Search form

Zan 15

Zezi dɩ o nɔɔna bam nyɩ nɩ vinyǝ tiu dɩ kʋ nɛ mʋ te

1Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ yɩ vinyǝ tiu cɩga cɩga. A Ko maa yɩ tiu kʋm tu, yɩ o nii kʋ baŋa nɩ. 2Naga kalʋ na nuŋi tiu kʋm yɩra nɩ yɩ ka ba lǝri biǝ tɩn, oó go-ka o yagɩ mʋ. Kʋ daarɩ naga kalʋ na lǝri biǝ tɩn, oó farɩsɩ-ka mʋ, sɩ ka taa lana, sɩ ka taa fɔgɩ ka lǝri biǝ zanzan. 3Abam bɩcara nan maŋɩ ya kwɛ lanyɩranɩ, nɩ ba na farɩsɩ tiu nɛ yɩ sɩ lana te tɩn, á na sɛ taanɩ dɩlʋ amʋ na ŋɔɔnɩ a brɩ abam tɩn ŋwaanɩ. 4Taá wʋra dɩ amʋ, sɩ amʋ dɩ wʋ́ ta ŋwɩ abam wʋnɩ. Tiu naga bá wanɩ ka lǝ biǝ ka yɩranɩ yɩ ka tǝri tiu kʋm yɩra nɩ. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam. Abam maŋɩ sɩ á taá wʋra dɩ amʋ mʋ, sɩ á laan wanɩ á taá kɩ kǝm-laarʋ.

5Amʋ mʋ yɩ tiu kʋm, yɩ abam yɩ kʋ nɛ sɩm. Wʋlʋ maama na wʋra dɩ amʋ yɩ amʋ ŋwɩ kʋntʋ tu wʋnɩ tɩn wʋ́ ta kɩ kǝm-laarʋ mʋ, nɩ naga kalʋ na lǝri biǝ zanzan tɩn. Amʋ nan na tǝri á bɩcara nɩ, á bá wanɩ kʋlʋkʋlʋ á kɩ. 6Wʋlʋ na tǝrǝ dɩ amʋ tɩn nyɩ dɩ tiu naga kalʋ ba na goni ba yagɩ yɩ ka kʋ tɩn mʋ. Tiu nɛ sɩlʋ na kʋgɩ tɩn, baá pɛ-sɩ ba kɩ mini nɩ mʋ yɩ sɩ di. 7Abam nan na wʋra dɩ amʋ, yɩ amʋ taanɩ dɩm na wʋ á bɩcara nɩ, á wʋ́ wanɩ á loori kʋlʋ maama á wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, yɩ á wʋ́ na-kʋ. 8Abam na kɩ kǝm-laarʋ, nɩ tiu na lǝri bu-ŋʋna zanzan te tɩn, á wʋ́ sɩɩnɩ á taá yɩ amʋ karabiǝ, yɩ kʋntʋ wʋ́ pa a Ko wʋm na zulǝ. 9Nɩnɛɛnɩ a Ko na soe amʋ te tɩn, amʋ dɩ soe abam kʋntʋ mʋ. Taá jɩgɩ-na amʋ sono kʋm á bɩcara nɩ. 10Abam na kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, á wʋ́ wanɩ á taá jɩgɩ amʋ sono kʋm kʋntʋ, nɩ amʋ dɩ na kɩ a Ko na tagɩ kʋlʋ yɩ a jɩgɩ o sono kʋm a bɩcarɩ nɩ te tɩn.

11A tagɩ wǝǝnu tɩntʋ a brɩ abam, sɩ wʋpolo kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn mʋ taa wʋ abam wʋnɩ, sɩ kʋ pa abam wʋpolo kʋm ja gaalɩ. 12Ni dɩlʋ amʋ na lagɩ a pa abam tɩn mʋ tɩntʋ:

Á taá soe daanɩ,

nɩnɛɛnɩ a na soe abam te tɩn.

13Sono tǝrǝ kʋ na dwe tɩntʋ, sɩ nɔɔnʋ sɛ sɩ o tɩ o donnǝ ŋwaanɩ. 14Abam na kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, á wʋ́ ta yɩ a cilonnǝ mʋ. 15Amʋ daa bá ta bǝ abam nɩ a tɩntʋŋna. Bɛŋwaanɩ tɩntʋŋnʋ yǝri kʋlʋ o yuutu na lagɩ o kɩ tɩn. Kʋ nan na yɩ abam, a tagɩ kʋlʋ maama a na ni a Ko Wɛ tee nɩ tɩn a brɩ abam. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a laan bǝ abam nɩ a cilonnǝ. 16Kʋ nan daɩ abam mʋ kuri amʋ. Kʋ yɩ amʋ mʋ kuri abam, yɩ a daarɩ a pa abam ni sɩ á taá kɩ kǝm-laarʋ. Kǝm-laarʋ tɩm kʋntʋ wʋ́ ta wʋra maŋa maama. Abam na kɩ kǝm-laarʋ tɩm kʋntʋ, a Ko wʋ́ pa abam kʋlʋ maama á na wʋ́ loori o tee nɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. 17Amʋ na pɛ abam ni sɩ á kɩ kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ:

Á taá soe daanɩ.»

Lʋgʋ baŋa nɔɔna na wʋ́ culi Wɛ nɔɔna te tɩn

18Zezi daa ma ta o wɩ: «Lʋgʋ baŋa nɔɔna bam wʋ́ culi abam. Ba nan na culi abam, sɩ á lwarɩ nɩ ba maŋɩ ba da yigǝ ba culi amʋ mʋ. 19Abam ya na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm, kʋ nɔɔna bam ya wʋ́ ta soe abam, á na yɩ kʋ nyɩm tɩn ŋwaanɩ. Amʋ nan mʋ kuri abam lʋgʋ nɔɔna bam wʋnɩ, yɩ á daa daɩ ba nyɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ balʋ na yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna tɩn wʋ́ ta culi abam. 20Guli-na a na maŋɩ a ta kʋlʋ a brɩ abam tɩn: Tɩntʋŋnʋ tǝrǝ o na dwe o yuutu. Ba na yaarɩ amʋ tɩn, baá yaarɩ abam dɩ mʋ. Ba nan na sɛ amʋ ni-taanɩ dɩm, baá sɛ abam dɩ ni-taanɩ mʋ. 21Ba nan wʋ́ kɩ abam tɩntʋ wǝǝnu tɩm maama amʋ ŋwaanɩ mʋ, bɛŋwaanɩ ba yǝri wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn. 22Amʋ ya na wʋ tu a ŋɔɔnɩ cɩga a brɩ-ba, lwarɩm ya bá ta wʋ ba yuu nɩ. Lele kʋntʋ ba nan daa bá wanɩ ba ta nɩ ba jɩgɩ bʋra. 23Wʋlʋ maama na culi amʋ tɩn, kʋntʋ tu culi a Ko wʋm dɩ mʋ. 24Amʋ kɩ tɩtʋŋ-ŋʋna yalʋ nɔɔn-nɔɔnʋ ta na wʋ kɩ ya doŋ tɩn a brɩ-ba. A ya na wʋ kɩ a brɩ-ba, lwarɩm ya bá ta wʋ ba yuu nɩ. Ba nan nɛ a na kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ ba ta culi amʋ dɩ a Ko wʋm maama. 25Kʋ nan kɩ sɩ kʋ pa kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, dɩ kʋ na wɩ: ‹Ba culi amʋ, yɩ a wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ.›

26Zǝnnu wʋm nan wʋ́ nuŋi a Ko te o ba. Wʋm mʋ yɩ Wɛ Joro kʋlʋ na yɩ cɩga tu tɩn. A nan wʋ́ tʋŋ-o yɩ o ba abam te, yɩ o laan wʋ́ ŋɔɔnɩ a cɩga kam o brɩ abam. 27Abam dɩ nan wʋ́ ŋɔɔnɩ a cɩga kam taanɩ á brɩ nɔɔna, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ á wʋra dɩ amʋ pulim nɩ mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index