Search form

Marɩkɩ 9

1O daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara bá tɩ, yɩ baá na Wɛ paarɩ dɩm na wʋ́ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ dɩ dam te tɩn.»

Zezi yibiyǝ na lǝni te tɩn

(Matiyu 17:1-13, Luki 9:28-36)

2Da yardʋ dɛɛn na kɛ tɩn, Zezi laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan o pa ba tɔgɩ daanɩ ba vu ba di pu-kamunu yuu. Ba wʋra ba yɩranɩ. Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi yibiyǝ ma lǝni ba yigǝ nɩ. 3O gwaarʋ tɩm ma tiini tɩ pɩɩrɩ parɩ parɩ yɩ tɩ nyɩɩna. Tɩ pɩɩrɩ tɩ gaalɩ nabiinu na wʋ́ wanɩ o zarɩ o gwaarʋ o pa tɩ pɩɩrɩ te tɩn. 4Eli dɩ Moyisi ma da ba nuŋi ba yigǝ nɩ, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ Zezi.

5Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nan pa dɩ́ pu vwǝ yatɔ yo seeni, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da.» 6Fʋʋnɩ dɛɛn zʋ-ba zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o garɩ o ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ.

7Kunkwǝǝnu laan ma ba tɩ kwǝli-ba. Ba ma ni kwǝrǝ na ŋɔɔnɩ tɩ wʋnɩ ka wɩ: «Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na so-o dɩ a wʋ maama. Á nan taá cǝgi o taanɩ lanyɩranɩ.»

8Ba ma da kwǝni ba nii jǝgǝ maama, yɩ ba daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ, kʋ na daɩ Zezi yɩranɩ. 9Ba ma zaŋɩ piu kʋm yuu nɩ ba maa tuǝ. Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ: «Yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ á na nɛ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na wʋ́ ba a bi a yagɩ tʋʋnɩ tɩn.» 10Ba ma sɛ yɩ ba ŋɔɔnɩ ba yɩranɩ ba bwɛ ba nii, ka bi ka yagɩ tʋʋnɩ taanɩ dɩm kuri mʋ bɛɛ.

11Ba laan ma bwe-o ba wɩ: «Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam yǝni ba tɛ ba wɩ: Eli mʋ maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba, sɩ Krisi wʋm laan da kwaga. Kʋ yɩ cɩga mʋ naa vwan mʋ?»

12Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ yɩ cɩga mʋ. Eli maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba o kwɛ woŋo maama, sɩ Krisi wʋm laan ba. Bɛɛ nan mʋ yɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ, Nabiin-bu wʋm maŋɩ sɩ o yaarɩ zanzan sɩ nɔɔna cul-o? 13Á nan taá ye-na nɩ, Eli maŋɩ o ba, yɩ nɔɔna tiini ba bɛɛs-o nɩ ba wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ o woŋo Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ te tɩn.»

Zezi na zǝli cicirǝ bu wʋdoŋ yɩra nɩ te tɩn

(Matiyu 17:14-23, Luki 9:37-45)

14Zezi dɩ o karabiǝ batɔ bam laan ma joori ba vu ba yi o karabiǝ babam bam te. Ba ma na kɔgɔ zanzan na gilimi-ba. Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badonnǝ maa wʋra ba magɩ kantɔgɔ dɩdaanɩ ba. 15Kɔgɔ kʋm na nɛ Zezi tɩn, ba ma tiini ba yɩ yǝǝu, yɩ ba duri ba vu o te ba jɔɔn-o. 16O ma bwe-ba o wɩ: «Bɛɛ ŋwaanɩ mʋ á zɩgɩ á magɩ kantɔgɔ dɩ ba?»

17Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ, o ma lǝr-o o wɩ: «Karanyɩna, a ya jaanɩ a bu mʋ a ba nmʋ te, sɩ n pa o na yazurǝ. Cicirǝ mʋ jɩg-o ka yaara, ka pa o warɩ o ŋɔɔnɩ. 18Maŋa kalʋ ka na yǝni ka ja-o tɩn, ka yǝni ka dʋl-o ka dɩ tɩga nɩ mʋ. Lile-puŋǝ ma nuŋi o ni nɩ yɩ o dʋnɩ o yǝlǝ. O yɩra yam maama maa yǝni ya kʋ. A ma loori nmʋ karabiǝ bam sɩ ba zǝli cicirǝ kam sɩ ka yag-o, yɩ ba wʋ wanɩ.»

19Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: «Abam zɩm nɔɔna bam brɩ á ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Amʋ wʋ́ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ a kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Ja-na bu wʋm á ba.» 20Ba ma ja-o ba vu o te.

Cicirǝ kam na nɛ Zezi tɩn, ka ma su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ. O ma tʋ tɩga nɩ o bibilǝ. Lile-puŋǝ maa nuŋi o ni nɩ. 21Zezi ma bwe bu wʋm ko o wɩ: «Maŋa kɔɔ mʋ kʋ puli kʋ kɩ-o kʋntʋ?»

O ma lǝr-o o wɩ: «O biini nɩ. 22Kuni zanzan cicirǝ kam yǝni ka dʋl-o ka dɩ mini wʋnɩ dɩ na wʋnɩ mʋ, sɩ ka gʋ-o. Nmʋ nan na wʋ́ wanɩ, sɩ n duri dɩbam yibwǝnǝ n zǝni dɩbam.»

23Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ tagɩ n wɩ, amʋ na wʋ́ wanɩ mʋ. Wʋlʋ maama nan na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ Wɛ na bá wanɩ DƖ kɩ DƖ pa kʋntʋ tu.»

24Bu wʋm ko laan ma kaasɩ o wɩ: «A sɩɩnɩ a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ nmʋ. Nan wǝli-nɩ sɩ a taa fɔgɩ a jɩga.»

25Zezi ma na nɔn-kɔgɔ zanzan na durǝ kʋ maa bɩɩnɩ ba te. O laan ma bagɩ cicirǝ kam, yɩ o ta dɩ ka o wɩ: «Nmʋ wʋlʋ na paɩ nɔɔna jiri mɩmaarʋ dɩ zwa-kwarʋ tɩn, a tɛ dɩ nmʋ sɩ n nuŋi bu wʋm yɩra nɩ n viiri, sɩ n daa yɩ joori n yaar-o.»

26Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirǝ kam ma kaasɩ, yɩ ka tiini ka su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ, yɩ ka nuŋi ka daar-o. Ka na yag-o tɩn, o ma bǝri. Nɔɔna zanzan maa tɛ ba wɩ: «O tɩgɩ mʋ.» 27Zezi laan ma ja o jɩŋa o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ o zɩgɩ.

28Zezi na joori o zʋ digǝ tɩn, o karabiǝ bam ma vu o te ba yɩranɩ, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ dɩbam wʋ wanɩ dɩ́ zǝli cicirǝ kam?»

29O ma lǝri-ba o wɩ: «Cicirǝ kantʋ doŋ zǝlim cana. Cicirǝ kantʋ dwi warɩ ka zǝli kʋ na daɩ dɩ Wɛ-loro dam.»

30Ba dɛɛn ma nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ ba vu ba tɔgɩ Galile wʋ ba kɛ. Zezi maa ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ ba je, 31o na jɩgɩ o karabiǝ bam o brɩ tɩn ŋwaanɩ. O maa brɩ-ba o wɩ: «Baá ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ yɩ ba gʋ-nɩ. Ba nan na gʋ-nɩ, da yatɔ dɛ nɩ a laan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ.»

32O karabiǝ bam ma wʋ ni o taanɩ dɩm kuri, yɩ ba kwarɩ sɩ ba bwe-o ba nii.

Wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe maama?

(Matiyu 18:1-9, Luki 9:46-50, 17:1-2)

33Ba ma vu ba yi Kapɛrnawum. Ba ma zʋ sɔŋɔ. Zezi ma bwe o karabiǝ bam o wɩ: «Dɩ́ na wʋ cwǝŋǝ nɩ dɩ́ maa bɩɩnɩ tɩn, á ya magɩ kantɔgɔ bɛɛ ŋwaanɩ mʋ?»

34Ba maa cɩm. Bɛŋwaanɩ, ba ya na maa bɩɩnɩ tɩn, ba ya magɩ kantɔgɔ daanɩ sɩ ba nii, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe ba maama. 35Zezi ma jǝni tɩga nɩ. O ma bǝŋi o karabiǝ fugǝ-bale bam sɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Wʋlʋ na lagɩ sɩ o taa yɩ yigǝ tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji ba maama kwaga tu mʋ, sɩ o taa tʋŋɩ o pa ba maama.»

36O ma ja bu balaŋa o pa o zɩgɩ ba maama tɩtarɩ nɩ. O ma kwe-o o kɩ o ja-kukoro nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: 37«Wʋlʋ maama na nɩgɩ bu balaŋa kantʋ doŋ lanyɩranɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ. Wʋlʋ maama nan na nɩgɩ amʋ tɩn, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ mʋ o nɩga, kʋ yɩ o nɩgɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ mʋ.»

38Zan ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ ya nɛ nɔɔnʋ wʋdoŋ na zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ dɩ nmʋ yɩrɩ. O nan na daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ tɩn, dɩ́ ma kwaanɩ sɩ dɩ́ cɩ-o, sɩ o daa yɩ taa kɩ kʋntʋ.»

39Zezi ma lǝri o wɩ: «Á ya wʋ maŋɩ sɩ á cɩ-o. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tɔgɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ tɩn bá wanɩ o pipiri lɩla o ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ o pa-nɩ. 40Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na ba culi dɩbam tɩn yɩ dɩbam nɔɔnʋ mʋ. 41A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na kwe na o pa abam sɩ á nyɔ, á na yɩ amʋ Zezi Krisi nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, kʋntʋ tu wʋ́ na pɛɛrɩ Wɛ tee nɩ.

42Kʋ na yɩ balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, ba na maŋɩ ba muri nɩ bu-balwa te dɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ ba dɩdʋa yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn, ba na lǝgi kandwɛ kamunu mʋ kʋntʋ tu ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ yɩ o tɩ, kʋʋ́ ta garɩ cam dɩlʋ o na wʋ́ ba o na Wɛ tee nɩ tɩn. 43Nmʋ jɩŋa na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. N na gɛ n jɩŋa, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n jɩa maama yɩ n vu min-tɩʋ, mɛ na yɩ mini dɩlʋ na bá dwe maŋa dɩ maŋa tɩn. [ 44Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›]

45Nmʋ naga na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. Nmʋ na yɩ na-dʋa yɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n nɛ sɩm maama, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. [ 46Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›]

47Nmʋ yi nan na lagɩ dɩ pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n lɩ-dɩ n dʋlɩ n yagɩ mʋ. N na jɩgɩ yi dɩdʋa yɩ n zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ yiǝ yale, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. 48Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›

49Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ Wɛ kwe mini mʋ DƖ ma maŋ-o DƖ nii, sɩ DƖ pa o bɩcarɩ fɔgɩ dɩ kwɛ, nɩ yɛ na kwɛ wʋdiu te tɩn. 50Yɛ ywǝnǝ yɩ dɩ waɩ dɩ kwɛ wʋdiu. Yɛ ywǝǝni nan na ti, n daa n bá wanɩ n pa dɩ joori dɩ ja ywǝǝni. Pa-na á wʋrʋ taa ywǝmmǝ da-ŋwaanɩ, sɩ á jǝni dɩ yazurǝ, nɩ yɛ na paɩ wʋdiu ywǝmmǝ te tɩn.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index