Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 7:43

43Kʋ nan yɩ Moloki jwǝni dɩm vwe mʋ abam dɛɛn zɩŋɩ,

dɩdaanɩ calɩcʋa kalʋ na yɩ abam jwǝni Rifanɩ tɩn.

Tɩntʋ maama nan yɩ kamwarʋ tɩlʋ á na kɩ sɩ á taá zuli-tɩ mʋ.

Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ wʋ́ pa nɔɔna zǝli abam

ba ja vu ba gaalɩ Babilɔnɩ na wʋ mɛ tɩn.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index