Search form

Luki 23:50-51

Ba na kɩ Zezi bɔɔnɩ wʋnɩ te tɩn

(Matiyu 27:57-61, Marɩkɩ 15:42-47, Zan 19:38-42)

50-51Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zʋzɛfʋ. O nuŋi Zwifǝ tɩʋ kʋdoŋ mʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Arimatɩ. O maa yɩ Zwifǝ bam nakwa kɔgɔ kʋm nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. O ma kwǝri o yɩ nɔn-ŋʋm, yɩ o tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga. Ba kɔgɔ kʋm ya na kɩ ni daanɩ sɩ ba ja Zezi tɩn, o wʋ sɛ ba na bʋŋɩ sɩ ba kɩ-o kʋlʋ tɩn. O maa jɩgɩ tɩɩna sɩ Wɛ paarɩ dɩm wʋ́ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 52O ma zaŋɩ o vu Pilatɩ te, o loori cwǝŋǝ sɩ o vu parɩ Zezi yɩra yam o kɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index