Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 4

Ba na jaanɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan te tɩn

1Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɛɛn na wʋra ba ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ ba brɩ nɔɔna bam tɩn, Zwifǝ bam kaanɩm tiinǝ dɩdaanɩ Wɛ-di-kamunu kʋm yɩrɩna bam yigǝ tu wʋm dɩ Sadusɩan tiinǝ badonnǝ ma zaŋɩ ba ba ba te. 2Ba bana tiini ya zaŋɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɩ ba na ŋɔɔnɩ te ba wɩ, Zezi bi o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ kʋntʋ brɩ nɩ twa dɩ wʋ́ wanɩ ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 3Ba ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ. Tɩga na yi tɩn ŋwaanɩ, ba ma yagɩ-ba da sɩ tɩga pʋʋrɩ. 4Kʋ daarɩ kɔgɔ kʋm nɔɔna zanzan ma sɛ taanɩ dɩlʋ ba na ni tɩn, yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. Balʋ na sɛ tɩn kɔgɔ kʋm dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ nɔɔna mʋrr-tɩnu (5.000).

5Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam ma la daanɩ Zeruzalɛm nɩ. 6Ba ma jeeri dɩdaanɩ Annɩ wʋlʋ na yɩ ba kaanɩm yuutu tɩn, dɩ Kayifu dɩ Zan dɩ Alɛsandrɩ, dɩ balʋ na tɔgɩ ba yɩ kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tiinǝ tɩn. 7Ba ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ba ba zɩgɩ ba yigǝ nɩ. Ba ma bwe-ba ba wɩ: «Kʋ yɩ dɩ bɛɛ dam mʋ, dɩ wɔɔ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ, abam mɛ á kɩ kʋntʋ?»

8Wɛ Joro kʋm laan ma ba Pɩyɛɛrɩ te dɩ dam. O ma lǝri-ba o wɩ: «Tɩʋ kʋm yigǝ tiinǝ dɩ nakwa-ba, 9abam zɩm na bwe dɩbam kʋlʋ taanɩ tɩn, kʋ na yɩ dɩbam na zǝni kɔrɔ kʋm yɩ kʋ na yazurǝ tɩn, 10dɩ́ wʋ́ pa abam dɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ bam maama lwarɩ kʋ na kɩ te. Á taá ye nɩ Nazarɛtɩ tu Zezi Krisi yɩrɩ dam ŋwaanɩ mʋ pɛ nɔɔnʋ wʋntʋ na yazurǝ, yɩ o laan ba o zɩgɩ abam yigǝ nɩ. Abam nan pagɩ Zezi Krisi tʋʋn-dagara baŋa nɩ á gʋ, yɩ Wɛ joori DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. 11Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ ta o taanɩ nɩ:

‹Kandwɛ dɩlʋ abam lwara bam na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn.›

12Yɩrɩ dɩdoŋ daa tǝri lʋgʋ baŋa nɩ Wɛ na pɛ nabiinǝ sɩ dɩ wanɩ dɩ pa ba na vrɩm. Kʋ na daɩ Zezi Krisi yɩranɩ mʋ waɩ o vrɩ nɔɔna o yaga.»

13Zwifǝ nakwa bam na nɛ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan na jɩgɩ baarɩ dɩ ba na ŋɔɔnɩ te tɩn, kʋ ma kɩ-ba yǝǝu dɩ ba na yɩ nɔɔna balʋ na yǝri kʋlʋkʋlʋ yɩ ba daɩ yi-pʋrɩ-nyɩna tɩn ŋwaanɩ. Ba ma lwarɩ nɩ bantʋ dɛɛn tɔgɩ ba wʋ dɩ Zezi mʋ. 14Ba na nɛ kɔrɔ kʋm na zɩgɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan tee nɩ yɩ kʋ jɩgɩ yazurǝ tɩn, ba maa warɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba daa ta. 15Ba ma ta dɩ ba ba wɩ, ba nuŋi da ba taanɩ dim jǝgǝ kam nɩ sɩ ba daarɩ. Ba laan maa wʋra ba bwɛ daanɩ, sɩ ba nii ba na wʋ́ kɩ te tɩn. 16Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: «Dɩ́ nan wʋ́ kɩ nɔɔna bantʋ ta mʋ? Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn lwarɩ nɩ bantʋ mʋ kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ. Dɩ́ daa bá wanɩ dɩ́ ta nɩ vwan. 17Dɩ́ nan na lagɩ sɩ kǝm dɩntʋ yɩ jagɩ dɩ vu yigǝ tɩn, dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ kaanɩ nɔɔna bam mʋ, sɩ ba daa yɩ ŋɔɔnɩ Zezi woŋo dɩ nɔɔn-nɔɔnʋ.»

18Ba laan ma joori ba bǝŋi-ba, yɩ ba zʋ. Ba ma ta dɩ ba ba wɩ, ba ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ ba daa ŋɔɔnɩ Zezi woŋo, naa sɩ ba taa brɩ nɔɔna dɩ wʋntʋ yɩrɩ. 19Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ma lǝri-ba ba wɩ: «Abam tɩtɩ bʋŋɩ-na á nii. Kɔɔ mʋ lana Wɛ yigǝ nɩ? Kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ sɛ abam dɩ́ dwǝni Baŋa-Wɛ na? 20Dɩbam nan bá wanɩ dɩ́ yagɩ kʋlʋ dɩ́ na nɛ yɩ dɩ́ kwǝri dɩ́ ni tɩn ŋwaŋa.»

21Zwifǝ nakwa bam laan ma fɔgɩ ba kaanɩ-ba zanzan, yɩ ba daarɩ ba yagɩ-ba ba pa ba viiri. Ba dɛɛn wʋ nɛ kʋlʋ kʋm ba na wʋ́ vaŋɩ ba zwa kʋ baŋa nɩ tɩn, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋm nɔɔna maama tiini ba zuli Wɛ dɩ woŋo kʋlʋ na kɩ tɩn. 22Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ wo-kɩnkagɩlɩ dɩm na kɩ o baŋa nɩ yɩ o na yazurǝ tɩn dwe bɩna fiinna o ya na yɩ kɔrɔ.

Zezi karabiǝ bam na tʋŋɩ dɩ Wɛ Joro dam te tɩn

23Ba na yagɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan kʋntʋ tɩn, ba ma joori ba vu ba kɔgɔ kʋm te. Ba ma ta dɩ ba Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam na tagɩ kʋlʋ tɩn. 24Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba maama ma wǝli daanɩ ba warɩ Wɛ yɩ ba wɩ: «Yuutu Baŋa-Wɛ, nmʋ mʋ kɩ wɛyuu dɩ tɩga baŋa dɩ na-fara dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na zʋʋrɩ tɩ wʋnɩ tɩn. 25Dɩ́ nabaarʋ Davidi dɛɛn mʋ yɩ nmʋ tɩntʋŋnʋ. Nmʋ dɛɛn ma pa n Joro kʋm pa o ta nmʋ kwǝrǝ kam o wɩ:

‹Bɛɛ mʋ yɩ lʋgʋ baŋa tiinǝ dwi tǝri tǝri bana zaŋɩ yɩ ba bʋŋɩ wʋbʋŋ-yɔɔrʋ?

26Ba pwa bam ti ba yigǝ sɩ ba kɩ jara.

Ba yum tiinǝ dɩ ma la daanɩ sɩ ba kɩ jara dɩdaanɩ Baŋa-Wɛ dɩ Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn.›

27Kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ. Tɩʋ kʋntʋ nɩ mʋ Erɔdɩ dɩ Pɔnsɩ Pilatɩ jǝni daanɩ dɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ dɩ dwi-gɛ tiinǝ, sɩ ba ja dɩ nmʋ tɩntʋŋ-ŋʋm Zezi wʋlʋ nmʋ na kuri tɩn. 28Ba na bwɛ daanɩ kʋntʋ tɩn, ba kɩ kʋ maŋɩ dɩ nmʋ na maŋɩ n lɩ wʋbʋŋa dɩ n dam dɩm sɩ kʋlʋ wʋ́ kɩ tɩn mʋ. 29Dɩ́ Yuutu Wɛ, nii ba na lagɩ ba yaarɩ dɩbam te tɩn! Dɩbam nan yɩ nmʋ tɩntʋŋna mʋ. Nan pa dɩbam dam, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ taá tɔɔlɩ nmʋ kwǝrǝ kam dɩ baarɩ. 30Nan twɩ n jɩ-dɩa kam n pa nɔɔna taa naɩ yazurǝ, sɩ n pa wo-kɩnkagɩla dɩ wǝǝnu tɩlʋ na brɩ n dam tɩn taa kɩ nmʋ tɩntʋŋ-ŋʋm Zezi yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ.»

31Ba na warɩ Wɛ ba ti tɩn, jǝgǝ kam ba na lagɩ daanɩ mɛ tɩn ma sisiŋǝ. Wɛ Joro kʋm laan ma ba ba maama te dɩ dam, yɩ ba ŋɔɔnɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ baarɩ.

32Zezi karabiǝ bam kɔgɔ kʋm maama wʋbʋŋa dɩ ba ŋwɩa maama dɛɛn yɩ bɩdwɩ mʋ. Ba wʋlʋwʋlʋ wʋ tagɩ nɩ wʋm yɩranɩ mʋ te o wǝǝnu. Wǝǝnu tɩlʋ ba na jɩgɩ tɩn yɩ ba maama nyɩm mʋ. 33Zezi tɩntʋŋna bam maa jɩgɩ dam kamunu, yɩ ba fɔgɩ ba brɩ dɩ́ Yuutu Zezi cɩga kam nɩ o sɩɩnɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Wɛ ma zǝni ba maama dɩ DƖ zaanɩ dɩm lanyɩranɩ. 34Nɔɔn-nɔɔnʋ tǝri ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ o na yɩ yinigǝ tu. Balʋ na jɩgɩ karɩ naa sam tɩn yǝni ba yǝgi-tɩ mʋ, 35yɩ ba daarɩ ba kwe sǝbu kʋm ba ja ba ba pa Zezi tɩntʋŋna bam. Ba laan ma maŋɩ sǝbu kʋm ba pa daanɩ, kʋ maŋɩ dɩ wʋlʋ maama na lagɩ zǝnǝ te tɩn.

36Kʋntʋ, Zʋzɛfʋ wʋlʋ ba na maa bǝ nɩ Banabasɩ, kʋ kuri mʋ kwiǝ tu, yɩ o yɩ Leviti tu wʋlʋ na nuŋi Sipri tɩn, 37o dɛɛn yǝgi o kara yɩ o kwe sǝbu kʋm o pa Zezi tɩntʋŋna bam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index