Search form

Zan 13

Zezi na zarɩ o karabiǝ bam nɛ te tɩn

1Dɛ dɩdwɩ na daarɩ sɩ ba di Pakɩ candiǝ kam tɩn, Zezi dɛɛn maa ye nɩ o maŋa kam yiǝ, sɩ o yagɩ lʋgʋ baŋa sɩ o daarɩ o vu o Ko te. O maa soe balʋ na yɩ o nɔɔna lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, yɩ o tiini o so-ba kʋ ja gaalɩ.

2Zezi dɩ o karabiǝ bam maa je ba di wʋdiu tɩtɩɩ nɩ, dɩ sʋtaanɩ ya maŋɩ dɩ pa Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Simɔn bu tɩn lɩ wʋbʋŋa sɩ o yǝgi Zezi o pa nɔɔna. 3Zezi maa ye nɩ o Ko Wɛ mʋ pɛ-o dam woŋo maama baŋa nɩ, yɩ o ye nɩ o nuŋi Wɛ te mʋ, o nan ta wʋ́ joori o vu Wɛ te. 4Ba na wʋra ba di tɩn, o ma zaŋɩ da. O lɩ o na zʋ gɔrɔ kʋlʋ o daŋɩ tɩn, yɩ o daarɩ o vɔ pʋpaa o tǝŋǝ nɩ. 5O ma kɩ na o kɩ kacuǝ wʋnɩ o wʋra o maa zarɩ o karabiǝ bam nɛ, yɩ o ma pʋpaa kʋm o ma guguni-sɩ. 6O ma ba o yi Simɔn Pɩyɛɛrɩ te. Wʋntʋ ma ta dɩd-o o wɩ: «A yuutu, nmʋ mʋ wʋ́ zarɩ amʋ nɛ na?»

7Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ bá lwarɩ amʋ na wʋra a kɩ kʋlʋ tɩn kuri lele, n nan wʋ́ ba n lwarɩ kʋ kuri.»

8Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: «N brɩ n bá zarɩ a nɛ maŋa dɩ maŋa.»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «A na wʋ zarɩ n nɛ sɩm, n bá n wanɩ n ta n yɩ amʋ nɔɔnʋ.»

9Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: «Kʋ na yɩ kʋntʋ, a yuutu, yɩ zarɩ a nɛ yɩranɩ, zarɩ a jɩa dɩ a yuu dɩ n wǝli da.»

10Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: «Wʋlʋ na swɛ o yɩra tɩn daa ba jɩgɩ digiru, yɩ o daa wʋ maŋɩ sɩ o swɛ o yɩra, kʋ na daɩ o nɛ yɩranɩ. Abam ba jɩgɩ digiru, kʋ nan daɩ á maama.» 11Bɛŋwaanɩ Zezi maŋɩ o ye wʋlʋ na lagɩ o yǝg-o o pa nɔɔna tɩn. Mʋ kʋ kuri o tagɩ o wɩ, kʋ daɩ ba maama mʋ ba jɩgɩ digiru tɩn.

12Zezi na zarɩ ba nɛ sɩm o ti tɩn, o ma joori o zʋ o gɔrɔ kʋm, yɩ o vu o jǝni o jǝŋǝ je nɩ. O laan ma bwe-ba o wɩ: «Abam lwarɩ kʋlʋ amʋ na kɩ dɩ abam tɩn kuri na? 13Abam yǝni á bǝ amʋ nɩ, Karanyɩna naa á Yuutu mʋ. Abam na bǝ te tɩn kʋ maŋɩ, bɛŋwaanɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ kʋntʋ mʋ. 14Amʋ nan na yɩ abam Yuutu dɩ á Karanyɩna yɩ a zarɩ abam nɛ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ laan zuli daanɩ kʋntʋ mʋ. 15Amʋ nan kɩ a brɩ abam, sɩ á lwǝni amʋ na kɩ abam te tɩn mʋ. 16A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, gambaa tǝrǝ ka na dwe ka tu. Tɩntʋŋnʋ nan tǝrǝ o na dwe wʋlʋ na tʋŋ-o tɩn. 17Abam na lwarɩ tɩn, á na kɩ kʋntʋ, á wʋ́ taá jɩgɩ yu-yoŋo.

18Kʋ nan daɩ abam maama taanɩ mʋ a tɛa. A ye balʋ a na kuri tɩn. Kʋ daarɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ kʋ kɩ mʋ. Kʋ tagɩ kʋ wɩ: ‹Wʋlʋ na jǝni o di wʋdiu dɩ amʋ tɩn mʋ joori o zɩgɩ amʋ zɩga.› 19A nan wuuri a ta a brɩ abam mʋ yɩ kʋ ta wʋ kɩ, sɩ kʋ na tu kʋ kɩ, sɩ á wanɩ á sɛ nɩ amʋ yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn. 20A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ na jeeri wʋlʋ maama a na tʋŋɩ tɩn, kʋntʋ tu jeeri amʋ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ na jeeri amʋ tɩn, o jeeri wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ.»

21Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ kʋ pa o ŋɔɔnɩ jaja o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam dɩdʋa mʋ lagɩ o yǝgi amʋ o pa nɔɔna.»

22O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiǝ bam maa nii daanɩ, yɩ ba brɩ ba yǝri wʋlʋ tɩtɩ o na tɛ bantʋ wʋnɩ tɩn. 23Wʋlʋ Zezi na soe lanyɩranɩ ba wʋnɩ tɩn maa je o tɩkǝri nɩ. 24Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma yɩgɩsɩ o jɩŋa o brɩ wʋntʋ, sɩ o bwe Zezi o nii, kʋ yɩ wɔɔ taanɩ mʋ o tɛa. 25Nɔɔnʋ wʋm ma fɔɔrɩ o yi Zezi o sal-o, yɩ o bwe o wɩ: «A Yuutu, kʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

26Zezi ma lǝri o wɩ: «Amʋ na fɔgɩ dɩpɛ a lu dwǝ wʋnɩ a pa wʋlʋ tɩn, mʋ kʋ tu.» O laan ma fɔ dɩpɛ dɩm o ma lu o pa Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Simɔn bu tɩn. 27Zudasɩ na joŋi dɩpɛ dɩm kʋntʋ tɩn, sʋtaanɩ ma zʋ o bɩcarɩ. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Kɩ lɩla sɩ n kɩ kʋlʋ nmʋ na lagɩ n kɩ tɩn.»

28Balʋ maama na je ba di tɩn wʋlʋwʋlʋ ma wʋ lwarɩ Zezi na tagɩ kʋlʋ dɩd-o tɩn kuri. 29Zudasɩ nan na nii ba kɔgɔ kʋm sǝbu kʋm baŋa nɩ tɩn, ba badaara maa bʋŋɩ nɩ Zezi tʋŋ-o sɩ o vu o yǝgi wʋdiu mʋ sɩ ba ma di candiǝ kam, naa o ga tʋŋ-o sɩ o vu o pa yinigǝ tiinǝ wǝǝnu mʋ. 30Zudasɩ na joŋi dɩpɛ dɩm tɩn, o ma da o zaŋɩ o nuŋi. Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩ nɩ mʋ.

31Zudasɩ na nuŋi o daarɩ kʋntʋ tɩn, Zezi ma ta o wɩ: «Lele kʋntʋ amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ́ na paarɩ-zulǝ, yɩ Wɛ tɩtɩ wʋ́ na zulǝ amʋ ŋwaanɩ. 32Wɛ na nɛ zulǝ amʋ ŋwaanɩ tɩn, DƖ laan wʋ́ pa a na paarɩ-zulǝ DƖ tɩtɩ tee nɩ. Wɛ nan wʋ́ pa a na zulǝ lele kʋntʋ. 33A biǝ-ba, a daa bá tiini a daanɩ abam tee nɩ. Abam nan wʋ́ ba á beeri amʋ jǝgǝ. A nan lagɩ a ta a brɩ abam kʋlʋ a na maŋɩ a ta a brɩ Zwifǝ bam a wɩ, amʋ na lagɩ a vu mɛ tɩn, abam bá wanɩ da á vu. 34A nan lagɩ a pa abam ni-dʋʋrɩ mʋ. Taá soe-na daanɩ. Amʋ na soe abam te tɩn, abam dɩ taá soe daanɩ kʋntʋ. 35Á na soe daanɩ, nɔɔna maama wʋ́ lwarɩ nɩ abam yɩ a karabiǝ mʋ.»

Zezi na wuuri o brɩ Pɩyɛɛrɩ na wʋ́ vɩ-o te tɩn

(Matiyu 26:31-35, Marɩkɩ 14:27-31, Luki 22:31-34)

36Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma bwe Zezi o wɩ: «A yuutu, yǝn mʋ n lagɩ n vu?»

Zezi ma lǝri o wɩ: «Amʋ na lagɩ a vu mɛ tɩn, nmʋ bá wanɩ n da n vu lele kʋntʋ. Maŋa kadoŋ nɩ mʋ, nmʋ laan wʋ́ wanɩ n da-nɩ n vu.»

37Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: «A yuutu, bɛɛ mʋ yɩ a bá wanɩ a tɔgɩ nmʋ lele kʋntʋ? Amʋ wʋ́ sɛ sɩ a tɩ nmʋ ŋwaanɩ.»

38Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ wʋ́ sɩɩnɩ n sɛ sɩ n tɩ amʋ ŋwaanɩ na? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, kʋ na wʋ́ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ wʋ́ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yǝri amʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index