Search form

Matiyu 27:9-10

9-10Kʋntʋ ma pa Wɛ nijoŋnu Zeremi dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn ba sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: «Ba kwe sǝbu-dala fiintɔ mʋ, ba ma yǝgi kamɔ-mɔrʋ tɩga kam, nɩ Baŋa-Wɛ dɛɛn na pɛ-nɩ ni, sɩ a ta te tɩn. Kʋ maa yɩ sǝbu kʋlʋ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ bam na sɛ sɩ ba ma yǝgi nɔɔnʋ wʋm tɩn mʋ.»

Pilatɩ na bwe Zezi taanɩ te tɩn

(Marɩkɩ 15:2-15, Luki 23:3-5,13-25, Zan 18:33—19:16)

11Zezi ma zaŋɩ o zɩgɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ yigǝ nɩ. Gʋvɩrma tu wʋm ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ Zwifǝ bam pɛ wʋm na?»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Mʋ ka da n taga.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index