Search form

Zan 9

Zezi na puri lilwe yiǝ te tɩn

1Zezi dɛɛn ma vu o maa kɛa. O ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ ba na maŋɩ ba lʋ-o yɩ o yɩ lilwe. 2O karabiǝ bam ma bwe-o ba wɩ: «Karanyɩna, wɔɔ lwarɩm mʋ pɛ ba lʋ nɔɔnʋ wʋntʋ dɩ lilweem? Kʋ yɩ o tɩtɩ lwarɩm mʋ naa, o nu dɩ o ko lwarɩm mʋ pɛ ba lʋ-o dɩ lilweem?»

3Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «O na yɩ lilwe tɩn, kʋ daɩ o tɩtɩ mʋ kɩ lwarɩm naa o nu dɩ o ko mʋ kɩ lwarɩm. Kʋ nan yɩ sɩ kʋ pa nɔɔna mʋ wanɩ ba lwarɩ Wɛ tɩtʋŋa na yɩ te tɩn wʋntʋ ŋwaanɩ. 4Dɩbam nan maŋɩ sɩ dɩ́ tʋŋɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn tɩtʋŋa yam yɩ wɩa ta wʋra mʋ. Kʋ daarɩ fɩɩn sɩ tɩga yi, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa bá wanɩ o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 5Maŋa kam a ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, amʋ yɩ pooni mʋ a paɩ nabiinǝ.»

6O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan ma twɩ lileeru o dɩ tɩga nɩ. O ma viiri tɩɩrʋ, yɩ o kɩ-tɩ o bǝ lilwe wʋm yiǝ baŋa nɩ. 7O ma ta dɩd-o o wɩ: «Ve n su n yiǝ yam Silʋa bugǝ kam nɩ.» (Bugǝ kam yɩrɩ dɩm kuri mʋ Atʋŋɩ.) Nɔɔnʋ wʋm ma vu o su o yiǝ yam. O ma joori o ba, yɩ o laan naɩ.

8Balʋ na zʋʋrɩ o tɩkǝri nɩ dɩ balʋ na maŋɩ ba ye nɩ o yɩ looru tɩn ma na-o, yɩ ba bwɛ ba wɩ: «Kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yǝni o je o loori tɩn na?»

9Badaara maa tɛ ba wɩ: «Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ.»

Badonnǝ maa wɩ: «Kʋ daɩ wʋntʋ, sɩ ba nyɩ daanɩ mʋ.»

Nɔɔnʋ wʋm tɩtɩ ma ta o wɩ: «Kʋ yɩ amʋ kʋntʋ.»

10Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nmʋ yiǝ yam kɩ ta mʋ ya puri?»

11O ma lǝri o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Zezi tɩn mʋ kɩ tɩɩrʋ o ma bǝ a yiǝ yam baŋa, yɩ o ta-nɩ o wɩ, a ve Silʋa bugǝ kam a su-ya. A ma vu a su, yɩ a laan naɩ.»

12Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ bɛ?»

O ma lǝri-ba o wɩ: «A yǝri o je.»

13Ba laan ma ja-o ba vu Farizɩan tiinǝ bam te. 14Dɛ dɩm Zezi na kɩ tɩɩrʋ tɩm o ma puri nɔɔnʋ wʋm yiǝ yam tɩn ya yɩ Zwifǝ bam siun dɛ mʋ. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Farizɩan tiinǝ bam dɩ daa bwe nɔɔnʋ wʋm ba wɩ: «N yiǝ yam kɩ ta mʋ ya puri?» O ma ta-ba o wɩ: «O kɩ tɩɩrʋ mʋ o ma bǝ a yiǝ baŋa. A ma su-ya, yɩ a laan naɩ.»

16Farizɩan tiinǝ bam badaara ma ta ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋm na kɩ te tɩn, o wʋ nuŋi Wɛ te, bɛŋwaanɩ o cɔgɩ siun dɛ cullu tɩm.»

Badonnǝ dɩ maa tɛ ba wɩ: «O na yɩ nɔn-balɔrɔ, o bá wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ doŋ.» Kʋntʋ ma pa kampwara ba ba tɩtarɩ.

17Ba laan ma joori ba bwe nɔɔnʋ wʋm ba wɩ: «O nan na pɛ n yiǝ yam puri tɩn, nmʋ tɛ n wɩ, o yɩ wɔɔ mʋ?»

O ma lǝri o wɩ: «O yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ.»

18Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam maa ba lagɩ sɩ ba sɛ, nɩ nɔɔnʋ wʋm ya maŋɩ o yɩ lilwe mʋ yɩ o laan ba o naɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ba ma bǝŋi nɔɔnʋ wʋm nu dɩ o ko sɩ ba bwe ba nii. 19Ba ma bwe-ba ba wɩ: «Wʋntʋ yɩ abam bu mʋ na? Á lʋg-o dɩ o maŋɩ o yɩ lilwe mʋ na? O nan kɩ ta mʋ o naɩ lele kʋntʋ?»

20Nɔɔnʋ wʋm tiinǝ bam ma lǝri ba wɩ: «Dɩbam ye nɩ o yɩ dɩbam bu mʋ. Dɩ́ ye nɩ dɩ́ lʋg-o dɩ o yɩ lilwe mʋ. 21Dɩ́ nan yǝri o laan na kɩ te o naɩ, yɩ dɩ́ yǝri wʋlʋ na puri o yiǝ yam dɩ. Abam nan bwe-na o tɩtɩ, sɩ o yɩ nɔn-kwɩʋn mʋ, o tɩtɩ wʋ́ wanɩ o lǝri.» 22O tiinǝ bam na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba dɛɛn kwarɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam mʋ. Bantʋ ya maŋɩ ba kɩ ni daanɩ sɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na sɛ nɩ Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, sɩ ba lɩ kʋntʋ tu ba Wɛ-digǝ kam nɩ. 23Mʋ kʋ kuri o tiinǝ bam cɩm, yɩ ba ta ba wɩ, ba bwe o tɩtɩ sɩ o yɩ nɔn-kwɩʋn mʋ tɩn.

24Ba ma joori ba bǝŋi nɔɔnʋ wʋm ba na lʋg-o dɩ lilweem tɩn, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Nan kwarɩ Wɛ, sɩ n ta cɩga, sɩ dɩbam ye nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩ nɔn-balɔrɔ mʋ.»

25O ma lǝri-ba o wɩ: «Amʋ yǝri nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩ nɔn-balɔrɔ naa o daɩ. Kʋlʋ yɩranɩ a na ye tɩn mʋ yɩ sɩ, a dɛɛn yɩ lilwe mʋ, yɩ a laan naɩ lele kʋntʋ.»

26Ba ma bwe-o ba wɩ: «O kɩ ta mʋ o puri nmʋ yiǝ yam?»

27Nɔɔnʋ wʋm ma lǝri o wɩ: «A maŋɩ a ta a brɩ abam, yɩ á wʋ sɛ sɩ á cǝgi. Bɛɛ mʋ yɩ abam daa lagɩ sɩ á bwe á nii? Abam dɩ ga lagɩ sɩ á taá tɔgɩ á yɩ o karabiǝ mʋ na?»

28O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma twɩ-o yɩ ba wɩ: «Kʋ yɩ nmʋ mʋ tɔgɩ o kwaga, sɩ kʋ daɩ dɩbam mʋ tɔg-o. Dɩbam tɔgɩ Moyisi cullu tɩm mʋ. 29Dɩbam ye nɩ Wɛ dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ Moyisi mʋ. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ nɔɔnʋ wʋntʋ, dɩ́ brɩ dɩ́ yǝri o na nuŋi mɛ tɩn.»

30O ma lǝri-ba o wɩ: «Aa. Kʋ yɩ kʋlʋ na tiini kʋ sʋ amʋ tɩn. Abam yǝri o na nuŋi mɛ, yɩ wʋntʋ nan mʋ puri a yiǝ yam. 31Dɩbam ye nɩ Wɛ ba cǝgi nɔn-balwaarʋ taanɩ. Kʋ yɩ nɔɔna balʋ na nɩgɩ-DƖ yɩ ba kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ DƖ cǝgǝ. 32Kʋ na zɩgɩ lʋgʋ baŋa pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, dɩ́ daa ta wʋ ni nɩ nɔɔnʋ puri wʋlʋ ba na lʋg-o dɩ lilweem tɩn yiǝ. 33Nɔɔnʋ wʋntʋ na sɩɩnɩ o wʋ nuŋi Wɛ te, o ya bá wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩntʋ doŋ.»

34Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Ba lʋgɩ nmʋ yɩ n maama maŋɩ n yɩ lwarɩm punǝ mʋ. Bɛɛ mʋ yɩ n bʋŋɩ sɩ n brɩ dɩbam?» Ba laan ma zǝl-o, sɩ o daa yɩ tɔgɩ o zʋ ba Wɛ-digǝ kam.

35Zezi dɛɛn ma ni nɩ ba lɩ nɔɔnʋ wʋm ba Wɛ-digǝ kam wʋnɩ. O ma vu o jeer-o, yɩ o bwe-o o wɩ: «Nmʋ sɛ Nabiin-bu wʋm dɩ n wʋ maama na?»

36Nɔɔnʋ wʋm ma lǝri o wɩ: «A yuutu, ta n brɩ-nɩ o na yɩ wʋlʋ tɩn, sɩ a wanɩ a sɛ-o.»

37O ma ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ maŋɩ n na-o. Amʋ mʋ yɩ Nabiin-bu wʋm, a zɩgɩ a ŋɔɔnɩ dɩ nmʋ.»

38O laan ma ta o wɩ: «A Yuutu, a sɛ-m.» O ma kuni doonǝ Zezi yigǝ nɩ o zul-o.

39Zezi ma ta o wɩ: «Amʋ tu lʋgʋ kʋntʋ baŋa sɩ a pɔɔrɩ nɔɔna balʋ na jɩgɩ bʋra dɩ balʋ na ba jɩgɩ bʋra tɩn mʋ daanɩ, sɩ balʋ na yɩ lilwǝ tɩn yiǝ puri, sɩ balʋ yiǝ na naɩ tɩn joori ya dwe.»

40Farizɩan tiinǝ badaara balʋ na wʋra dɩd-o tɩn ma ni o na tagɩ te tɩn. Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nmʋ lagɩ n brɩ nɩ dɩbam nyɩ dɩ lilwǝ mʋ na?»

41Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam ya na nyɩ dɩ lilwǝ, kʋ lagɩ kʋ ta nɩ á yǝri Wɛ taanɩ dɩm mʋ, á lwarɩm ya bá ta wʋ á yuu nɩ. Kʋ daarɩ, á nan na brɩ nɩ á yiǝ pʋʋrɩ tɩn, á lwarɩm taa wʋ á yuu nɩ mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index