Search form

Marɩkɩ 8

Zezi na pɛ kɔ-fɔrɔ di wʋdiu kʋ su te tɩn

(Matiyu 15:32-39)

1Kantʋ maŋa kam nɩ kɔgɔ zanzan daa ma joori kʋ gilimi daanɩ Zezi tee nɩ. Ba maa ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba di. Zezi ma bǝŋi o karabiǝ bam yɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: 2«Nɔɔna bantʋ ŋwaŋa jɩgɩ-nɩ, dɩ ba na tu ba wʋ a tee nɩ zɩm da yatɔ yɩ ba daa ba jɩgɩ wʋdiu sɩ ba di tɩn. 3A na pɛ ba viiri yɩ ba wʋ di kʋlʋkʋlʋ, kana wʋ́ pa ba bǝri cwǝŋǝ nɩ, bɛŋwaanɩ ba badaara nuŋi yigǝ yigǝ mʋ ba ba amʋ te.»

4O karabiǝ bam ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩ́ nan wʋ́ kɩ ta mʋ dɩ́ na wʋdiu gaa kʋntʋ wʋnɩ sɩ kʋ yi ba maama dim?»

5O ma bwe-ba o wɩ: «Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ?»

Ba ma lǝri ba wɩ: «Ya yɩ yarpɛ mʋ.»

6Zezi laan ma ta dɩ kɔgɔ kʋm sɩ ba maama jǝni tɩga nɩ. O ma kwe dɩpwa yarpɛ yam yɩ o kɩ Wɛ le ya ŋwaanɩ. O ma ja-ya o fɔ fɔ o pa o karabiǝ bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi ba ja vu ba pa nɔɔna bam. 7Ba dɛɛn jɩgɩ kalǝŋ-balɛ fɩnfɩɩn ba wǝli da. Zezi ma kwe-sɩ o kɩ Wɛ le, yɩ o daarɩ o ta dɩ o karabiǝ bam sɩ ba kwe sɩntʋ dɩ ba maŋɩ ba pa nɔɔna bam maama. 8Ba maama ma di ba su ba daarɩ. Ba laan ma twɛ cicwǝǝru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ tɩrpɛ. 9Balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ baara mʋrr-tɩna mʋ (4.000), kʋ wǝli dɩ kaana dɩ biǝ dɩ.

Zezi laan ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 10O ma daarɩ o vu o zʋ naboro dɩ o karabiǝ bam. Ba ma vu ba yi jǝgǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ Dalɩmanuta tɩn.

Farizɩan tiinǝ na yɩ te tɩn

(Matiyu 16:1-12)

11Farizɩan tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma ba Zezi te ba ma puli ba magɩ kantɔgɔ dɩd-o, yɩ ba lagɩ sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma ta dɩd-o, sɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na wʋ́ brɩ-ba nɩ o dam dɩm nuŋi Wɛ tee nɩ tɩn. 12O ma tiini o suuri o wʋnɩ, yɩ o ta o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ zɩm nɔɔna bam lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a bá kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba.»

13O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma yagɩ ba te, yɩ o joori o vu o zʋ naboro kʋm sɩ ba vu ba bɛ bubɛ dɩdɩm dɩm.

14Ba dɛɛn na wʋ naboro kʋm wʋnɩ ba maa ve ba bɛ tɩn, Zezi karabiǝ bam ya swe sɩ ba ja dɩpɛ ba wǝli da, dɩpɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ ba ya jɩga. 15Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Fɔgɩ-na á cɩ á tɩtɩ sɩ á yɩ pa Farizɩan tiinǝ bam dɩ Pɛ Erɔdɩ dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm.»

16O na tagɩ dɩ ba kʋntʋ tɩn, ba ma ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: «Kʋ yɩ dɩpɛ taanɩ mʋ o tɛa, dɩ́ na ba jɩgɩ tɩn ŋwaanɩ.»

17Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ ba ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á ŋɔɔnɩ daanɩ á wɩ, á na ba jɩgɩ dɩpɛ tɩn mʋ te a ŋɔɔnɩ kʋntʋ? Abam ta wʋ lwarɩ Wɛ na jɩgɩ dam te tɩn na? Á wʋbʋŋa tɩgɩ mʋ na? 18Abam jɩgɩ yiǝ yɩ ya ba naɩ Wɛ cɩga kam. Á jɩgɩ zwa yɩ á ba ni Wɛ taanɩ dɩm kuri. 19Abam maŋɩ á swe a dɛɛn na kwe dɩpwa yanu mʋ a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩnu tɩm yɩ ba di na? Ba na di ba ti tɩn, abam twɛ cicwǝǝru tɩm á su tɩtwarʋ tɩgra mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Tɩtwarʋ fugǝ-tɩle.»

20O daa ma bwe-ba o wɩ: «A daa ta na kwe dɩpwa yarpɛ yam a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩna tɩm yɩ ba di tɩn, á twɛ cicwǝǝru tɩm á su tɩtwarʋ tɩgra mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Tɩtwarʋ tɩrpɛ.»

21O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam nan daa ta ba ni kʋ kuri mʋ na?»

Zezi na puri lilwe yiǝ te tɩn

22Ba dɛɛn ma vu ba yi Betisayida. Nɔɔna badonnǝ ma ja lilwe ba ja vu Zezi te, yɩ ba loor-o sɩ o ma o jɩŋa o dwe-o, sɩ o na yazurǝ. 23O ma ja lilwe wʋm jɩŋa o vaŋɩ o ja nuŋi tɩʋ kʋm daa. O ma twɩ lileeru o kɩ o yiǝ nɩ, yɩ o daŋɩ o jɩa lilwe wʋm baŋa nɩ. O laan ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ naɩ woŋo na?»

24Lilwe wʋm ma puri o yiǝ o nii, yɩ o wɩ: «A naɩ nɔɔna mʋ. Ba nan nyɩ dɩ tweeru mʋ te yɩ ba veǝ.»

25Zezi daa ma daŋɩ o jɩa nɔɔnʋ wʋm yiǝ nɩ. O laan ma fin o yiǝ yam, yɩ ya joori ya naɩ. O maa waɩ o naɩ woŋo maama lanyɩranɩ. 26Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ, o yɔɔrɩ o vu sɔŋɔ, sɩ o daa yɩ joori o zʋ tɩʋ kʋm wʋ.

Pɩyɛɛrɩ tagɩ sɩ Zezi yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ

(Matiyu 16:13-20, Luki 9:18-21)

27Zezi dɩ o karabiǝ bam daa ma kɛ, ba vu ba yi Sezaarɩ kʋlʋ na yɩ Filipi tɩʋ tɩn. Ba na maa ve tɩn, o ma bwe-ba o wɩ: «Nɔɔna yǝni ba tɛ ba wɩ, amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

28Ba ma lǝri ba wɩ: «Badaara tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zan wʋlʋ dɛɛn na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Babam dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Eli mʋ. Badonnǝ dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɩdʋa mʋ.»

29O laan ma bwe-ba o wɩ: «Kʋ nan na yɩ abam, abam bʋŋɩ sɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

Pɩyɛɛrɩ ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ.»

30Zezi laan ma kaanɩ-ba sɩ ba yɩ ta kʋntʋ ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ.

Zezi na brɩ o tʋʋnɩ na wʋ́ ta yɩ te tɩn

(Matiyu 16:21-28, Luki 9:22-27)

31Kʋ na zɩgɩ kantʋ maŋa kam nɩ, Zezi ma ŋɔɔnɩ o brɩ-ba o wɩ: «Amʋ Nabiin-bu wʋm maŋɩ sɩ a na yaara zanzan. Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam mʋ wʋ́ culi amʋ. Baá gʋ-nɩ, yɩ da yatɔ dɛ nɩ a laan wʋ́ joori a bi.» 32O maa ŋɔɔnɩ kʋntʋ jaja o brɩ-ba. Pɩyɛɛrɩ ma ja-o o vu daa, yɩ o kaan-o o wɩ, o yɩ taa ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ.

33Zezi ma guni o nii o karabiǝ bam seeni, yɩ o bagɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: «Sʋtaanɩ, ve daa a tee nɩ! Nmʋ wʋbʋŋa yam yɩ nabiinǝ nyɩm mʋ, sɩ ya ba tɔgɩ Wɛ na lagɩ te tɩn.»

34Zezi laan ma bǝŋi nɔn-kɔgɔ kʋm maama dɩ o karabiǝ bam sɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa tɔgɩ amʋ kwaga tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o vɩn o tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ o sɛ yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara o maa ve o tʋʋnɩ jǝgǝ te tɩn, sɩ o laan taa tɔgɩ-nɩ. 35Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ dɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ, kʋntʋ tu wʋ́ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 36Nɔɔnʋ nan na nɛ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩm maama, yɩ o laan na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ o nɛa? 37Kʋlʋkʋlʋ nan tǝrǝ nɔɔnʋ na wʋ́ wanɩ o ma lǝni o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 38Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kwarɩ cavɩɩra amʋ ŋwaanɩ dɩ amʋ taanɩ dɩm ŋwaanɩ zɩm nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ, ba na yɩ nɔn-balwaarʋ yɩ ba yigǝ tǝrǝ dɩ Wɛ tɩn, amʋ Nabiin-bu wʋm dɩ wʋ́ kwarɩ kʋntʋ tu cavɩɩra, maŋa kam a na wʋ́ joori a ba lʋgʋ baŋa dɩ a Ko Wɛ paarɩ-zulǝ dɩ DƖ malɛsɩ sɩm tɩn.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index