Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22

Pooli na ŋɔɔnɩ sɩ o ma joŋi o tɩtɩ te tɩn

(Tɩtʋŋa Tɔnɔ 9:1-19, 26:9-18)

1O ma ta o wɩ: «A kwǝ-ba dɩ a ko-biǝ-ba, á fɔgɩ á cǝgi sɩ a tʋlɩ kʋ na yɩ te tɩn a brɩ abam.» 2Zwifǝ bam na lwarɩ nɩ o ŋɔɔnɩ ba tɩtɩ dwi taanɩ mʋ tɩn, ba ma fɔgɩ ba cǝgi sɔɔ.

3O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ yɩ Zwifu mʋ. Ba lʋgɩ-nɩ Silisi tɩʋ Tarɩsɩ nɩ mʋ. Kʋ nan yɩ Zeruzalɛm yo mʋ a kɩ nɔɔnʋ. Gamalɩyɛlɩ mʋ brɩ amʋ dɩbam nabaara cullu tɩm na yɩ te tɩn cɩga cɩga. A dɛɛn cɛ lanyɩranɩ a kwe a tɩtɩ a pa Wɛ nɩnɛɛnɩ abam zɩm dɩ na kɩ te tɩn mʋ. 4A dɛɛn yaarɩ balʋ na sɛ ba tɔgɩ Zezi cwǝŋǝ kam tɩn, yɩ a daarɩ a pa ba gʋ badaara. A maa yǝni a jaanɩ baara dɩ kaana a kɩ pɩɩna digǝ nɩ. 5Dɩbam kaanɩm yuutu wʋm dɩdaanɩ dɩ́ nakwa kɔgɔ kʋm maama wʋ́ wanɩ ba ta nɩ kʋ yɩ cɩga. Maŋa kadoŋ nɩ a ve bantʋ te mʋ a joŋi twaanʋ tɩlʋ a na wʋ́ kwe a brɩ Zwifǝ balʋ na wʋ Damasɩ nɩ tɩn, sɩ ba pa-nɩ cwǝŋǝ sɩ a ja balʋ na tɔgɩ Zezi cwǝŋǝ kam tɩn, a vɔ-ba a ja a ba Zeruzalɛm sɩ ba na cam.

6A na maa ve yɩ a daarɩ fɩɩn sɩ a yi Damasɩ tɩn, kʋ na maŋɩ dɩ wɩa tɩtarɩ nɩ tɩn, mʋ pooni dɛ dɩ nuŋi wɛyuu nɩ dɩ ba dɩ pɩpɩlɩ dɩ kaagɩ-nɩ. 7A ma tʋ tɩga nɩ, yɩ a ni kwǝrǝ na bǝŋi-nɩ ka wɩ: ‹Sooli, Sooli! Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ n jɩgɩ amʋ n bɛɛsɩ kʋntʋ?›

8A ma bwe a wɩ: ‹A tu, nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?›

O ma lǝri o wɩ: ‹Amʋ yɩ Zezi mʋ, Nazarɛtɩ tu wʋlʋ nmʋ na jɩgɩ n bɛɛsɩ tɩn.›

9Nɔɔna balʋ na tɔgɩ dɩ amʋ tɩn ma na pooni dɩm, yɩ ba wʋ ni wʋlʋ kwǝrǝ na ŋɔɔnɩ dɩ amʋ tɩn. 10A laan ma bwe a wɩ: ‹A tu, bɛɛ mʋ a nan wʋ́ kɩ?›

Dɩ́ Yuutu wʋm ma lǝri-nɩ o wɩ: ‹Zaŋɩ n vu n zʋ Damasɩ, sɩ dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ brɩ-m kʋlʋ maama Wɛ na pɛ ni sɩ n kɩ tɩn.›

11A ma zaŋɩ wɛɛnɩ, yɩ a yiǝ daa ba naɩ, pooni dɩm na tiini dɩ pɩpɩlɩ-ya tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ, balʋ na tɔgɩ dɩ amʋ tɩn ma ja a jɩŋa ba vaŋɩ-nɩ ba ja zʋ Damasɩ tɩʋ kʋm wʋ.

12Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Ananiya. O maa nɩgɩ Wɛ lanyɩranɩ, yɩ o tɔgɩ dɩbam Zwifǝ bam cullu tɩm. Zwifǝ balʋ maama na zʋʋrɩ Damasɩ nɩ tɩn maa tɛ o taanɩ ba wɩ, o yɩ nɔn-ŋʋm. 13O laan ma ba o zɩgɩ amʋ tee nɩ yɩ o wɩ: ‹A ko-bu Sooli, joori n ta n naɩ!› O na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ a yiǝ yam puri yɩ a na o yibiyǝ. 14O ma ta o wɩ: ‹Dɩbam nabaara Baŋa-Wɛ mʋ lɩ nmʋ sɩ n lwarɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, sɩ n daarɩ n na Wʋ-poŋo Tu wʋm sɩ n ni o na ŋɔɔnɩ dɩ o tɩtɩ kwǝrǝ. 15Bɛŋwaanɩ nmʋ wʋ́ ta n yɩ o maana tu sɩ n brɩ nɔɔna bam maama o cɩga kam, sɩ n ta n brɩ-ba nmʋ na nɛ kʋlʋ yɩ n daarɩ n ni te tɩn. 16Nmʋ nan wʋ maŋɩ sɩ n da n daanɩ. Zaŋɩ sɩ n loori Wɛ dɩ́ Yuutu wʋm yɩrɩ ŋwaanɩ, sɩ n daarɩ n pa ba miisi-m na wʋnɩ, sɩ Wɛ wʋ́ yagɩ n lwarɩm DƖ ma cɛ-m.›

17Kʋntʋ na kɛ tɩn, a laan ma joori a vu Zeruzalɛm. A ma vu Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ a wʋra a warɩ Wɛ. A na wʋra tɩn, Wɛ ma pa a na wo-kɩnkagɩlɩ nɩ dɩndwɩa te. 18A ma na dɩ́ Yuutu wʋm yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ amʋ o wɩ: ‹Zaŋɩ n kɩ lɩla n duri n nuŋi Zeruzalɛm nɩ, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam bá sɛ kʋlʋ nmʋ na wʋ́ ta amʋ ŋwaanɩ tɩn.› 19A ma lǝri a wɩ: ‹A yuutu, nɔɔna bam ye lanyɩranɩ nɩ amʋ dɛɛn yǝni a tʋlɩ Zwifǝ bam Wɛ-di sɩm, yɩ a jaanɩ nɔɔna balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ nmʋ tɩn a pa ba pɩ-ba, yɩ ba daarɩ ba magɩ-ba. 20Kʋ daarɩ maŋa kalʋ ba na gʋ Etiyɛnɩ wʋlʋ na yɩ nmʋ maana tu o brɩ nmʋ cɩga kam tɩn, a tɩtɩ wʋra yɩ a sɛ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o. Amʋ dɛɛn mʋ zɩgɩ a nii ba gwaarʋ tɩm ba na lɩ ba tiŋi sɩ ba daarɩ ba dʋl-o ba gʋ tɩn.› 21Dɩ́ Yuutu wʋm laan ma ta dɩ amʋ o wɩ: ‹Nan ve, sɩ amʋ wʋ́ tʋŋɩ-m yigǝ yigǝ sɩ n vu dwi-gɛ tiinǝ bam te.› »

22Pooli na ŋɔɔnɩ te maama tɩn, nɔɔna bam ya cɩm mʋ yɩ ba cǝg-o. O nan na tagɩ dwi-gɛ tiinǝ bam taanɩ o wǝli da tɩn, ba laan ma zaŋɩ ba kaasɩ dɩ kwǝr-dɛ ba wɩ: «Ti-na o mʋmwɛ! Kʋ wʋ maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ!» 23Ba maa nanɩ baarɩ yɩ ba vuvugǝ ba gwaarʋ wɛɛnɩ, yɩ ba mɔɔnɩ fogo ba caara. 24Pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ wʋm na nɛ kʋlʋ na kɩ tɩn, o ma pa o nɔɔna bam ni sɩ ba ja Pooli ba zʋ ba pɩɩna digǝ kam. O ma ta dɩ ba sɩ ba mag-o dɩ balaara, sɩ o ta o pa ba lwarɩ o na kɩ kʋlʋ yɩ Zwifǝ bam nanɩ baarɩ o baŋa nɩ tɩn. 25Ba na vɔg-o ba ti sɩ ba daarɩ ba mag-o tɩn, Pooli ma ta dɩ pamaŋna bam yigǝ tu wʋlʋ na zɩgɩ da tɩn o wɩ: «Abam jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ á ja Rom tɩʋ jɩŋa nɔɔnʋ á magɩ, yɩ ba ta wʋ bwe-o ba nii o na cɔgɩ kʋlʋ tɩn na?»

26Pamaŋna yigǝ tu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma vu o ta dɩ o dɩdɛɛrʋ wʋm o wɩ: «Nmʋ nan lagɩ n kɩ ta mʋ? Nɔɔnʋ wʋm yɩ Rom tɩʋ jɩŋa nɔɔnʋ mʋ.»

27Dɩdɛɛrʋ wʋm ma vu Pooli te o bwe-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ na? Sɩ n ta n brɩ-nɩ.»

Pooli ma lǝri o wɩ: «Ɛɛn, a yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ.»

28Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ta o wɩ: «Amʋ ŋwɩ sǝbu-fɔrɔ mʋ yɩ a daarɩ a ji Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ.» Pooli ma lǝr-o o wɩ: «A nan maŋɩ a yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ a lʋra maŋa nɩ mʋ.»

29Nɔɔna balʋ ya na zɩgɩ sɩ ba mag-o sɩ o ŋɔɔnɩ tɩn na ni kʋntʋ tɩn, ba ma kwe o yɩra ba yagɩ lɩla. Dɩdɛɛrʋ wʋm dɩ na lwarɩ nɩ Pooli yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ tɩn, fʋʋnɩ ma ja-o dɩ o na pɛ ba vɔ-o dɩ capʋnnʋ tɩn.

Pooli na zɩgɩ nakwa bam yigǝ nɩ te tɩn

30Dɩdɛɛrʋ wʋm dɛɛn maa lagɩ sɩ o lwarɩ kʋlʋ na kɩ yɩ Zwifǝ bam saŋɩ Pooli tɩn. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, o ma pa ba bwǝli Pooli ba yagɩ. O ma daarɩ o pa ni sɩ Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba sarɩya-dirǝ nakwa bam maama jeeri daanɩ. O laan ma ja Pooli o vu o pa o zɩgɩ ba yigǝ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index