Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 25

Fɛsitu na ŋɔɔnɩ Pooli taanɩ te tɩn

1Fɛsitu dɛɛn na tu o ji lʋgʋ kʋm tu tɩn, kʋ da yatɔ dɛ nɩ mʋ o zaŋɩ Sezaarɩ nɩ o vu Zeruzalɛm. 2O na ve o wʋra kʋntʋ tɩn, Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba tɩʋ kʋm yigǝ tiinǝ bam ma vu o te ba saŋɩ Pooli. 3Ba ma loor-o sɩ o wǝli-ba o pa Pooli joori o ba Zeruzalɛm. Kʋ yɩ ba na kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Pooli cwǝŋǝ nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ ba loori Fɛsitu sɩ o kɩ kʋntʋ. 4O ma lǝri-ba o wɩ: «Pooli wʋ Sezaarɩ nɩ mʋ, yɩ ba jɩg-o ba yɩra. Kʋ nan bá daanɩ sɩ a tɩtɩ joori a vu da. 5Kʋ nan na yɩ o kɩ woŋo mʋ o cɔgɩ, á pa á yigǝ tiinǝ bam tɔgɩ dɩ amʋ ba vu sɩ á laan saŋ-o dáanɩ.»

6Fɛsitu na kɩ nɩnɛɛnɩ da nana naa da fugǝ ba tɩʋ kʋm nɩ tɩn, o laan ma zaŋɩ o joori o vu Sezaarɩ. O na yi da yɩ tɩga pʋʋrɩ tɩn, o ma nuŋi o jǝni sɩ o di taanɩ dɩm. O ma pa ni sɩ ba ja Pooli ba ba. 7Pooli na tu o ba o yi ba te tɩn, Zwifǝ balʋ na nuŋi Zeruzalɛm ba ba tɩn maa zɩgɩ ba gilim-o. Ba ma puli sɩ ba taa tɛ wo-lwaan-kamunnu zanzan ba pa-o, yɩ ba warɩ ba ta kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga. 8Pooli maa ŋɔɔnɩ o joŋi o tɩtɩ o wɩ: «Amʋ wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ na wʋ́ wanɩ kʋ cɔgɩ Zwifǝ bam cullu tɩm dɩ ba Wɛ-di-kamunu kʋm cullu tɩm tɩn. A nan wʋ kɩ kʋlʋ na wʋ́ cɔgɩ Rom pa-farʋ wʋm yuu tɩn.»

9Fɛsitu dɛɛn maa lagɩ sɩ o pa Zwifǝ bam wʋ poli dɩd-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma bwe Pooli o wɩ: «Nmʋ wʋ́ sɛ sɩ n vu Zeruzalɛm sɩ a di nmʋ taanɩ dáanɩ na?»

10Pooli ma lǝr-o o wɩ: «A nan maŋɩ a zɩgɩ nɔɔnʋ wʋlʋ Rom pa-farʋ wʋm na pɛ-o ni sɩ o di dɩbam taanɩ tɩn yigǝ nɩ mʋ, kʋ yɩ Rom nɩ mʋ ba maŋɩ sɩ ba di a taanɩ dɩm. Kʋ na yɩ Zwifǝ bam, a wʋ cɔgɩ ba kʋlʋkʋlʋ. Nmʋ tɩtɩ nan maŋɩ n ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ. 11A nan na kɩ a tusi yɩ a kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ a tɩ tɩn, a sɛ tʋʋnɩ. Wǝǝnu tɩlʋ Zwifǝ bam nan na ŋɔɔnɩ ba pa amʋ tɩn na ba jɩgɩ cɩga, nɔɔn-nɔɔnʋ ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o ja amʋ o kɩ ba jɩŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ a laan lagɩ sɩ a vu Rom pa-farʋ wʋm tɩtɩ te mʋ, sɩ wʋntʋ di a taanɩ dɩm.»

12Fɛsitu na ni kʋntʋ tɩn, o ma ŋɔɔnɩ dɩ o kwaga nɔɔna bam, yɩ o laan daarɩ o ta dɩ Pooli o wɩ: «Nmʋ na wɩ n lagɩ sɩ Rom pa-farʋ wʋm mʋ di n taanɩ dɩm tɩn, n nan wʋ́ vu dáanɩ mʋ.»

Pooli na zɩgɩ Agripa dɩ Bɩrɩnisi yigǝ nɩ o ŋɔɔnɩ te tɩn

13Da fɩnfɩɩn dɛɛn na kɛ tɩn, pɛ wʋdoŋ o yɩrɩ na yɩ Agripa tɩn ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ o nakɔ Bɩrɩnisi o ba Sezaarɩ. Ba tu sɩ ba jɔɔnɩ Fɛsitu dɩ o na jigi tɩʋ kʋm yuutu tɩn ŋwaanɩ mʋ. 14Ba na kɩ da fɩnfɩɩn da tɩn, Fɛsitu ma ta taanɩ dɩlʋ na wʋ Pooli yuu nɩ tɩn o brɩ pɛ wʋm o wɩ: «Nɔɔnʋ mʋ wʋ yo seeni Felisi na jaan-o o kɩ pɩɩna digǝ nɩ yɩ o yag-o da. 15A nan ve Zeruzalɛm yɩ Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam ta o taanɩ ba brɩ amʋ. Ba ma ta ba wɩ, kʋ maŋɩ sɩ a di o taanɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ. 16A ma ta dɩ ba a wɩ, dɩbam Rom tiinǝ ba jaanɩ nɔɔnʋ dɩ́ kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ, yɩ o ta wʋ zɩgɩ balʋ na saŋ-o tɩn yigǝ nɩ sɩ o ŋɔɔnɩ o joŋi o tɩtɩ dɩ ba na saŋ-o kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn. 17Ba laan ma tɔgɩ dɩ amʋ ba ba yo seeni. A ma wʋ pɛ taanɩ dɩm dim daanɩ. Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, a ma zaŋɩ a nuŋi sɩ a di taanɩ dɩm. A ma pa ni sɩ ba ja nɔɔnʋ wʋm ba ba. 18Balʋ na saŋ-o tɩn ma zaŋɩ sɩ ba ŋɔɔnɩ. A ya maa bʋŋɩ nɩ ba lagɩ ba ŋɔɔnɩ wo-lwaanʋ mʋ ba pa-o. Ba nan wʋ ŋɔɔnɩ kʋntʋ. 19Ba na zaŋɩ ba ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn yɩ kantɔgɔ bɩtarɩ mʋ ba tɩtɩ Wɛ cwǝŋǝ kam ŋwaanɩ. Kʋ ma wǝli dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ na tɩga, o yɩrɩ mʋ Zezi, yɩ Pooli tɛ o wɩ, o ŋwɩ mʋ. 20A wʋbʋŋa ma vugimi dɩ a na wʋ́ kɩ te a di ba taanɩ dɩm tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ a ma bwe Pooli, sɩ o na wʋ́ sɛ o vu Zeruzalɛm sɩ a di o taanɩ dɩm dáanɩ. 21Pooli ma loori sɩ dɩ́ taá nii-o, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ yagɩ taanɩ dɩm sɩ dɩ́ yuutu Rom pa-farʋ wʋm tɩtɩ laan di o taanɩ dɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ a ma pa ni sɩ ba taa yɩr-o, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ a na wʋ́ wanɩ a pa o vu pa-farʋ wʋm te tɩn.»

22Fɛsitu na tagɩ kʋntʋ dɩd-o o ti tɩn, Agripa laan ma ta o wɩ, wʋm tɩtɩ wʋ́ ta lagɩ sɩ o ni nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ ni-taanɩ. Fɛsitu ma lǝr-o o wɩ: «Jwaanɩ mʋ, nmʋ wʋ́ ni o taanɩ dɩm.»

23Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Agripa dɩ Bɩrɩnisi ma zaŋɩ ba kwɛ nɩnwaŋa lanyɩranɩ ba nuŋi. Pamaŋna bam dɩdɛɛra dɩdaanɩ tɩʋ kʋm yigǝ tiinǝ maa tɔgɩ ba kwaga, yɩ ba vu ba zʋ taanɩ dɩm dim jǝgǝ kam. Fɛsitu laan ma pa ni sɩ ba ja Pooli ba ba. 24Fɛsitu ma ta o wɩ: «Pɛ Agripa dɩ abam balʋ maama na wʋ yo seeni zɩm tɩn, nii-na nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ Zwifǝ balʋ maama na wʋ Zeruzalɛm nɩ dɩ yoba seeni tɩn na jɩgɩ o taanɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ amʋ tɩn. Ba maa tiini ba ŋɔɔnɩ dɩ dam nɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ wʋntʋ daa ta ŋwɩ. 25A nan wʋ nɛ o na kɩ kʋlʋ kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ gʋ-o tɩn. O tɩtɩ nan na wɩ o lagɩ sɩ Rom pa-farʋ wʋm mʋ di o taanɩ tɩn, amʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ a pa o vu dáanɩ mʋ. 26Kʋ daarɩ, a nan ba jɩgɩ o woŋo kʋlʋ na jɩgɩ kuri tɩn sɩ a pʋpʋnɩ a pa dɩbam yuutu wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a pɛ o ba o zɩgɩ abam yigǝ nɩ sɩ á nii, kʋ na dwe dɩdɩ nmʋ Pɛ Agripa yigǝ nɩ. Dɩ́ nan na bwe-o dɩ́ ti, kʋ waɩ kʋ paɩ a naɩ o woŋo kʋlʋ a na wʋ́ pʋpʋnɩ a pa pa-farʋ wʋm tɩn. 27Bɛŋwaanɩ a bʋŋɩ nɩ kʋ bá ta jɩgɩ kuri sɩ a tʋŋɩ pɩɩnʋ sɩ o vu pa-farʋ wʋm te, yɩ a wʋ tagɩ o na jɩgɩ taanɩ woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index