Search form

Luki 7

Zezi na pɛ pamaŋnʋ tɩntʋŋnʋ na yazurǝ te tɩn

(Matiyu 8:5-13)

1Zezi dɛɛn na brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o zaasɩm dɩm o ti tɩn, o ma vu Kapɛrnawum. 2Pamaŋna yigǝ tu wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o na jɩgɩ tɩntʋŋnʋ. O maa so-o lanyɩranɩ. O tɩntʋŋnʋ wʋm dɛɛn ba jɩgɩ yazurǝ, kʋ gɛ fɩɩn sɩ o tɩ. 3Pamaŋnʋ wʋm ma ba o ni Zezi ŋwa. O ma tʋŋɩ Zwifǝ bam nakwa o tee nɩ sɩ ba vu ba loor-o, sɩ o ba o pa o tɩntʋŋnʋ wʋm na yazurǝ. 4Ba ma vu Zezi te ba tiini ba loor-o, sɩ o ba o pa ba dɩdɛɛrʋ wʋm tɩntʋŋnʋ wʋm na yazurǝ. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: «O yɩ nɔn-ŋʋm. 5O soe dɩbam balʋ na yɩ Zwifǝ tɩn zanzan, yɩ o lɔ Wɛ-digǝ o pa dɩbam. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kwaanɩ sɩ n duri o yibwǝnǝ.» 6Zezi ma sɛ. O ma tɔgɩ dɩdaanɩ ba o maa ve pamaŋnʋ wʋm sɔŋɔ. O na ma twɛ sɔŋɔ kʋm tɩn, dɩdaanɩ pamaŋnʋ wʋm daa tʋŋɩ o cilonnǝ o tee nɩ o wɩ: «Amʋ tu, yɩ yaarɩ n tɩtɩ n ba. A wʋ maŋɩ sɩ n ba n zʋ amʋ sɔŋɔ. 7Kʋntʋ mʋ pɛ a bʋŋɩ sɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ a tɩtɩ ba nmʋ te. Nan weeni n ta dɩ n ni nɩ a tɩntʋŋnʋ wʋm zaŋɩ. N na tagɩ kʋntʋ, oó na yazurǝ. 8Bɛŋwaanɩ, amʋ dɩ yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nɔɔna badonnǝ na jɩgɩ dam a baŋa nɩ tɩn, yɩ amʋ dɩ ta jɩgɩ dam pamaŋna badaara baŋa nɩ. A na tagɩ a wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ve, o maŋɩ sɩ o vu mʋ. A nan daa na wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ba, o dɩ wʋ́ ba mʋ. Kʋ daa zɩ yɩ a tɩntʋŋnʋ, a na wɩ o kɩ woŋo, oó kɩ mʋ.»

9Zezi na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-o. O ma pipiri o nii kɔgɔ kʋlʋ na tɔg-o tɩn, yɩ o ta o wɩ: «A lagɩ a ta abam sɩ, amʋ wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ o na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ nɩnɛɛnɩ wʋntʋ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa te tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ bam wʋnɩ dɩ.»

10Pamaŋnʋ wʋm cilonnǝ bam o na tʋŋɩ tɩn laan ma joori sɔŋɔ. Ba na yi da tɩn, ba nɛ dɩ o tɩntʋŋnʋ wʋm jɩgɩ yazurǝ.

Zezi na bi kadǝm bu te tɩn

11Kʋntʋ na kɛ tɩn, Zezi daa ma zaŋɩ o vu tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Nayim. O na maa ve tɩn, o karabiǝ bam dɩdaanɩ kɔ-fɔrɔ mʋ tɔg-o ba veǝ. 12O na yi tɩʋ kʋm ni tɩn, o ma jeeri nɔɔna na zɩŋɩ tʋ dɩ gandwa ba ma nuŋǝ. Tʋ wʋm nu yɩ kadǝm mʋ. Mʋ o bu dɩdʋa. Tɩʋ kʋm kɔ-fɔrɔ dɩ maa tɔgɩ tʋ wʋm kwaga. 13Dɩ́ Yuutu Zezi na nɛ kadǝm wʋm tɩn, o ŋwaŋa ma zʋ-o. O ma ta dɩd-o o wɩ: «Yɩ ta n keerǝ.»

14O ma vu o dwe gandwa yam. O na dwe-ya tɩn, balʋ na zɩŋɩ tʋ wʋm tɩn ma zɩgɩ. Zezi ma ta dɩ tʋ wʋm o wɩ: «Bu-dʋŋʋ, a tɛ dɩ nmʋ: Zaŋɩ wɛɛnɩ!» 15O na tagɩ kʋntʋ tɩn, tʋ wʋm ma sɩɩnɩ o zaŋɩ yɩ o sɩŋɩ o ŋɔɔna. Zezi ma joŋ-o o pa o nu wʋm.

16Nɔɔna bam maama na nɛ kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ jaanɩ-ba lanyɩranɩ. Ba ma tee Wɛ ba wɩ: «Wɛ nijoŋnu kamunu mʋ tu dɩbam tɩtarɩ nɩ. Wɛ tu sɩ DƖ zǝni DƖ nɔɔna bam.»

17Ba laan ma ni Zezi ŋwa Zude tɩɩnɩ dɩm maama wʋnɩ dɩ je sɩm maama nɩ.

Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ tʋŋɩ nɔɔna Zezi tee nɩ

(Matiyu 11:2-19)

18Zan dɩ dɛɛn ma ni Zezi ŋwa. O karabiǝ bam ma ta ba brɩ-o Zezi na kɩ kʋlʋ maama tɩn. O laan ma lɩ o karabiǝ bam bale, 19yɩ o tʋŋɩ-ba dɩ́ Yuutu Zezi tee nɩ, sɩ ba vu ba bwe-o ba nii, wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na brɩ-ba sɩ oó ba tɩn naa ba ta wʋ́ ta cǝgi nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ?

20Nɔɔna bam ma vu Zezi te ba ta dɩd-o ba wɩ: «Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ tʋŋɩ dɩbam nmʋ tee nɩ, sɩ dɩ́ ba dɩ́ bwe dɩ́ nii, nmʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na brɩ dɩbam sɩ n ba tɩn naa dɩ́ ta wʋ́ ta cǝgi nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ?»

21Kantʋ maŋa kam nɩ nɔ́ɔ, mʋ Zezi dɛɛn pɛ nɔɔna zanzan na yazurǝ dɩ ba yawɩɩrʋ dwi dwi. O ma zǝli ciciri sɩlʋ na yaarɩ nɔɔna tɩn, yɩ o daarɩ o pa lilwǝ zanzan yiǝ puri. 22O laan ma lǝri Zan karabiǝ bam o wɩ: «Ve-na á ta dɩ Zan kʋlʋ maama á na nɛ tɩn yɩ á kwǝri á ni tɩn. Á ta á brɩ-o nɩ lilwǝ yiǝ puri, kwaarʋ dɩ waɩ tɩ veǝ, nanywaanʋ yɩra dɩ kwɛ lanyɩranɩ, zwa-kwarʋ dɩ zwa ni, twa dɩ joori ba bi. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, yinigǝ tiinǝ dɩ maa ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam. 23Wʋlʋ maama na ba joori amʋ kwaga nɩ tɩn mʋ yɩ yu-yoŋo tu.»

24Zan karabiǝ bam ma joori ba viiri. Zezi laan ma ta Zan taanɩ o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: «Abam dɛɛn na ve Zan te kagʋa kam wʋnɩ tɩn, á bʋŋɩ sɩ á wʋ́ na bɛɛ mʋ? Á ve sɩ á nii miu kʋlʋ viu na jɩgɩ kʋ zuuli tɩn mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. 25Sɩ bɛɛ mʋ? Á ve sɩ á nii nɔɔnʋ wʋlʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩn mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Nɔɔna balʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ yɩ ba ŋwɩa ywǝnǝ tɩn zʋʋrɩ sɔ-ŋʋnnʋ wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ kagʋa wʋnɩ. 26Bɛɛ nan mʋ á ve sɩ á nii? Á ve sɩ á na Wɛ nijoŋnu mʋ na? Ɛɛn, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ. Á nan na nɛ wʋlʋ tɩn tiini o dwe faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam na yɩ te tɩn. 27Wɛ tɔnɔ kʋm nan maŋɩ kʋ ta wʋntʋ taanɩ kʋ wɩ:

‹Nii, amʋ Wɛ lagɩ a tʋŋɩ a tɩntʋŋnʋ mʋ,

sɩ o da nmʋ yigǝ o vu o kwɛ cwǝŋǝ kalʋ nmʋ na wʋ́ ba n tɔgɩ da tɩn.›

28A lagɩ a ta abam sɩ, nabiinǝ balʋ maama ba na maŋɩ ba lʋ tɩn wʋnɩ nɔɔn-nɔɔnʋ tǝrǝ o na dwe Zan na yɩ te tɩn. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, nɔn-nabwǝm wʋlʋ maama na zʋ Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn laan tu o dwe Zan.

29Nɔɔna bam maama dɩdaanɩ lampo-joŋnǝ bam dɛɛn dɩ na ni Zan taanɩ tɩn, ba ma sɛ sɩ Wɛ jɩgɩ cɩga dɩ ba na maŋɩ ba pa Zan miisi-ba na wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 30Kʋ daarɩ Farizɩan tiinǝ bam dɩ cullu karanyɩna tiinǝ bam dɛɛn wʋ sɛ sɩ Zan miisi-ba na wʋnɩ, yɩ ba vɩn Wɛ na bʋŋɩ kʋlʋ sɩ DƖ kɩ DƖ pa-ba tɩn.»

31Zezi daa ma ta o wɩ: «Amʋ nan wʋ́ kɩ ta mʋ a maŋɩ zɩm nɔɔna bam kǝm na yɩ te tɩn? Ba nyɩ dɩ bɛɛ mʋ? 32Zɩm nɔɔna bam nyɩ nɩnɛɛnɩ biǝ na je yaga kaporo nɩ ba kwɛɛrɩ te tɩn mʋ. Ba maa tɛ daanɩ ba wɩ:

‹Dɩ́ magɩ gullu mʋ sɩ á sa,

yɩ á wʋ sagɩ.

Dɩ́ ma daarɩ dɩ́ leeni luǝ le,

yɩ á yigǝ wʋ nywanɩ.›

33Zɩm nɔɔna bam dɩ yɩ kʋntʋ mʋ. Bɛŋwaanɩ, Zan na tu tɩn, o dɛɛn pɩɩnɩ o kana mʋ yɩ o kwǝri o ba nyɔ sana. Abam na nɛ-o tɩn, á maa jɩg-o á yáala sɩ kʋ yɩ cicirǝ mʋ tɔg-o. 34Kʋ daarɩ, amʋ Nabiin-bu wʋm nan na tu tɩn, a wʋ vɔgɩ ni. Abam daa ta ma yáalɩ amʋ dɩ á wɩ, a yɩ nɔn-kolo mʋ, yɩ a yɩ sa-nyɔrʋ dɩ. Á daa ta maa wɩ, a yɩ lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-balwaarʋ ciloŋ mʋ. 35Balʋ maama nan na tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ tɩn mʋ lwarɩ nɩ Wɛ jɩgɩ cɩga.»

Zezi na kɩ te Farizɩan tu Simɔn sɔŋɔ nɩ tɩn

36Farizɩan tu dɩdʋa dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Simɔn. O ma bǝŋi Zezi sɩ o ba o vu o sɔŋɔ o di wʋdiu. Zezi ma vu o zʋ o sɔŋɔ kʋm o jǝni sɩ o di. 37Ka-cɩcwaka dɛɛn mʋ wʋ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. O ma lwarɩ sɩ Zezi wʋ Farizɩan tu wʋm sɔŋɔ nɩ o di wʋdiu. O ma kwe kunkwǝlǝ na su dɩ tralɩ nugǝ tɩn o ja vu Zezi te. 38O ma vu o zɩgɩ Zezi nɛ ni nɩ, yɩ o keerǝ. O yi-na maa lurǝ ba bugi Zezi nɛ. O ma tiiri o ma o yuuywe o guguni o yi-na bam Zezi nɛ nɩ, yɩ o kukwǝri Zezi nɛ sɩm. O ma daarɩ o pwǝri tralɩ nugǝ kam o ma turi o nɛ sɩm.

39Farizɩan tu wʋlʋ na bǝŋi Zezi o sɔŋɔ nɩ tɩn na nɛ kʋntʋ tɩn, o laan ma bʋŋɩ o wʋnɩ o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ ya na yɩ Wɛ nijoŋnu, o ya wʋ́ lwarɩ kaanɩ wʋntʋ kǝm na yɩ te tɩn, yɩ o ya wʋ́ lwarɩ nɩ kaanɩ wʋlʋ na dwe-o tɩn yɩ ka-cɩcwaka mʋ.»

40Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Simɔn a lagɩ a bwe nmʋ woŋo.» O maa wɩ: «Karanyɩna, nan bwe.»

41Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o wɩ: «Nɔɔna bale mʋ jɩnɩ sǝbu nɔɔnʋ tee nɩ, dɩdʋa jɩnɩ mʋrr-fiinnu, wʋdoŋ wʋm ma jɩnɩ mʋrr-tɩnu. 42Ba maa warɩ ba ŋwɩ jɩnɩ dɩm, yɩ o yagɩ o ma cɛ ba maama. Kʋntʋ tɩn, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ wʋ́ ta so-o o dwe?»

43Simɔn ma lǝr-o o wɩ: «A bʋŋɩ sɩ wʋlʋ jɩnɩ na daga yɩ o yagɩ o ma cɛ-o tɩn mʋ wʋ́ taa so-o o dwe.»

Zezi maa wɩ: «N sɩɩnɩ n ta cɩga.»

44O laan ma pipiri kaanɩ wʋm seeni, yɩ o ta dɩ Simɔn o wɩ: «Nmʋ nɛ kaanɩ wʋntʋ na kɩ te tɩn na? A na tu a zʋ n sɔŋɔ kʋm tɩn, nmʋ wʋ pɛ-nɩ na sɩ a ma sɩn a nɛ. Kaanɩ wʋntʋ nan bugi a nɛ dɩdaanɩ o yi-na mʋ, yɩ o daarɩ o guguni-sɩ dɩdaanɩ o yuuywe. 45A na tu tɩn, nmʋ wʋ kukwǝri-nɩ sɩ kʋ brɩ nɩ n jeeri-nɩ lanyɩranɩ. Kaanɩ wʋntʋ nan kukwǝri a nɛ mʋ taan, kʋ na puli dɩ maŋa kam a na tu nmʋ sɔŋɔ tɩn. 46A na tu nmʋ te tɩn, nmʋ wʋ kɩ nugǝ a yuu nɩ sɩ kʋ pa-nɩ zulǝ. Kaanɩ wʋntʋ nan kwe tralɩ nugǝ mʋ o lo o ma turi a nɛ. 47Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta nmʋ sɩ, o sono kamunu kʋm mʋ brɩ nɩ Wɛ yagɩ o lwarma yam zanzan DƖ ma cɛ-o. Kʋ daarɩ wʋlʋ Wɛ na yagɩ o lwarɩm fɩnfɩɩn DƖ ma cɛ-o tɩn jɩgɩ sono fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ.»

48Zezi laan ma daarɩ o ta dɩ kaanɩ wʋm o wɩ: «N lwarɩm dɩm ti.»

49O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna balʋ dɩ na tɔgɩ ba wʋra tɩn ma ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: «Wʋntʋ nan brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ wɔɔ mʋ, yɩ o yagɩ nɔɔnʋ lwarɩm o ma cɛ-o?»

50O laan ma ta dɩ kaanɩ wʋm o wɩ: «Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn mʋ pɛ n na vrɩm. Ve dɩ yazurǝ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index