Search form

Matiyu 6

Zezi na brɩ pɛɛra pam dɩ Wɛ-loro dɩ ni-vɔɔm na maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ te tɩn

(Luki 11:2-4)

1«Á taá yɩrɩ á tɩtɩ, sɩ á yɩ taá brɩ kǝm-laarʋ tɩlʋ á na kɩ tɩn nɔɔna yigǝ nɩ. Á na kɩ kʋntʋ doŋ, kʋ bá pa á na nyɔɔrɩ á Ko Wɛ tee nɩ. 2Kʋntʋ tɩn, á na kwe woŋo á pa yinigǝ tu, á yɩ zaŋɩ á pa nɔɔna lwarɩ abam na kɩ kʋlʋ tɩn ni nɩ, nɩ pipiri-nyɩna bam na yǝni ba brɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ, dɩ ba tɩʋ kʋm pooni yigǝ nɩ, sɩ kʋ ta pa nɔɔna zuli-ba te tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. 3Nmʋ nan na lagɩ n wǝli yinigǝ tu, sɩ n yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋ ni nɩ, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na kwe woŋo o pa dɩ o jazɩm yɩ o jagwiǝ yǝri kʋ ni nɩ te tɩn. 4N Ko Wɛ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.

5Abam na yǝni á lagɩ á warɩ Wɛ, sɩ á yɩ zaŋɩ á taá brɩ á tɩtɩ nɩ pipiri-nyɩna bam na kɩ te tɩn. Bantʋ soe sɩ ba taa zaŋɩ wɛɛnɩ mʋ ba warɩ Wɛ ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ dɩ pooni yigǝ nɩ, sɩ nɔɔna maama taa na-ba. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ ba ti. 6Nmʋ nan na lagɩ n warɩ Wɛ, zʋ digǝ wʋ n ja ka ni n pɩ, sɩ n laan warɩ n Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jǝgǝ kalʋ na sǝgi tɩn nɩ. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.

7Abam na wʋra á warɩ Wɛ, á yɩ taá tiini á ŋɔɔnɩ bɩtar-yɔɔrʋ nɩnɛɛnɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn na yǝni ba ŋɔɔnɩ te tɩn. Bantʋ yǝni ba bʋŋɩ nɩ, ba na tiini ba ŋɔɔnɩ ta-farɩ mʋ, Wɛ wʋ́ lǝri ba loro. 8Abam nan yɩ zaŋɩ á kɩ nɩ bantʋ na kɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ á Ko Wɛ maŋɩ DƖ ye kʋlʋ abam na lagɩ tɩn, yɩ á ta wʋ loori-DƖ kʋ ŋwaanɩ.

9Abam nan maŋɩ sɩ á taá warɩ Wɛ tɩntʋ doŋ mʋ:

‹Dɩbam Ko wʋlʋ na wʋ wɛɛnɩ tɩn,

sɩ nmʋ yɩrɩ na tiǝ dɩ zulǝ,

10sɩ nmʋ paarɩ ba,

sɩ nmʋ wʋbʋŋa kɩ lʋgʋ baŋa nɩ,

nɩ kʋ na kɩ n sɔŋɔ nɩ te tɩn.

11Pa dɩbam wʋdiu zɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩbam.

12Yagɩ dɩ́ lwarɩm n ma n cɛ dɩbam,

nɩ dɩbam dɩ na yagɩ dɩ́ ma cɛ dɩ́ donnǝ te tɩn.

13Yɩ pa dɩ́ na maŋɩm dɩlʋ na wʋ́ pa dɩ́ tʋ tɩn.

Nan vrɩ dɩbam wo-lwaanʋ tu jɩŋa nɩ.

(Nmʋ te paarɩ dɩ dam dɩ tiǝ

sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.)›

14Abam na yagɩ á ma cɛ nɔɔna balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, á Ko Wɛ dɩ wʋ́ yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam. 15Kʋ daarɩ, abam na wʋ yagɩ á ma cɛ balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, á Ko Wɛ dɩ bá yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam.

16Abam nan na vɔgɩ ni, sɩ á yɩ nywanɩ á yigǝ, nɩ pipiri-nyɩna bam na yǝni ba kɩ te tɩn. Bantʋ yǝni ba pa ba yibiyǝ lǝni sɩ kʋ pa nɔɔna lwarɩ nɩ ba vɔgɩ ni mʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. 17Nmʋ nan na vɔgɩ ni, sɩ n su n yiǝ sɩ n daarɩ n lɩ n yuu lanyɩranɩ. 18Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa nɔɔn-nɔɔnʋ bá lwarɩ nɩ n vɔgɩ ni. N Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jǝgǝ kalʋ na sǝgi nɩ tɩn yɩranɩ mʋ ye. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.»

Wɛ-sɔŋɔ jɩjɩgɩrʋ taanɩ

(Luki 12:33-34, 11:34-36, 16:13, 12:22-31)

19«Nan yɩ zaŋɩ á kwaanɩ sɩ á na jɩjɩgɩrʋ zanzan lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ. Á na tiŋi jɩjɩgɩrʋ lʋgʋ baŋa yo, tɩ wʋ́ ba tɩ cɔgɩ. Tʋa wʋ́ mu-tɩ, yɩ tɩ wʋ́ sʋŋɩ tɩ cɔgɩ. Ŋwɩɩna dɩ ma wʋ́ bwǝri sɔŋɔ kʋm ba zʋ ba ŋɔ-tɩ. 20Abam nan maŋɩ sɩ á tiŋi á jɩjɩgɩrʋ zanzan Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ. Dáanɩ mʋ tʋa daa bá wanɩ ka mu-tɩ, yɩ tɩ bá sʋŋɩ tɩ cɔgɩ, yɩ ŋwɩɩna dɩ bá wanɩ ba ŋɔ-tɩ. 21Bɛŋwaanɩ, abam jɩjɩgɩrʋ na tigi mɛ tɩn, á bɩcara dɩ tigi dáanɩ mʋ.

22Nɔɔnʋ yiǝ mʋ nyɩ nɩnɛɛnɩ kanɩa kalʋ na paɩ o yɩra jɩgɩ pooni te tɩn. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiǝ na lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ pooni wʋnɩ mʋ. 23Nmʋ yiǝ nan na ba lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ lim wʋnɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiǝ ya na maŋɩ sɩ ya taa yɩ pooni tɩn nan na yɩ lim, kʋ laan wʋ́ ta tiini kʋ yɩ lim kʋ ja gaalɩ.

24Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, sɩ o ma tʋŋɩ o pa o yuutiinǝ bale. Oó ta culi dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o soe wʋdoŋ wʋm, naa oó ta nɩgɩ dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o gooni wʋdoŋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ abam bá wanɩ á pa sɩ Wɛ taa yɩ á yuutu, sɩ á daarɩ á pa sǝbu dɩ taa yɩ á yuutu.

25Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ a ta abam, sɩ á yɩ taá liǝ dɩ lʋgʋ baŋa kʋlʋkʋlʋ, kʋ na yɩ á ni-wʋdiu, naa á na wʋ́ zʋ gwaarʋ tɩlʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ á ŋwɩa garɩ wʋdiu. Yɩra yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn dɩ maa garɩ gwaarʋ. 26Nan maanɩ-na á nii zunǝ na yɩ te tɩn. Bantʋ ba duǝ, yɩ ba ba zagɩ mɩna ba kɩ tuli nɩ. Kʋ nan yɩ á Ko Wɛ mʋ nii ba baŋa nɩ dɩ ba ni-wʋdiu. Abam nan ba jɩgɩ kuri á dwe zunǝ bam na? 27Abam wʋlʋwʋlʋ bá wanɩ o toŋi o ŋwɩa dɩ fɩnfɩɩn dɩ, o na maŋɩ o li te dɩ.

28Bɛɛ nan mʋ yɩ á kɩ liǝ dɩ gwaarʋ woŋo? Maanɩ-na á nii ga-punnu tɩm lam na yɩ te tɩn. Tɩntʋ nan warɩ tɩ tʋŋɩ yɩ tɩ warɩ gwaarʋ tɩ sɔ. 29Nan taá ye-na nɩ, tɩntʋ jɩgɩ lam tɩ dwe Pɛ Salɔmɔn dɛɛn na maŋɩ o zʋʋrɩ gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ tɩn. 30Kʋ nan na yɩ gaarʋ tɩm kʋntʋ, tɩntʋ ba jɩgɩ dɛ dɩ nɔɔna na zwɛ-tɩ. Dɩ kʋntʋ dɩ Wɛ ta mʋ paɩ tɩ jɩgɩ lam kʋntʋ doŋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ abam, Wɛ bá nii abam baŋa nɩ cɩga? Bɛɛ nan yɩ á ba kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ?

31Kʋntʋ ŋwaanɩ, á yɩ taá liǝ dɩ á na wʋ́ di woŋo kʋlʋ naa á na wʋ́ zʋ woŋo kʋlʋ tɩn. 32Balʋ na yǝri Wɛ tɩn mʋ tiini ba bʋŋɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama wʋbʋŋa. Abam Ko Wɛ nan maŋɩ DƖ ye woŋo kʋlʋ na maŋɩ dɩ abam tɩn. 33Abam maŋɩ sɩ á da yigǝ á beeri Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm dɩ ŋwɩa kalʋ na tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn. Á na kɩ kʋntʋ, Wɛ laan wʋ́ wǝli abam wǝǝnu tɩlʋ na daarɩ tɩn. 34Dɛ maama tui dɩ dɩ tɩtɩ cam mʋ. Á nan yɩ taá pa liǝ jɩgɩ abam dɩ jwa woŋo. Yagɩ-na sɩ jwa dɛ dɩm tɩtɩ wʋ́ nii dɩ tɩtɩ woŋo.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index