Search form

Marɩkɩ 15:42-43

Ba na kɩ Zezi bɔɔnɩ wʋnɩ te tɩn

(Matiyu 27:57-61, Luki 23:50-56, Zan 19:38-42)

42-43Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zʋzɛfʋ, o na nuŋi Arimatɩ. O yɩ Zwifǝ bam nakwa kɔgɔ kʋm yigǝ tu dɩdʋa, yɩ nɔɔna pa-o zulǝ. O maa jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ paarɩ dɩm wʋ́ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Dɛ dɩm ba na gʋ Zezi tɩn maa yɩ dɛ dɩlʋ Zwifǝ bam na maŋɩ sɩ ba ti ba yigǝ ba siun dɛ dɩm ŋwaanɩ tɩn. Tɩga na yi, mʋ ba siun dɛ dɩm pulim. Kʋntʋ ŋwaanɩ Zʋzɛfʋ ma kɩ pu-dɩa, yɩ o zaŋɩ o vu Pilatɩ te o loor-o cwǝŋǝ, sɩ o kwe Zezi yɩra yam o kɩ. 44Pilatɩ na lwarɩ nɩ Zezi maŋɩ o tɩ tɩn, mʋ kʋ sʋ-o lanyɩranɩ. O ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu ba bǝŋi pamaŋna bam yigǝ tu wʋm sɩ o ba. O na tu tɩn, o ma bwe-o sɩ o nii, Zezi sɩɩnɩ o tɩ mʋ na.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index