Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:4

4Balʋ na zaŋɩ sɩ ba tɔgɩ dɩd-o tɩn mʋ tɩntʋ:

Sopatɛɛrɩ wʋlʋ na yɩ Pirusi bu yɩ o nuŋi Beere tɩn,

Arisitakɩ dɩ Sɩkɔn, bantʋ nuŋi Tesaloniki mʋ,

Gayusi wʋlʋ na nuŋi Dɛrɩbɩ tɩn,

Timoti,

Tisiki dɩ Trofim, ba na yɩ Azi tiinǝ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index