Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 9:40

40Pɩyɛɛrɩ laan ma pa ba maama nuŋi pooni ba daar-o. O ma kuni doonǝ tɩga nɩ o warɩ Wɛ. O laan ma pipiri o nii tʋ wʋm yɩ o wɩ: «Tabita, zaŋɩ wɛɛnɩ.» O ma puri o yiǝ o na Pɩyɛɛrɩ. O ma zaŋɩ o je.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index