Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20

Pooli na ve Masɩdʋanɩ dɩ Grɛkɩ tɩʋ te tɩn

1Tɩʋ kʋm vuvugǝ kam na tu ka ti tɩn, Pooli laan ma zaŋɩ sɩ o kɛ. O ma bǝŋi Zezi karabiǝ bam sɩ ba jǝni daanɩ, yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ ba o pa ba na baarɩ. O ma daarɩ o banɩ-ba yɩ o kɛ o vu Masɩdʋanɩ. 2O maa tʋlɩ je sɩm kʋntʋ maama o ŋɔɔnɩ wǝǝnu zanzan o brɩ nɔɔna bam o pa ba na baarɩ. O daa ma kɛ o vu o yi Grɛkɩ tɩʋ. 3O ma kɩ canɩ sɩtɔ dáanɩ. O laan ma ti o yigǝ sɩ o zʋ naboro o vu Siiri. O ma ba o lwarɩ nɩ Zwifǝ bam kɩ ni daanɩ sɩ ba kwaanɩ ba cɔg-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma lǝni o wʋbʋŋa yɩ o bʋŋɩ sɩ o vu tɩga nɩ o tɔgɩ Masɩdʋanɩ cwǝŋǝ kam o joori o vu Siiri. 4Balʋ na zaŋɩ sɩ ba tɔgɩ dɩd-o tɩn mʋ tɩntʋ:

Sopatɛɛrɩ wʋlʋ na yɩ Pirusi bu yɩ o nuŋi Beere tɩn,

Arisitakɩ dɩ Sɩkɔn, bantʋ nuŋi Tesaloniki mʋ,

Gayusi wʋlʋ na nuŋi Dɛrɩbɩ tɩn,

Timoti,

Tisiki dɩ Trofim, ba na yɩ Azi tiinǝ tɩn.

5Bantʋ mʋ dɛ yigǝ ba loori ba vu Trʋasɩ ba cǝgi dɩbam da. 6Dɩbam tɩtɩ laan ma maŋɩ Filipi nɩ, yɩ dɩ́ tɔgɩ dɩ́ di Zwifǝ bam candiǝ kalʋ ba na yǝni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ tɩn. Candiǝ kam na ti tɩn, dɩ́ laan ma zʋ naboro dɩ́ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ́ kɩ da yanu dɩ́ vu dɩ́ yi Trʋasɩ. Dɩ́ ma jeeri dɩ́ tɔgɩ-donnǝ bam da, yɩ dɩ́ kɩ da yarpɛ tɩʋ kʋm nɩ.

Yutiki na tɩgɩ yɩ o joori o bi te tɩn

7Dɛ dɩlʋ na saŋɩ Zwifǝ bam siun dɛ dɩm tɩn, dɩbam maama ma jeeri daanɩ sɩ dɩ́ di wʋdiu nɩ Zezi dɛɛn na fɔgɩ dɩpɛ o pa o karabiǝ bam yɩ ba di te tɩn. Pooli ma tiini o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna bam taan, kʋ vu kʋ yi tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ, bɛŋwaanɩ tɩga na pʋʋrɩ o lagɩ o viiri mʋ. 8Dɩ́ ya lagɩ daanɩ wɛyuu digǝ kalʋ na yɩ bɩtɔ tu tɩn wʋnɩ mʋ. Ba ma tarɩgɩ min-zwǝǝnu zanzan ba zɩgɩ da. 9Nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Yutiki. O maa je tǝkoro ni nɩ. Pooli na tiini o ŋɔɔnɩ o daanɩ kʋntʋ tɩn, nɔn-dʋŋʋ kʋm maa je o dɔ o vɩɩla. O laan ma ba o dɔ fasɩ o kɛ. O ma tɔgɩ tǝkoro kʋm o tʋ tɩga nɩ. Ba ma tu ba kwe-o dɩ o tɩga. 10Pooli tɩtɩ ma tu o vu o pǝni nɔn-dʋŋʋ kʋm baŋa nɩ o kukwǝr-o dɩ o jɩa yɩ o wɩ: «Á yɩ pa á yɩra sɔɔrɩ, sɩ o ta ŋwɩ mʋ.»

11Pooli ma joori o di wɛyuu digǝ kam. O ma fɔ dɩpɛ dɩm o di. O daa ta ma larɩ dɩ ba taan, yɩ tɩga ba ka pʋʋrɩ. O laan ma viiri. 12O na viiri tɩn, nɔɔna bam ma ja nɔn-dʋŋʋ kʋm ba ja vu sɔŋɔ dɩ yazurǝ. Ba bɩcara ma pǝni tɩga nɩ yɩ ba jɩgɩ wʋpolo.

Pooli na kaanɩ Efɛɛzɩ nakwa bam yɩ o banɩ-ba te tɩn

13Dɩbam ma yagɩ Pooli, yɩ dɩ́ vu dɩ́ zʋ naboro kʋm sɩ dɩ́ tɔgɩ yigǝ dɩ́ da nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ́ vu Asɔsɩ. Dɩ́ ya kɩ ni daanɩ sɩ dɩ́ jeeri Pooli Asɔsɩ nɩ mʋ, o na lagɩ sɩ o vu tɩga nɩ tɩn ŋwaanɩ. 14Dɩ́ na nɛ daanɩ Asɔsɩ nɩ tɩn, Pooli laan ma zʋ naboro kʋm, yɩ dɩ́ maama tɔgɩ daanɩ dɩ́ vu dɩ́ yi Mitilɛɛnɩ. 15Dɩ́ ma zɩgɩ dáanɩ dɩ́ tɔgɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ́ kɛ. Tɩga ma pʋʋrɩ, yɩ dɩ́ vu dɩ́ tɔgɩ Kiyo buburu kʋm dɩ́ kɛ. Tɩga daa ma pʋʋrɩ, dɩ́ ma vu dɩ́ bɛ dɩ́ yi Samɔsɩ. Tɩga daa ta na pʋʋrɩ tɩn, dɩ́ ma vu dɩ́ yi Mileti. 16Pooli dɛɛn ya bʋŋɩ sɩ o da Efɛɛzɩ mʋ o kɛ sɩ o yɩ zɩgɩ da. O ya ba lagɩ sɩ o daanɩ Azi nɩ, bɛŋwaanɩ o lagɩ lɩla mʋ sɩ o na waɩ, sɩ o vu o yi Zeruzalɛm dɩ Pantɩkoti candiǝ kam ta wʋ yi.

17Dɩbam dɛɛn na wʋ Mileti nɩ tɩn, Pooli ma tʋŋɩ ni o pa Zezi kɔgɔ kʋm nakwa bam Efɛɛzɩ nɩ o wɩ, ba ba. 18Ba na tu tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam maŋɩ á ye a dɛɛn na zʋʋrɩ abam tee nɩ yɩ a kɩ te maŋa maama, kʋ na zɩgɩ dɛ dɩlʋ a na sɩŋɩ a ba Azi tɩn. 19A tʋŋɩ a pa dɩ́ Yuutu wʋm dɩ tu-n-tɩtɩ mʋ, a yi-na nuŋi, yɩ a na yaara dɩ Zwifǝ bam na kɩ ni daanɩ sɩ ba cɔgɩ amʋ te tɩn. 20Abam ta ye nɩ, a wʋ yagɩ sɩ a ta woŋo kʋlʋ maama na wʋ́ wanɩ kʋ wǝli abam tɩn a brɩ abam. A ma kwaanɩ a brɩ abam Wɛ cɩga kam nɔɔna maama yigǝ nɩ dɩ á tɩtɩ sam nɩ. 21A ma tiini a brɩ Zwifǝ bam dɩ dwi-gɛ tiinǝ maama sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba sɛ Wɛ, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ dɩ́ Yuutu Zezi.

22Lele kʋntʋ a laan maa ve Zeruzalɛm. Kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ fɩ-nɩ sɩ a vu, yɩ a yǝri kʋlʋ na wʋ́ vu kʋ kɩ amʋ da tɩn. 23A na ye kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ Wɛ Joro kʋm yǝni kʋ brɩ amʋ tɩʋ maama nɩ, nɩ nɔɔna wʋ́ ja-nɩ ba vɔ yɩ ba kwǝri ba bɛɛsɩ-nɩ. 24A nan na bʋŋɩ te tɩn, a ba paɩ sɩ a ŋwɩa taa jɩgɩ nyɔɔrɩ ka pa-nɩ. Kʋlʋ na yɩ wo-ŋʋŋʋ tɩn mʋ yɩ sɩ a tʋŋɩ tɩtʋŋa yalʋ dɩ́ Yuutu Zezi na kɩ a jɩŋa nɩ sɩ a tʋŋɩ tɩn a ti. Tɩtʋŋa yam kʋntʋ mʋ yɩ sɩ a kwaanɩ a brɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ DƖ na kɩ nɔɔna lanyɩranɩ te tɩn.

25A nan ye nɩ abam wʋlʋwʋlʋ daa bá na amʋ, abam nan yɩ balʋ a na beeri á wʋnɩ a brɩ abam Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam tɩn. 26Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tiini a kaanɩ abam zɩm dɛ dɩm nɩ, nɩ abam wʋlʋ na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋ daa daɩ amʋ yigǝ. 27Bɛŋwaanɩ a tɔɔlɩ cɩga kalʋ maama na tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn a brɩ abam, yɩ a wʋ sǝgi abam kʋlʋkʋlʋ. 28Nan fɔgɩ-na á taá nii á tɩtɩ baŋa nɩ, dɩdaanɩ kɔgɔ kʋlʋ maama Wɛ Joro kʋm na kwe kʋ kɩ abam jɩŋa nɩ sɩ á taá nii tɩn. Á taá nii Wɛ kɔgɔ kʋm baŋa nɩ, nɩ nayɩra na nii ba peeni te tɩn. Wɛ mɛ DƖ tɩtɩ bu wʋm jana mʋ DƖ ma vrɩ DƖ kɔgɔ kʋm sɩ kʋ taa yɩ DƖ nyɩm. 29A ye nɩ, a na viiri a daarɩ abam, nɔn-balwaarʋ wʋ́ zaŋɩ ba zʋ abam wʋ ba yaarɩ abam nɩnɛɛnɩ nywǝnkuri na jaanɩ peeni te tɩn. Ba bá sɛ sɩ ba yagɩ abam kɔgɔ kʋm yɩ ba wʋ cɔgɩ abam wʋ nɔɔna. 30Nɔɔna dɩ wʋ́ zaŋɩ abam tɩtɩ wʋnɩ, ba pipiri Wɛ cɩga kam ba ganɩ Zezi karabiǝ bam, ba pa ba ywǝri Wɛ kwaga nɩ sɩ ba daarɩ ba tɔgɩ-ba. 31Kʋntʋ ŋwaanɩ á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ. Á taá guli nɩ amʋ zʋ abam tee nɩ bɩna yatɔ, yɩ a kaanɩ abam maama sɩ á taá tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga. Maŋa maama a yǝni a kɩ kʋntʋ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ, yɩ a yi-na nuŋi zanzan.

32A laan lagɩ a kɩ abam Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ á taá tɔgɩ DƖ zaanɩ kwǝrǝ kam. Kaá wanɩ ka kwɛ abam lanyɩranɩ, sɩ á laan ba á tɔgɩ dɩ balʋ maama na yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna tɩn á na ywǝǝni DƖ tee nɩ. 33A wʋ joŋi sǝbu naa sǝbu-sɩŋa naa gwaarʋ abam wʋlʋwʋlʋ tee nɩ. 34Abam tɩtɩ ye lanyɩranɩ nɩ, a mɛ a tɩtɩ jɩa mʋ a tʋŋɩ sɩ a dɩ a tɔgɩ-donnǝ bam wanɩ dɩ́ na dɩ́ ni-wʋdiu. 35A na kɩ kʋlʋ maama abam tee nɩ yɩ a cɛ dɩ tɩtʋŋa kʋntʋ doŋ tɩn, a kɩ a brɩ abam nɩ dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ wǝli nabwǝnǝ mʋ. Taá guli-na dɩ́ Yuutu Zezi na tagɩ o wɩ: ‹Nmʋ na kwe woŋo n pa n doŋ, nń na wʋpolo kʋ dwǝni n na joŋi woŋo n doŋ tee nɩ.› »

36Pooli na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, ba maama ma kuni doonǝ yɩ o loori Wɛ o pa-ba. 37Ba ma zaŋɩ yɩ ba maama tiini ba keerǝ. Ba ma kukwǝri Pooli lanyɩranɩ. 38Ba wʋrʋ ma tiini tɩ cɔgɩ, dɩ o na tagɩ taanɩ dɩlʋ o brɩ-ba nɩ ba daa bá joori ba na-o tɩn. Ba ma zaŋɩ ba kogil-o ba ja vu naboro kʋm na wʋ mɛ tɩn ba yag-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index