Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 28:26

26Ve a nɔɔna bam te sɩ n ta dɩ ba nɩ:

Abam wʋ́ fɔgɩ á cǝgi Wɛ taanɩ dɩm dɩ á zwa,

yɩ á bá ni dɩ kuri.

Abam wʋ́ fɔgɩ á nii dɩ á yiǝ,

yɩ á bá na.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index