Search form

Matiyu 2:6

6‹Betelɩhɛm, tɩʋ kʋlʋ na yɩ balaŋa Zude tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ tɩn, daɩ tɩʋ kʋlʋ na muri tɩn.

Bɛŋwaanɩ nmʋ wʋnɩ mʋ baá lʋ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na wʋ́ ta nii a nɔɔna balʋ na yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ tɩn baŋa nɩ.› »

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index