Search form

Zan 5

Zezi na pɛ kɔrɔ na yazurǝ siun dɛ nɩ te tɩn

1Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma zaŋɩ o vu Zeruzalɛm, sɩ o tɔgɩ o di Zwifǝ bam candiǝ kadoŋ. 2Bugǝ kadoŋ mʋ wʋra, ka na batwarɩ dɩ tɩʋ kʋm ni dɩlʋ peeni na tɔgɩ da tɩn. Ka yɩrɩ dɩ Zwifǝ bam taanɩ mʋ yɩ Betizata. Ba dɛɛn te pwe sɩnu mʋ ka ni nɩ. 3Yawɩɩna zanzan dɛɛn yǝni ba tigi pwe sɩm kuri nɩ. Badaara yɩ lilwǝ dɩ gwanɩ dɩ kwaarʋ. [Ba tigi da ba cǝgǝ, sɩ Wɛ malɛka mʋ ba ka pɔgɩlɩ na bam. 4Ka na yǝni ka pɔgɩlɩ na bam kʋntʋ doŋ, yawɩɩnʋ wʋlʋ na wʋ́ loori yigǝ o tu na bam wʋnɩ tɩn wʋ́ na yazurǝ dɩ yawɩʋ kʋlʋ maama na jɩg-o tɩn.]

5Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn ma wʋra, o na ba jɩgɩ yazurǝ kʋ yi nɩ bɩna fiintɔ nana (38) te. 6Zezi ma na o na tigi da tɩn, yɩ o lwarɩ nɩ o ya maŋɩ o ba jɩgɩ yazurǝ kʋ daanɩ. O ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: «Nmʋ lagɩ sɩ n na yazurǝ na?»

7Yawɩɩnʋ wʋm ma lǝr-o o wɩ: «A tu, bugǝ kam na bam na yǝni ba pɔgɩlɩ, a ba jɩgɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ́ kwe-nɩ o ja tu na bam wʋnɩ tɩn. A na yǝni a kwaanɩ sɩ a tu, nɔɔnʋ mʋ wʋ́ tu o loori amʋ.»

8Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Zaŋɩ wɛɛnɩ, sɩ n kwe n sara kam n ta n veǝ.» 9O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm ma sɩɩnɩ o na yazurǝ bɩdwɩ baŋa nɩ, yɩ o zaŋɩ o kwe o sara kam o veǝ. Kʋ yɩ Zwifǝ bam siun dɛ nɩ mʋ kʋ kɩ kʋntʋ.

10Kʋntʋ ŋwaanɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm ba wɩ: «Zɩm yɩ dɩbam siun dɛ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ culǝ sɩ n ta n ze n sara kam.»

11O ma lǝri-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ amʋ na yazurǝ tɩn mʋ tagɩ o wɩ, a kwe a sara kam a taa veǝ.»

12Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ o wɩ n kwe n sara kam n ta n veǝ?»

13O maa daa yǝri wʋlʋ na pɛ o na yazurǝ yam tɩn, bɛŋwaanɩ Zezi zʋ nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ yɩ o daa wʋ nɛ-o.

14Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, Zezi ma vu o jeer-o Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ. O ma ta dɩd-o o wɩ: «Nii, nmʋ laan nɛ yazurǝ. Nan daa n yɩ kɩ lwarɩm, sɩ wo-lɔŋɔ kʋlʋ na dwe kʋntʋ tɩn daa yɩ kɩ-m.»

15Nɔɔnʋ wʋm laan ma vu o ta dɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam o wɩ: «Kʋ yɩ Zezi ya mʋ pɛ a na yazurǝ.»

Zezi na jɩgɩ dam te tɩn

16Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam dɛɛn maa wʋra ba yaarɩ Zezi, dɩ o na pɛ yawɩɩnʋ wʋm na yazurǝ ba siun dɛ dɩm nɩ tɩn ŋwaanɩ. 17Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «A Ko Wɛ yǝni DƖ kɩ kʋlʋ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn mʋ maŋa maama. Amʋ dɩ nan kɩ kʋntʋ mʋ.»

18O na tagɩ kʋntʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam laan tiini ba bʋŋɩ o gʋm. Kʋ nan daɩ nɩ ba na wɩ o cɔgɩ ba siun dɛ cullu tɩm tɩn má ŋwaanɩ, kʋ yɩ o na tagɩ o wɩ Wɛ yɩ o tɩtɩ Ko tɩn mʋ. O taanɩ dɩm kʋntʋ brɩ nɩ o dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ.

19Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, amʋ na yɩ Wɛ Bu wʋm tɩn, a bá wanɩ a kɩ kʋlʋkʋlʋ a tɩtɩ nɩ, kʋ na daɩ kʋlʋ a na nɛ a Ko Wɛ na kɩ tɩn. A Ko na kɩ kʋlʋ tɩn mʋ amʋ dɩ wʋ́ kɩ. 20Bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ soe DƖ Bu wʋm yɩ DƖ maa brɩ-o kʋlʋ maama DƖ tɩtɩ na kɩ tɩn. DƖ nan wʋ́ brɩ-o wo-kamunnu tɩlʋ na dwe tɩntʋ tɩn sɩ o kɩ, yɩ kʋʋ́ sʋ abam. 21Kʋntʋ, Baŋa-Wɛ na bi nɔɔna DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ yɩ DƖ pa-ba ŋwɩ-dʋŋa te tɩn, DƖ Bu wʋm dɩ wʋ́ pa balʋ o na lagɩ tɩn na ŋwɩ-dʋŋa. 22Kʋlʋ na wǝli da tɩn, Baŋa-Wɛ tɩtɩ bá di nɔɔn-nɔɔnʋ taanɩ. DƖ nan pɛ DƖ Bu wʋm ni sɩ o di nabiinǝ maama taanɩ. 23Kʋntʋ wʋ́ pa nɔɔna maama zuli Wɛ Bu wʋm, nɩ ba na zuli o Ko Wɛ te tɩn. Wʋlʋ maama na ba zuli Wɛ Bu wʋm tɩn, o ba zuli o Ko Wɛ dɩlʋ na tʋŋ-o tɩn dɩ mʋ.»

24Zezi daa ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ maama na ni a taanɩ dɩm yɩ o daarɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn, kʋntʋ tu jɩgɩ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. Ba daa bá di o taanɩ. Kʋntʋ tu nuŋi tʋʋnɩ wʋnɩ mʋ, o zʋ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn wʋnɩ. 25A lagɩ a ta cɩga dɩ abam sɩ, maŋa maa bɩɩna lele kʋntʋ, yɩ balʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn wʋ́ ni amʋ Wɛ Bu wʋm kwǝrǝ. Balʋ na sɛ-ka tɩn wʋ́ na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam. 26Kʋntʋ, Wɛ na yɩ ŋwɩa tu tɩn, mʋ DƖ pɛ wʋlʋ na yɩ DƖ Bu wʋm tɩn dɩ ji ŋwɩa tu. 27DƖ ma kwǝri DƖ pa-o ni sɩ o di nabiinǝ taanɩ, o na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn ŋwaanɩ. 28Yɩ pa-na kʋ sʋ abam dɩ a na tagɩ woŋo kʋlʋ tɩn. Maŋa maa bɩɩna, yɩ balʋ maama na tɩgɩ tɩn wʋ́ ni amʋ kwǝrǝ, 29yɩ ba nuŋi ba yibeelǝ wʋnɩ. Balʋ maama na kɩ lanyɩranɩ tɩn wʋ́ bi ba taa ŋwɩ Wɛ tee nɩ. Kʋ daarɩ balʋ maama na kɩ wo-balwaarʋ tɩn wʋ́ bi, yɩ ba di ba taanɩ, yɩ ba na cam. 30A bá wanɩ a kɩ kʋlʋkʋlʋ amʋ tɩtɩ nɩ. Amʋ tɔgɩ a Ko ni mʋ a maa di nabiinǝ taanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ sarɩya dim dɩm yɔɔrɩ dɩ yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ ba kwaanɩ sɩ a kɩ kʋlʋ amʋ tɩtɩ na lagɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ na tʋŋɩ-nɩ sɩ a kɩ kʋlʋ DƖ na lagɩ tɩn mʋ.»

31Zezi ta ma ta dɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam o wɩ: «A tɩtɩ yɩranɩ mʋ ya na brɩ a cɩga kam, kʋ daɩ fɩfɩʋn sɩ á sɛ nɩ a taanɩ dɩm yɩ cɩga. 32Nɔɔnʋ wʋdoŋ nan mʋ zɩgɩ amʋ cɩga kam kwaga nɩ, kʋ yɩ amʋ Ko Wɛ mʋ, yɩ a ye nɩ wʋntʋ jɩgɩ cɩga dɩ o na tɛ amʋ taanɩ te tɩn. 33Abam ya tʋŋɩ nɔɔna Zan tee nɩ yɩ o ta amʋ cɩga o brɩ-ba. 34Kʋ na yɩ amʋ, a ya ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ pa amʋ cɩga kam maana. A nan tagɩ Zan taanɩ abam ŋwaanɩ mʋ, sɩ kʋ wanɩ kʋ wǝli abam sɩ á na vrɩm lwarɩm wʋnɩ. 35Zan dɛɛn nyɩ dɩ kanɩa mini na tiini dɩ jɩgɩ pooni te tɩn mʋ. Abam ma sɛ sɩ á tɔgɩ o taanɩ dɩm dɩ wʋpolo maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ, yɩ á laan kwe á yagɩ.

36A nan jɩgɩ maana yalʋ na daga ya dwe Zan na pɛ yalʋ tɩn. Tɩtʋŋa yam a Ko Wɛ na pɛ-nɩ sɩ a tʋŋɩ tɩn, yantʋ mʋ a jɩgɩ a tʋŋa, yɩ yantʋ mʋ pa-nɩ cɩga nɩ Wɛ mʋ sɩɩnɩ DƖ tʋŋɩ-nɩ. 37A Ko Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn zɩgɩ a cɩga kam kwaga nɩ. Abam nan maŋɩ á wʋ cǝgi DƖ kwǝrǝ, naa á na DƖ na nyɩ te tɩn. 38Abam wʋ joŋi DƖ taanɩ dɩm á kɩ á wʋ nɩ. Á na wʋ sɛ wʋlʋ wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn mʋ brɩ kʋntʋ. 39Abam yǝni á kwaanɩ á zaasɩ Wɛ twaanʋ tɩm, bɛŋwaanɩ á bʋŋɩ nɩ tɩntʋ ŋwaanɩ mʋ á wʋ́ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. Kʋ nan yɩ amʋ taanɩ mʋ twaanʋ tɩm kʋntʋ tɛa. 40Abam nan ta ba sɛ sɩ á ba amʋ te, sɩ kʋ pa á na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn.

41A nan ba bʋŋɩ sɩ nabiinǝ ta pa amʋ zulǝ. 42Kʋ na yɩ abam, amʋ ye á wʋrʋ. A ye nɩ Wɛ sono tǝri á bɩcara nɩ. 43Amʋ nan jaanɩ a Ko yɩrɩ mʋ a ba, yɩ abam vɩn sɩ á jeeri-nɩ. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na jaanɩ o tɩtɩ yɩrɩ o ba, á wʋ́ jeeri kʋntʋ tu. 44Abam nan lagɩ sɩ á taá joŋi zulǝ mʋ da-tee nɩ, yɩ á ba lagɩ sɩ á kɩ kʋlʋ na wʋ́ pa á na zulǝ Wɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ doŋ tɩn tee nɩ. Kʋntʋ mʋ á warɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ.

45Á yɩ taá bʋŋɩ nɩ, amʋ mʋ wʋ́ vɩn abam bʋra a Ko Wɛ tee nɩ. Kʋ yɩ Moyisi wʋm abam ya na bʋŋɩ sɩ á wʋ́ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ o ŋwaanɩ tɩn mʋ wʋ́ vɩn abam bʋra. 46Abam ya na sɩɩnɩ á sɛ Moyisi na tagɩ kʋlʋ tɩn, á ya wʋ́ sɛ amʋ dɩ, bɛŋwaanɩ wʋntʋ pʋpʋnɩ amʋ taanɩ mʋ. 47Abam nan maŋɩ á wʋ sɛ o na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn. Kʋntʋ tɩn, á nan wʋ́ kɩ ta mʋ á sɛ amʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index