Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23

1Pooli ma nii sarɩya-dirǝ nakwa bam seeni yɩ o wɩ: «A ko-biǝ-ba, kʋlʋ maama a na kɩ a ŋwɩa wʋnɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, fʋʋnɩ tǝri a bɩcarɩ nɩ, yɩ Wɛ dɩ ye kʋ ni nɩ.» 2Zwifǝ bam kaanɩm yuutu wʋm o yɩrɩ na yɩ Ananiya tɩn na ni Pooli na tagɩ kʋlʋ tɩn, o ma ta dɩ balʋ na zɩgɩ Pooli tee nɩ tɩn sɩ ba frɩ o ni nɩ. 3Pooli ma lǝri Ananiya o wɩ: «Wɛ wʋ́ magɩ nmʋ tɩtɩ mʋ. Nmʋ nyɩ dɩ kǝbrǝ kalʋ nɔɔna na fɔgɩ tɩn mʋ. Nmʋ yɩ wʋlʋ na je sɩ n di amʋ taanɩ sɩ kʋ tɔgɩ Zwifǝ bam cullu tɩm mʋ, yɩ nmʋ tɩtɩ mʋ cɔgɩ-tɩ dɩ n na pɛ ni sɩ ba magɩ amʋ tɩn.»

4Nɔɔna balʋ na zɩgɩ Pooli tee nɩ tɩn ma ta dɩd-o ba wɩ: «Nmʋ jɩgɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm mʋ n twɩa!»

5Pooli ma lǝri-ba o wɩ: «A ko-biǝ-ba, a maŋɩ a yǝri nɩ o yɩ kaanɩm yuutu mʋ. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ, n yɩ zaŋɩ n ŋɔɔnɩ n cɔgɩ dɩ wʋlʋ na yɩ abam yuutu tɩn.»

6Pooli na lwarɩ nɩ kɔgɔ kʋm nɔɔna badaara yɩ Sadusɩan tiinǝ yɩ badaara dɩ yɩ Farizɩan tiinǝ tɩn, o laan ma ŋɔɔnɩ baŋa baŋa dɩ kwǝr-dɩa ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ o wɩ: «A ko-biǝ-ba, amʋ yɩ Farizɩan tu mʋ yɩ a kwǝri a yɩ Farizɩan tiinǝ bu. Ba zɩm saŋɩ amʋ sɩ ba di a taanɩ, dɩ a na jɩgɩ tɩɩna nɩ twa wʋ́ joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ.»

7O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, Farizɩan tiinǝ bam dɩ Sadusɩan tiinǝ bam ma sɩŋɩ ba wʋra ba magɩ kantɔgɔ daanɩ. Ba kɔgɔ kʋm ma pɔɔrɩ bɩle. 8Sadusɩan tiinǝ bam maa brɩ nɩ twa biim tǝrǝ, yɩ ba tɛ nɩ malɛsɩ dɩ cirǝ dɩ tǝrǝ. Kʋ daarɩ Farizɩan tiinǝ bam maa brɩ nɩ tɩntʋ maama wʋra.

9Ba maama maa kɩ sɔɔ kʋ tiini kʋ ja gaalɩ. Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badaara na nuŋi Farizɩan kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn ma zaŋɩ wɛɛnɩ ba twanɩ dɩ dam ba wɩ: «Dɩbam wʋ nɛ kʋlʋ nɔɔnʋ wʋntʋ na cɔgɩ tɩn. Dɛ doŋ kʋ waɩ kʋ yɩ ciru naa malɛka mʋ sɩɩnɩ ka ŋɔɔnɩ dɩd-o.»

10Ba kantɔgɔ kʋm na tiini kʋ daga tɩn, kʋ ma pa fʋʋnɩ zʋ pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ wʋm, o ya bʋŋɩ sɩ ba ga wʋ́ ja Pooli ba vaŋɩ ba tʋrɩ mʋ. O ma pa ni sɩ o pamaŋna bam zʋ kɔgɔ kʋm wʋ ba ja Pooli ba ja nuŋi, sɩ ba daarɩ ba ja-o ba joori ba vu ba pɩɩna digǝ kam.

11Dɛ dɩm kʋntʋ tɩtɩɩ nɩ, dɩ́ Yuutu wʋm ma ba o zɩgɩ Pooli tee nɩ yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Ta n jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ nmʋ na pɛ amʋ maana n brɩ amʋ cɩga kam Zeruzalɛm tiinǝ tee nɩ te tɩn, nmʋ nan daa n ta maŋɩ sɩ n brɩ a cɩga kam kʋntʋ mʋ Rom tiinǝ tee nɩ dɩ.»

Ba na kwaanɩ sɩ ba gʋ Pooli te tɩn

12Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifǝ badaara ma la ba kɩ ni daanɩ. Ba ma du dɩ Wɛ nɩ ba daa bá di wʋdiu naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na wʋ́ gʋ Pooli tɩn. 13Nɔɔna balʋ na kɩ ni daanɩ kʋntʋ tɩn dwe nɔɔna fiinna. 14Ba laan ma zaŋɩ ba vu ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam te ba ta ba wɩ: «Dɩbam maama kɩ ni daanɩ mʋ yɩ dɩ́ du dɩ Wɛ dɩ́ wɩ, dɩ́ daa bá di kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ dɩ́ na wʋ́ gʋ Pooli tɩn. 15Kʋ laan daarɩ sɩ abam dɩ sarɩya-dirǝ nakwa bam maama mʋ tʋŋɩ ni pamaŋna dɩdɛɛrʋ wʋm tee nɩ, sɩ ba ja Pooli ba nuŋi ba ba ba pa abam. Abam wʋ́ kɩ sɩ kʋ taa nyɩ nɩnɛɛnɩ á lagɩ sɩ á fɔgɩ á ni o taanɩ dɩm woŋo mʋ te. Kʋ daarɩ dɩbam wʋ́ vu dɩ́ ti dɩ́ yigǝ, sɩ dɩ́ gʋ-o cwǝŋǝ nɩ yɩ o daa ta wʋ yi abam te.»

16Pooli nakɔ bu dɛɛn ma ni kǝm dɩm kʋntʋ ŋwa. O ma zaŋɩ o vu o zʋ pamaŋna bam pɩɩna digǝ kam o ta o brɩ Pooli. 17Pooli na ni kʋntʋ tɩn, o ma bǝŋi pamaŋna bam yigǝ tu dɩdʋa sɩ o ba. O ma ta dɩd-o o wɩ: «Ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ n vu dɩdɛɛrʋ wʋm te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta dɩd-o.»

18Pamaŋna bam yigǝ tu wʋm ma tɔgɩ o yigǝ o ja-o o vu dɩdɛɛrʋ wʋm te. O ma ta o wɩ: «Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn mʋ bǝŋi amʋ o ta o wɩ, a ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ a ba nmʋ te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta o brɩ-m.»

19Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ja o jɩŋa o vaŋ-o o ja nuŋi daa. O ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ jɩgɩ bɛɛn n lagɩ n ta n brɩ amʋ?»

20O ma ta o wɩ: «Zwifǝ bam mʋ kɩ ni daanɩ sɩ ba jwa tʋŋɩ ni nmʋ tee nɩ, sɩ n ja Pooli n vu ba sarɩya-dirǝ nakwa bam te, sɩ kʋ taa nyɩ nɩnɛɛnɩ ba lagɩ sɩ ba fɔgɩ ba ni o taanɩ dɩm mʋ te. 21Nan yɩ zaŋɩ n sɛ ba ni, bɛŋwaanɩ ba dwe nɔɔna fiinna ba na lagɩ ba sǝgi ba tɩtɩ cwǝŋǝ nɩ sɩ ba taa cǝg-o. Ba maama nan dugi dɩ Wɛ mʋ ba wɩ, ba bá di naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na wʋ́ gʋ Pooli tɩn. Ba nan ti ba yigǝ, yɩ ba laan cǝgi sɩ nmʋ na sɛ ba ni dɩm mʋ, sɩ ba kɩ kʋntʋ.»

22Dɩdɛɛrʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: «Yɩ zaŋɩ n ta n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nɩ n tu n ta kǝm dɩm kʋntʋ dɩ amʋ.» O ma daarɩ o pa nɔn-dʋŋʋ kʋm viiri.

23Dɩdɛɛrʋ wʋm laan ma bǝŋi o yigǝ tiinǝ bale o ta dɩ ba o wɩ: «Lɩ-na pamaŋna biǝ-yale (200) sɩ ba vu Sezaarɩ, dɩdaanɩ sise diinǝ fusɩrpɛ (70) dɩ cicwǝ dʋlɩna biǝ-yale (200). Á maŋɩ sɩ á ti á yigǝ sɩ á nuŋi kʋ maŋɩ dɩ luu nʋgʋ tɩtɩɩ nɩ. 24Lɩ-na sise á pa Pooli sɩ o di, sɩ o wanɩ o vu o yi gʋvɩrma tu Felisi te dɩ yazurǝ.»

25Dɩdɛɛrʋ wʋm laan ma pʋpʋnɩ tɔnɔ o wɩ:

26«Amʋ Kloodi Lizɩa mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ Felisi wʋlʋ na yɩ dɩbam gʋvɩrma tu yɩ n nii dɩbam lanyɩranɩ tɩn. A jɔɔnɩ nmʋ.

27Zwifǝ badonnǝ mʋ jaanɩ nɔɔnʋ wʋntʋ, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ-o. Amʋ nan lwarɩ nɩ o yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ dɩ a pamaŋna bam ma vu dɩ́ joŋ-o dɩ́ yagɩ. 28A ya lagɩ sɩ a lwarɩ woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ ba na jaan-o ba ba ba saŋɩ tɩn mʋ. Mʋ kʋ kuri a jaan-o a vu a zɩgɩ ba sarɩya-dirǝ nakwa bam yigǝ nɩ. 29A ma lwarɩ nɩ ba saŋ-o ba tɩtɩ cullu tɩm ŋwaanɩ mʋ. Kʋlʋkʋlʋ nan tǝrǝ kʋ na brɩ nɩ ba maŋɩ sɩ ba gʋ-o naa ba pɩ-o. 30Nɔɔnʋ nan mʋ tagɩ o brɩ-nɩ, nɩ Zwifǝ badaara mʋ kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ nɔɔnʋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tʋŋ-o nmʋ tee nɩ. A ma ta dɩ balʋ na saŋ-o tɩn, nɩ ba ba nmʋ te ba ta kʋlʋ o na kɩ tɩn.»

31Pamaŋna bam laan ma zaŋɩ ba ja Pooli ba nuŋi nɩ ba na pɛ-ba ni sɩ ba kɩ te tɩn. Ba ma ja-o tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ ba vu ba yi Antipatrisi. 32Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, pamaŋna balʋ na ve tɩga nɩ tɩn ma zɩgɩ dáanɩ ba joori ba vu ba jǝgǝ kam. Ba ma daarɩ sise diinǝ bam yɩranɩ mʋ sɩ ba tɔgɩ dɩ Pooli ba vu. 33Ba ma ja-o ba vu ba yi Sezaarɩ. Ba na yi da tɩn, ba ma kwe tɔnɔ kʋm ba pa gʋvɩrma tu wʋm yɩ ba kɩ Pooli o jɩŋa nɩ. 34O ma karɩmɩ tɔnɔ kʋm, yɩ o daarɩ o bwe Pooli o wɩ, tɩʋ kɔɔ mʋ o nuŋi? O na lwarɩ nɩ o nuŋi Silisi tɩn, 35o ma ta o wɩ: «Nmʋ saŋɩna bam na tuǝ, aá bwe nmʋ taanɩ dɩm a nii.» O ma daarɩ o pa ni o wɩ, ba ja Pooli ba vu sɔŋɔ kʋlʋ Pɛ Erɔdɩ dɛɛn na lɔgɩ tɩn ba pɩ-o da sɩ ba taa yɩr-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index