Search form

Zan 10

Nayɩrʋ dɩ o peeni mɩmaŋa

1Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna bam o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ dɛ najɩrɩ ni o zʋ sɩ o pʋrɩ peeni yɩ o tɔgɩ jǝgǝ kadoŋ o cu o zʋ tɩn, kʋntʋ tu yɩ ŋwɩɩnʋ yɩ o kwǝri o yɩ vɩrnʋ mʋ. 2Kʋ daarɩ, wʋlʋ na dɛ najɩrɩ dɩm ni o zʋ sɩ o pʋrɩ o peeni sɩm tɩn, wʋm mʋ yɩ peeni sɩm nayɩrʋ wʋm tɩtɩ. 3O na lagɩ o zʋ, wʋlʋ na nii najɩrɩ dɩm ni baŋa nɩ tɩn wʋ́ pʋrɩ o pa o zʋ. Peeni sɩm wʋ́ ni o kwǝrǝ, yɩ oó bǝŋi o tɩtɩ peeni sɩm yɩra, yɩ sɩ da-o sɩ nuŋi. 4O na jaanɩ-sɩ o nuŋi, oó ta tɔgɩ sɩ yigǝ, yɩ peeni sɩm tɔgɩ o kwaga, bɛŋwaanɩ sɩ ye o kwǝrǝ. 5Kʋ nan na yɩ nɔn-gaa, sɩ bá sɛ sɩ tɔg-o. Sɩ wʋ́ duri sɩ viiri mʋ, bɛŋwaanɩ sɩ yǝri o kwǝrǝ.»

6Zezi na tagɩ kʋntʋ o brɩ-ba tɩn, ba ma wʋ lwarɩ o taanɩ dɩm kuri.

7Zezi daa ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, amʋ mʋ nyɩ dɩ ni dɩlʋ peeni sɩm na tɔgɩ da tɩn. 8Balʋ maama na dɛ yigǝ ba ba ba zʋ ba loori amʋ tɩn nyɩ dɩ ŋwɩɩna dɩ vɩrna mʋ. Peeni sɩm ma wʋ sɛ ba ni. 9Amʋ mʋ yɩ ni dɩm. Wʋlʋ maama na tɔgɩ amʋ o zʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ na vrɩm. O nan wʋ́ na ŋwɩa kalʋ na ywǝmmǝ tɩn, nɩ peeni na tɔgɩ najɩrɩ ni sɩ nuŋi sɩ di yɩ sɩ joori sɩ zʋʋrɩ te tɩn. 10Ŋwɩɩnʋ na tu o zʋ, o lagɩ sɩ o ŋɔ mʋ o gʋ o daarɩ o ja o cɔgɩ. Kʋ nan na yɩ amʋ, a tu sɩ a pa nabiinǝ mʋ na ŋwɩa kalʋ na ywǝnǝ tɩn cɩga cɩga.

11Amʋ mʋ nyɩ dɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga, yɩ a soe a nɔɔna. Nayɩr-ŋʋm sɛ tʋʋnɩ mʋ o peeni ŋwaanɩ. 12Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ wʋlʋ na tɔgɩ peeni sɩm o joŋi sǝbu tɩn, wʋntʋ daɩ nayɩrʋ wʋlʋ na yɩ peeni sɩm tu tɩn. Wʋntʋ na nɛ nywǝnkurǝ na maa bɩɩna, oó duri mʋ o daarɩ peeni sɩm. Nywǝnkurǝ kam wʋ́ zʋ peeni sɩm wʋ ka ja-sɩ ka pa sɩ jagɩ. 13Oó duri o viiri, bɛŋwaanɩ o tɔgɩ peeni sɩm sǝbu ŋwaanɩ mʋ, sɩ o ba jɩgɩ sɩ ŋwaŋa.

14Amʋ mʋ yɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga. Amʋ ye a nɔɔna bam, yɩ ba dɩ ye amʋ, 15nɩnɛɛnɩ amʋ Ko na ye-nɩ yɩ amʋ dɩ ye-o te tɩn. Amʋ wʋ́ sɛ sɩ a tɩ a nɔɔna bam ŋwaanɩ, nɩ nayɩr-ŋʋm na sɛ sɩ o tɩ o peeni ŋwaanɩ te tɩn. 16A daa ta jɩgɩ peeni sɩdaara, sɩ na tǝri najɩrɩ dɩntʋ wʋnɩ. A nan maŋɩ sɩ a vu a kalɩ-sɩ mʋ a ja ba a kɩ daanɩ. Peeni sɩntʋ dɩ wʋ́ ni amʋ kwǝrǝ. Kʋntʋ, a peeni sɩm maama wʋ́ la jǝgǝ dɩdʋa, yɩ nayɩrʋ dɩdʋa nii-sɩ.

17A Ko Wɛ soe amʋ, dɩ a na sɛ sɩ a tɩ nabiinǝ ŋwaanɩ, sɩ a joori a bi a na ŋwɩa tɩn. 18Nɔɔn-nɔɔnʋ nan bá wanɩ o pa a ga a ŋwɩa. Amʋ tɩtɩ nan mʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ a ga-ka. A jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a ga a ŋwɩa kam. A nan ta jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a joori a bi a na-ka. Mʋ woŋo kʋlʋ a Ko na pɛ-nɩ ni sɩ a kɩ tɩn.»

19Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, kampwara daa ma ba Zwifǝ bam wʋ o taanɩ dɩm ŋwaanɩ. 20Ba zanzan maa tɛ ba wɩ: «Cicirǝ mʋ jɩg-o, o yuu mʋ tǝrǝ. Bɛɛ mʋ yɩ á cǝgi o taanɩ?»

21Kʋ daarɩ badaara maa tɛ ba wɩ: «Wʋlʋ yuu na tǝrǝ tɩn bá wanɩ o ŋɔɔnɩ tɩntʋ doŋ. Cicirǝ na jɩgɩ wʋlʋ tɩn bá wanɩ o puri lilwe yiǝ.»

Zezi na brɩ nɩ o dɩ o Ko Wɛ yɩ bɩdwɩ te tɩn

22Kʋ dɛɛn ma ba kʋ yi sɩ Zwifǝ bam di ba candiǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ Bakwebapawɛ tɩn Zeruzalɛm nɩ. Kʋ yɩ waarʋ mɩmaŋa nɩ mʋ. 23Zezi dɛɛn ma vu Wɛ-di-kamunu kʋm. O maa wʋ Salɔmɔn kʋnkɔlɔ kʋm nɩ o kaaga. 24Zwifǝ badaara laan ma ba ba gilim-o, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Nmʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn na? Bɛɛ mʋ yɩ n pa kʋ tiini kʋ yɩ wʋbʋŋa zanzan dɩ dɩbam? Ta cɩga n brɩ dɩbam sɩ dɩ́ kɔ joro.»

25O ma lǝri-ba o wɩ: «A maŋɩ a ta a brɩ abam, yɩ á ba sɛ a ni. Tɩtʋŋa yalʋ a Ko Wɛ na pɛ a tʋŋɩ tɩn mʋ brɩ nɩ a jɩgɩ cɩga. 26Abam nan ba sɛ a ni, bɛŋwaanɩ abam daɩ amʋ nɔɔna. 27A nɔɔna bam nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na cǝgi amʋ kwǝrǝ tɩn mʋ. A maa ye-sɩ, yɩ sɩ tɔgɩ-nɩ. 28Amʋ paɩ a nɔɔna bam na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn mʋ, yɩ ba bá fɔgɩ ba cɔgɩ maŋa dɩ maŋa. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o vrɩ-ba amʋ jɩŋa nɩ. 29Kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ kwe-ba DƖ kɩ a jɩŋa nɩ. Dɩntʋ nan mʋ dwe woŋo maama. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o vrɩ-ba DƖ jɩŋa nɩ. 30Amʋ dɩ a Ko Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ.»

31Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifǝ bam daa ma kwe kandwa sɩ ba ma dʋl-o ba gʋ. 32O ma ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ Ko pɛ a tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna zanzan mʋ a brɩ abam. Tɩtʋŋa yantʋ wʋnɩ dɔɔ tɩtɩ mʋ pɛ abam kwaanɩ sɩ á gʋ amʋ dɩ kandwa?»

33Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Kʋ daɩ tɩtʋŋ-ŋʋm ŋwaanɩ mʋ dɩ́ lagɩ dɩ́ dʋlɩ-m dɩ́ gʋ. Kʋ yɩ nmʋ na twɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nmʋ yɩ nabiinu mʋ, yɩ n paɩ n yɩ Wɛ mʋ.»

34O ma lǝri-ba o wɩ: «Wɛ cullu tɔnɔ kʋlʋ DƖ na pɛ abam tɩn wʋnɩ mʋ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ, Wɛ tagɩ dɩ nɔɔna badonnǝ DƖ wɩ: ‹Abam dɩdʋa dɩdʋa yɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ mʋ.› 35Kʋ brɩ nɩ Wɛ dɛɛn pɛ DƖ kwǝrǝ nɔɔna bantʋ mʋ, yɩ DƖ bǝŋi-ba nɩ DƖ nyɩnyʋgʋ. Kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn bá wanɩ kʋ ji kafɛ. 36Amʋ nan yɩ wʋlʋ a Ko Wɛ na lɩ sɩ a kɩ DƖ wʋbʋŋa, yɩ DƖ tʋŋɩ-nɩ sɩ a ba lʋgʋ baŋa tɩn mʋ. Kʋntʋ, a na tagɩ nɩ a yɩ Wɛ Bu tɩn, bɛɛ mʋ yɩ á ba sɛa? Bɛɛ mʋ yɩ á brɩ nɩ a twɩ Wɛ mʋ?

37Maanɩ-na á nii a tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. Kʋ na daɩ a Ko Wɛ tɩtʋŋa mʋ a tʋŋa, sɩ á yɩ sɛ-nɩ. 38Kʋ nan na yɩ Wɛ tɩtʋŋa, á na maŋɩ á ba sɛ amʋ, sɩ á sɛ tɩtʋŋa yam na brɩ te tɩn. Á na sɛ tɩtʋŋa yam kʋntʋ, á wʋ́ sɩɩnɩ á lwarɩ nɩ a Ko wʋra dɩ amʋ, yɩ amʋ dɩ wʋra dɩ a Ko.»

39O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba daa maa lagɩ sɩ ba ja-o. O ma lu ba jɩa wʋnɩ o viiri.

40Zezi ma joori o vu o bɛ Zʋrdɛn bugǝ kam. O ma vu je sɩlʋ Zan dɛɛn na yǝni o miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, o zʋʋrɩ da. 41Nɔɔna zanzan dɛɛn maa tui o te. Ba maa yǝni ba tɛ ba wɩ: «Zan nan wʋ kɩ wo-kɩnkagɩla. Kʋ daarɩ o na tagɩ kʋlʋ maama Zezi ŋwaanɩ tɩn yɩ cɩga mʋ.» 42Je sɩm kʋntʋ nɩ nɔɔna zanzan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index