Search form

Rom 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi gamba-sono tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. Wɛ mʋ kuri-nɩ sɩ a taa yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ, sɩ a taa tɔɔlɩ o kwǝr-ywǝŋǝ kam.

2Faŋa faŋa tɩn Wɛ maŋɩ DƖ pa DƖ nijoŋnǝ bam mʋ pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ DƖ goni ni sɩ DƖ pa nɔɔna lwarɩ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam kʋntʋ. 3-4DƖ kwǝrǝ kam kʋntʋ nan yɩ DƖ Bu wʋm taanɩ mʋ, wʋlʋ na yɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi tɩn. Wʋntʋ na jigi nabiinu tɩn, ba lʋg-o Pɛ Davididwi tiinǝ bam wʋnɩ mʋ. Wɛ Jorokʋm nan wʋ o tee nɩ dɩ dam, yɩ kʋ brɩ nɩ o yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ maŋa kalʋ o na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 5Wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ kɩ dɩbam yu-yoŋo lanyɩranɩ, yɩ DƖ pa dɩ́ yɩ Zezi tɩntʋŋna sɩ dɩ́ vu dwi maama tiinǝ te dɩ́ pa ba sɛ o kwǝr-ywǝŋǝ kam, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ kʋntʋ wʋ́ pa Zezi Krisi na zulǝ. 6Abam dɩ tɔgɩ á yɩ balʋ Wɛ na kuri sɩ á taá yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn mʋ.

7A pʋpʋnɩ a pa abam balʋ na wʋ Rom nɩ yɩ Wɛ soe abam yɩ DƖ kuri abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ.

Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.

Pooli bʋŋɩ sɩ o vu o na Rom tiinǝ bam

8Dayigǝ woŋo yɩ, amʋ lagɩ a tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ a kɩ a Yuutu Wɛ le abam maama ŋwaanɩ, dɩ nɔɔna na tɛ abam taanɩ je maama nɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn. 9Amʋ yǝni a loori Wɛ abam ŋwaanɩ maŋa maama, yɩ Wɛ dɩlʋ a na tʋŋɩ a paɩ dɩ a wʋ maama dɩ a na tɔɔlɩ DƖ Bu Zezi kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn ye nɩ amʋ tɛ cɩga mʋ. 10A ta yǝni a loori-DƖ sɩ DƖ pa-nɩ cwǝŋǝ, sɩ a laan wanɩ a ba abam te. 11Abam fra tiini ya jɩgɩ amʋ. A lagɩ sɩ a na abam, sɩ Wɛ Jorokʋm laan wanɩ kʋ tɔgɩ amʋ kʋ zǝni abam dɩ Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ na wʋ́ pa á zɩgɩ lanyɩranɩ tɩn. 12A na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ dɩ́ na baarɩ da-tee nɩ, dɩbam maama na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ.

13A ko-biǝ-ba, á taá ye nɩ a kwaanɩ kuni zanzan mʋ sɩ a na nɛ cwǝŋǝ sɩ a ba a na abam, yɩ a daa ta wʋ nɛ cwǝŋǝ dɩ zɩm maama. A lagɩ sɩ a ba sɩ a wanɩ a tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na wʋ́ ja kuri tɩn mʋ abam tɩtarɩ nɩ, nɩ a na maŋɩ a kɩ te dwi tiinǝ badonnǝ dɩ tɩtarɩ nɩ tɩn. 14Kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam a brɩ nɔɔna maama, yɩ kʋ nyɩ nɩ jɩm mʋ te a yuu nɩ, kʋ na yɩ balʋ yi na pʋʋrɩ, naa balʋ yi na wʋ pʋʋrɩ tɩn, dɩ swan tiinǝ dɩ balʋ na yǝri kʋlʋkʋlʋ tɩn. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ tiini a lagɩ sɩ a ba a tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam a brɩ abam balʋ na wʋ Rom nɩ tɩn dɩ.

Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam na jɩgɩ dam te tɩn

16Amʋ ba kwarɩ cavɩɩra sɩ a brɩ nɔɔna Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam. Taanɩ dɩm kʋntʋ mʋ jɩgɩ dam, yɩ Wɛ ma-dɩ DƖ vrɩ nɔɔna balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn, kʋ puli dɩ Zwifǝbam mʋ, yɩ kʋ laan ba kʋ wǝli dwi-gɛtiinǝ dɩ da. 17Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ brɩ nɔɔna DƖ na wʋ́ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ te tɩn. Kʋ maama nan zɩgɩ ba na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ brɩ nɩ: «Wʋlʋ maama na jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn, oó na ŋwɩa cɩga cɩga.»

Nabiinǝ maama na gɛ bʋra Wɛ tee nɩ te tɩn

18Baŋa-Wɛ nan brɩ nɔɔna DƖ banɩ na zaŋɩ dɩ ba ba lwarɩm dɩ ba kǝm-lwaanʋ tɩm maama ŋwaanɩ. Ba na kɩ wo-lwaanʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ pa ba yǝni ba cɩ cɩga kam nɔɔna tee nɩ. 19Wɛ nan vaŋɩ ba zwa, bɛŋwaanɩ DƖ maŋɩ DƖ pa nɔɔna cwǝŋǝ sɩ ba lwarɩ DƖ cɩga kam. Wɛ tɩtɩ brɩ-ba DƖ cɩga kam jaja yɩ ba wʋ sɛ. 20Nabiinǝ warɩ ba naɩ Baŋa-Wɛ dɩ ba yiǝ. Kʋ nan na zɩgɩ DƖ na kɩ lʋgʋ baŋa tɩn, nabiinǝ sɩɩnɩ ba naɩ wǝǝnu tɩlʋ DƖ na kɩ tɩn. Kʋ ma pa ba wanɩ ba lwarɩ lanyɩranɩ nɩ DƖ yɩ Wɛ cɩga cɩga, yɩ DƖ jɩgɩ dam dɩlʋ na ba jɩgɩ tiim tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ nabiinǝ bá wanɩ ba na bʋra Wɛ tee nɩ dɩ ba na wʋ sɛ-DƖ tɩn. 21Ba maŋɩ ba ye Wɛ na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ ba nan ba zuli-DƖ nɩ ba Wɛ, naa ba taa kɩ-DƖ le. Kʋ maa pa ba wʋbʋŋa tɩ, yɩ ba bɩcara yam laan yɩ lim, yɩ ba yǝri woŋo kʋlʋ na lana tɩn. 22Ba maa paɩ ba jɩgɩ swan mʋ, yɩ ba laan yɩ jwǝǝru. 23Ba ba sɛ sɩ ba taa zuli Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ, yɩ ba daarɩ ba zuli wǝǝnu tɩlʋ ba tɩtɩ na mɔɔnɩ dɩ ba jɩa tɩn. Wǝǝnu tɩm kʋntʋ mʋ nyɩ dɩ nabiinǝ balʋ na tʋ tɩn, dɩ zunǝ dɩ vara dɩ tɩga wo-vǝǝlu.

24Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, sɩ ba taa tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ ba tɩtɩ fra na zʋʋrɩ tɩn. Ba maa yǝni ba kɩ wo-digiru, yɩ ba tɔgɩ boorim kikiǝ yalʋ na yɩ ba cavɩɩra tɩn. 25Ba maa vɩn Wɛ cɩga kam, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ vwan. Ba maa yǝni ba zuli wǝǝnu tɩlʋ Wɛ na kɩ tɩn, yɩ ba tɔgɩ-tɩ nɩ tɩ yɩ Wɛ mʋ te. Ba daarɩ ba yagɩ wʋlʋ tɩtɩ na yɩ tɩ maama Kǝru tɩn. Wʋntʋ nan mʋ maŋɩ sɩ o joŋi zulǝ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.

26Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, yɩ ba kɩ wo-digiru kikiǝ yalʋ ba fra na zʋʋrɩ yɩ ya jɩgɩ cavɩɩra tɩn. Kaana ma yǝni ba yagɩ ba banna, yɩ ba daarɩ ba tigi dɩ ba donnǝ kaana, nɩ baarʋ dɩ o kaanɩ na tigi daanɩ te tɩn. 27Kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ baara dɩ. Ba dɩ ba lagɩ kaana, yɩ ba daarɩ ba paɩ ba fra zʋʋrɩ ba donnǝ baara ba ma tigi dɩ ba, yɩ kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ ba taa kɩ kʋntʋ. Baara yǝni ba kɩ cavɩɩra kǝnǝ yantʋ doŋ mʋ daanɩ, yɩ kʋ pa ba na cam dɩlʋ na maŋɩ dɩ ba lwarɩm kikiǝ yam tɩn.

28Nɔɔna bam kʋntʋ nan bʋŋɩ nɩ Wɛ cɩga kam ba jɩgɩ kuri mʋ sɩ ba taa jɩgɩ-ka ba wʋbʋŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, sɩ ba taa tɔgɩ ba wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm kwaga, yɩ ba kɩ wǝǝnu tɩlʋ ba ya na wʋ maŋɩ sɩ ba kɩ tɩn. 29Ba wʋbʋŋa maa su dɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ na ba tɔgɩ cɩga kam cwǝŋǝ tɩn, dɩ kǝm-lwaanʋ dwi maama. Ba yi maa zʋ wǝǝnu zanzan. Ba tiini ba jɩgɩ pu-sɩŋa, yɩ ba jɩgɩ wʋ-gʋʋ. Ba ma lagɩ nɔɔna gʋm, yɩ ba kwǝri ba jaanɩ daanɩ, yɩ ba daarɩ ba ganɩ ba donnǝ. Ba maa bʋŋɩ wo-balwaarʋ ba paɩ ba donnǝ, yɩ ba yɩ bɩbarɩ-nyɩna. 30Ba maa ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ ba donnǝ yum. Ba maa culi Wɛ, yɩ ba twɩ ba donnǝ. Ba ta kwǝri ba yɩ banɩ-nyɩna, yɩ ba brɩ ba tɩtɩ nɔɔna yigǝ nɩ. Ba ta ma tiini ba bʋŋɩ kǝm-balwaarʋ wʋbʋŋa, yɩ ba ba nɩgɩ ba tiinǝ balʋ na lʋgɩ-ba tɩn. 31Ba yǝri kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn. Ba maa jɩgɩ niǝ yale yale. Ba ma ba soe ba donnǝ, yɩ ba ba jɩgɩ ba ŋwaŋa dɩ. 32Ba nan maŋɩ ba ye Wɛ kwǝrǝ kam na brɩ kʋlʋ, nɩ balʋ na kɩ kǝm-balwaarʋ tɩntʋ doŋ tɩn maŋɩ sɩ ba tɩ mʋ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, ba ta yǝni ba kɩ-tɩ mʋ, yɩ ba tɛ dɩ balʋ na kɩ lwarɩm tɩn dɩ, nɩ kʋ lana.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index