Search form

Marɩkɩ 13:21

21Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: ‹Nii Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, o wʋ yo seeni› naa ‹o wʋ jǝgǝ kantʋ nɩ›, sɩ á yɩ sɛ kʋntʋ tu.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index