩga na yɩ te tɩn ba brɩ-o.

27Apolɔsɩ laan ma bʋŋɩ sɩ o nuŋi Efɛɛzɩ nɩ o kɛ o vu Akayi. Zezi karabiǝ bam ma pu o wʋbʋŋa yam kwaga nɩ. Ba ma pʋpʋnɩ tɔnɔ sɩ ba pa Zezi karabiǝ balʋ na wʋ Akayi nɩ tɩn, ba ta dɩ ba sɩ ba fɔgɩ ba jeer-o lanyɩranɩ. O ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o kɛ. O na yi Akayi tɩn, o ma tiini o wǝli balʋ na sɛ Wɛ zaanɩ dɩm tɩn sɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. 28O ma kwaanɩ o ŋɔɔnɩ dɩ Zwifǝ bam nɔɔna maama yigǝ nɩ, yɩ o magɩ kantɔgɔ o wanɩ-ba, dɩ o na mɛ Wɛ tɔnɔ kʋm o brɩ-ba nɩ Zezi sɩɩnɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index