Search form

Zan 18

Ba na jaanɩ Zezi te tɩn

(Matiyu 26:47-56, Marɩkɩ 14:43-50, Luki 22:47-53)

1Zezi dɛɛn na tagɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ o ti tɩn, o dɩ o karabiǝ bam ma zaŋɩ ba nuŋi ba kɛ. Ba ma vu ba bɛ nabara kalʋ yɩrɩ na yɩ Sɩdrɔn tɩn. Gaarɩ maa wʋ jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ. Ba ma vu ba zʋ dɩ wʋ. 2Zezi dɩ o karabiǝ bam dɛɛn yǝni ba jeeri daanɩ gaarɩ dɩm kʋntʋ nɩ mʋ. Kʋntʋ mʋ pɛ Zudasɩ wʋlʋ na lagɩ o yǝgi Zezi o pa tɩn dɩ ye ka jǝgǝ. 3Zudasɩ ma tɔgɩ dɩ pamaŋ-kɔgɔ o vu jǝgǝ kam kʋntʋ. Wɛ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ Farizɩan tiinǝ bam dɩ tʋŋɩ ba nɔɔna sɩ ba tɔgɩ ba vu. Ba ma jɩgɩ ba jara zɩla dɩdaanɩ min-zwǝǝnu dɩ mɔɔla. 4Zezi nan maŋɩ o ye kʋlʋ maama na lagɩ kʋ kɩ-o tɩn. O ma fɔɔrɩ o twɛ ba te, yɩ o bwe-ba o wɩ: «Wɔɔ mʋ abam laga?»

5Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn mʋ dɩ́ laga.»

Zezi ma ta o wɩ: «Kʋ yɩ amʋ mʋ kʋntʋ.»

Zudasɩ wʋlʋ na yǝg-o o pa tɩn dɩ maa tɔgɩ o zɩgɩ dɩ ba. 6Zezi na tagɩ dɩ ba o wɩ wʋm mʋ kʋntʋ tɩn, ba ma titwǝni ba joori kwaga ba tʋ tɩga nɩ. 7O ma joori o bwe-ba o wɩ: «Wɔɔ mʋ abam laga?»

Ba ma ta ba wɩ: «Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn mʋ dɩ́ laga.»

8Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «A maŋɩ a ta a brɩ abam nɩ, amʋ mʋ kʋntʋ. Kʋ nan na yɩ amʋ mʋ á laga, sɩ á yagɩ bantʋ sɩ ba viiri.» 9O tagɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa o na maŋɩ o ta taanɩ dɩlʋ tɩn mʋ sɩɩnɩ dɩ kɩ, dɩ o na wɩ: «Amʋ Ko, a wʋ pɛ balʋ maama nmʋ na kɩ a jɩŋa nɩ tɩn dɩ dɩdʋa dɩ je.»

10Simɔn Pɩyɛɛrɩ maa jɩgɩ sʋ-lɔŋɔ. O ma lɩ-kʋ o ma zagɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ jazɩm zwɛ o go. Tɩntʋŋnʋ wʋm yɩrɩ mʋ Malɩkusi. 11Zezi ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: «Joori n sɩn n sʋgʋ kʋm kʋ polo nɩ. Nmʋ bʋŋɩ nɩ a lagɩ sɩ a lu cam dɩlʋ a Ko na pɛ-nɩ tɩn mʋ na?»

12Pamaŋna bam kɔgɔ kʋm dɩ ba dɩdɛɛrʋ wʋm dɩ Zwifǝ bam nɔɔna bam laan ma ja Zezi ba vɔ. 13Ba ma ja-o ba da yigǝ ba vu Annɩ te. O yɩ Kayifu tɩmbaarʋ mʋ. Kayifu mʋ yɩ Wɛ kaanɩm yuutu bɩnɩ dɩm kʋntʋ nɩ. 14Wʋntʋ dɛɛn mʋ ya tagɩ dɩ Zwifǝ bam nɩ kʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ tɩ nɔɔna bam maama ŋwaanɩ.

Pɩyɛɛrɩ na fʋgɩ nɩ o yǝri Zezi te tɩn

(Matiyu 26:69-70, Marɩkɩ 14:66-68, Luki 22:55-57)

15Simɔn Pɩyɛɛrɩ dɩ o doŋ karabu dɩdʋa ma tɔgɩ Zezi kwaga. Karabu wʋm kʋntʋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm ye daanɩ lanyɩranɩ. O ma tɔgɩ dɩ Zezi o zʋ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ kʋnkɔlɔ. 16Pɩyɛɛrɩ ma maŋɩ mancoŋo ni nɩ o zɩga. Zezi karabu wʋlʋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm na ye daanɩ tɩn ma joori o nuŋi o ta dɩ bɩsankana kalʋ na nii mancoŋo kʋm ni dɩm baŋa nɩ tɩn, yɩ o daarɩ o ja Pɩyɛɛrɩ o zʋ. 17Bɩsankana kam ma bwe Pɩyɛɛrɩ ka wɩ: «Nmʋ tɔgɩ n yɩ Zezi karabu mʋ na?»

O ma lǝri o wɩ: «A daɩ o karabu.»

18Waarʋ dɛɛn ma wʋra. Kʋntʋ ŋwaanɩ tɩntʋŋna bam dɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ nɔɔna bam ma dwe mini ba zɩgɩ ba weerǝ. Pɩyɛɛrɩ dɩ ma vu o tɔgɩ o zɩgɩ da o weeri mini dɩm.

Wɛ kaanɩm yuutu wʋm na bwe Zezi taanɩ te tɩn

(Matiyu 26:59-66, Marɩkɩ 14:55-64, Luki 22:66-71)

19Wɛ kaanɩm yuutu wʋm laan ma bwe Zezi o karabiǝ bam laŋa, dɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. 20Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Amʋ yǝni a ŋɔɔnɩ jaja mʋ a brɩ nɔɔna bam maama. A nan yǝni a brɩ nɔɔna bam ba Wɛ-di sɩm nɩ mʋ dɩ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ, mɛ Zwifǝ bam maama na yǝni ba jeeri daanɩ tɩn. A wʋ fɔgɩ a sǝgi a ta kʋlʋkʋlʋ. 21Bɛɛ nan mʋ yɩ n bwe amʋ sɩ n nii? Nan bwe balʋ na cǝgi amʋ taanɩ dɩm tɩn n nii a na tagɩ kʋlʋ dɩ ba tɩn, sɩ bantʋ mʋ ye a na tagɩ kʋlʋ tɩn.»

22Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam tɩntʋŋnʋ dɩdʋa na zɩgɩ o tɩkǝri nɩ tɩn ma lɔ o pʋpɔŋɔ, yɩ o bwe-o o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ n ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ dɩ Wɛ kaanɩm yuutu wʋm?»

23Zezi ma lǝr-o o wɩ: «A na tagɩ kʋlʋ a cɔgɩ tɩn, sɩ n ta sɩ dɩ́ lwarɩ. Kʋ nan na yɩ cɩga mʋ a taga, bɛɛ mʋ yɩ n magɩ-nɩ?»

24Annɩ laan ma pa ba ja-o ba vu Kayifu wʋlʋ na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu tɩn te, yɩ ba ta wʋ bwǝl-o.

Pɩyɛɛrɩ ta na joori o fʋ nɩ o yǝri Zezi te tɩn

(Matiyu 26:71-75, Marɩkɩ 14:69-72, Luki 22:58-62)

25Simɔn Pɩyɛɛrɩ daa ta maa zɩgɩ da o weeri mini dɩm. Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nmʋ tɔgɩ n yɩ nɔɔnʋ wʋntʋ karabu mʋ na?» Pɩyɛɛrɩ ma fʋ o wɩ, wʋm daɩ o karabu.

26Wɛ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ dɩdʋa, wʋlʋ cʋrʋ Pɩyɛɛrɩ na zagɩ o zwɛ o go tɩn, ma ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ wʋ nɛ abam daanɩ gaarɩ dɩm wʋnɩ na?»

27Pɩyɛɛrɩ daa ta ma fʋ. Cɩbwɩʋ ma da kʋ keeri.

Zezi na zɩgɩ Pilatɩ yigǝ nɩ te tɩn

(Matiyu 27:1-2,11-31, Marɩkɩ 15:1-20, Luki 23:1-5,13-25)

28Ba laan ma ja Zezi ba nuŋi Kayifu sɔŋɔ nɩ ba vu Rom gʋvɩrma tu wʋm sɔŋɔ. Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩtɩ mʋ. Zwifǝ bam ma wʋ dɛ ba zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ ba cullu tɩm ŋwaanɩ. Ba maŋɩ sɩ ba cɩ ba tɩtɩ dɩ digiru sɩ ba wanɩ ba na cwǝŋǝ ba di Pakɩ candiǝ kam. 29Gʋvɩrma tu Pilatɩ ma nuŋi ba te, yɩ o bwe-ba o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ abam saŋɩ nɔɔnʋ wʋntʋ?»

30Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ ya na wʋ kɩ o cɔgɩ, dɩ́ ya bá ja-o dɩ́ ba nmʋ te.»

31Pilatɩ ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam tɩtɩ nan joŋ-o sɩ á di o taanɩ, sɩ kʋ tɔgɩ abam cullu tɩm na yɩ te tɩn.»

Zwifǝ bam ma lǝri ba wɩ: «Dɩbam ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ gʋ nɔɔn-nɔɔnʋ.» 32Kʋntʋ nan kɩ sɩ kʋ pa Zezi na tagɩ kʋlʋ tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, dɩ o na tagɩ nɩ oó tɩ tʋʋnɩ dɩlʋ dwi tɩn.

33Pilatɩ laan ma joori o zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ o bǝŋi Zezi, yɩ o bwe-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Zwifǝ bam pɛ mʋ na?»

34Zezi ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ wʋbʋŋa taanɩ mʋ naa nɔɔna mʋ tagɩ a taanɩ dɩ nmʋ?»

35O ma lǝri o wɩ: «Amʋ daɩ Zwifu. Kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ dwi tiinǝ dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam mʋ jaanɩ nmʋ ba ba ba kɩ amʋ jɩŋa nɩ. Kɔɔ mʋ n kɩa?»

36Zezi ma lǝri o wɩ: «Amʋ paarɩ dɩm wʋ nuŋi lʋgʋ baŋa, sɩ dɩ ya na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm, a nɔɔna bam ya wʋ́ kɩ jara sɩ ba cɩ sɩ Zwifǝ bam yɩ wanɩ ba ja amʋ. Kʋ nan na yɩ te tɩn, amʋ paarɩ dɩm daɩ lʋgʋ baŋa nyɩm.»

37Pilatɩ ma bwe-o o wɩ: «Kʋntʋ, nmʋ za yɩ pɛ mʋ na?»

Zezi ma lǝri o wɩ: «Nmʋ tɩtɩ mʋ tagɩ n wɩ, a yɩ pɛ. A tu sɩ a ŋɔɔnɩ cɩga mʋ a brɩ nɔɔna lʋgʋ baŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba lʋgɩ amʋ. Wʋlʋ maama na yɩ cɩga nɔɔnʋ tɩn mʋ cǝgi amʋ taanɩ.»

38O ma ta dɩd-o o wɩ: «Bɛɛn yɩ cɩga?»

Pilatɩ na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma joori o nuŋi pooni o ta dɩ Zwifǝ bam o wɩ: «Amʋ wʋ nɛ o na kɩ kʋlʋ o cɔgɩ tɩn sɩ a di o taanɩ. 39Abam nan yǝni á jɩgɩ mɩʋ kʋdoŋ: Pakɩ candiǝ kam maŋa nɩ, amʋ yǝni a lɩ abam pɩɩnʋ dɩdʋa mʋ a yagɩ yɩ o viiri. Abam nan lagɩ sɩ a yagɩ Zwifǝ bam pɛ wʋm mʋ na?»

40Ba ma kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa ba wɩ: «Kʋ daɩ wʋntʋ, kʋ yɩ Barabasɩ mʋ dɩ́ laga sɩ n yagɩ.» Barabasɩ ya yɩ nɔn-vɩrnʋ mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index