Search form

Matiyu 26:69

Pɩyɛɛrɩ na sɩɩnɩ o vɩn Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 14:66-72, Luki 22:56-62, Zan 18:15-18,25-27)

69Kantʋ maŋa kam nɩ Pɩyɛɛrɩ maa je kʋnkɔlɔ kʋm wʋnɩ. Kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tɩntʋŋ-kana ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ dɩ tɔgɩ dɩ Zezi, Galile tu wʋm mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index