Search form

Rom 10

1A ko-biǝ-ba, amʋ tiini a laga sɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam na vrɩm, yɩ a yǝni a loori Wɛ a pa-ba kʋ ŋwaanɩ. 2Amʋ wʋ́ wanɩ a pa cɩga nɩ ba tiini ba lagɩ sɩ ba tʋŋɩ ba pa Wɛ, ba nan yǝri cwǝŋǝ kalʋ ba na maŋɩ sɩ ba tɔgɩ tɩn mʋ. 3Ba maa yǝri cwǝŋǝ kalʋ Wɛ na pɛ sɩ nabiinǝ tɔgɩ da ba ma na cɩga DƖ tee nɩ tɩn. Ba maa tiŋi ba tɩtɩ cwǝŋǝ sɩ ba maa na cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ ba ba sɛ sɩ ba taa tɔgɩ cwǝŋǝ kalʋ Wɛ na tiŋi tɩn. 4Zezi Krisi mʋ pɛ Wɛ cullu tɩm tɔgɩm cwǝŋǝ kam laan ba ka kweeli, kʋ ma pa balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn laan na cɩga Wɛ tee nɩ.

Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn wʋ́ na vrɩm

5Moyisi dɛɛn pʋpʋnɩ nɔɔnʋ na wʋ́ kɩ te sɩ o ma na cɩga Wɛ tee nɩ DƖ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn. O pʋpʋnɩ o wɩ: «Wʋlʋ na kɩ Wɛ cullu tɩm na wɩ te tɩn wʋ́ na ŋwɩa kʋ ŋwaanɩ.» 6Kʋ nan daa na yɩ nɔɔnʋ na wʋ́ kɩ te sɩ o ma na cɩga Wɛ tee nɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ, kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: «Yɩ zaŋɩ n bwe n tɩtɩ nɩnɛɛnɩ, wɔɔ mʋ wʋ́ wanɩ o di Wɛ-sɔŋɔ?» Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ, sɩ o pa Zezi Krisi tu o ba o zǝni dɩbam. 7«Nan yɩ bwe n tɩtɩ nɩ, wɔɔ mʋ wʋ́ wanɩ o tu curu?» Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ, sɩ o pa Zezi bi o yagɩ tʋʋnɩ sɩ o joori o ba. 8Kʋ nan maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: «Wɛ taanɩ dɩm daɩ yigǝ yigǝ dɩ nmʋ, dɩ wʋ nmʋ ni nɩ dɩ n bɩcarɩ nɩ.» Kwǝrǝ kam kʋntʋ mʋ dɩbam tɔɔlɩ dɩ́ brɩ nɔɔna sɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. 9Kʋ tagɩ kʋ wɩ, nmʋ na tagɩ dɩ n ni nɩ Zezi mʋ yɩ woŋo maama Yuutu, yɩ nmʋ na sɛ n bɩcarɩ nɩ, sɩ Wɛ sɩɩnɩ DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, Wɛ wʋ́ vrɩ-m. 10Bɛŋwaanɩ, kʋ yɩ nmʋ bɩcarɩ nɩ mʋ nń sɛ dɩ n wʋ-dɩdʋa yɩ n na cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ nmʋ wʋ́ ma n ni mʋ n ta jaja nɩ Zezi mʋ yɩ Yuutu, sɩ n ma n na vrɩm. 11Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, cavɩɩra bá ja kʋntʋ tu.» 12Kʋntʋ, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔɔna maama, kʋ na yɩ Zwifǝ dɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ. Ba maama Yuutu yɩ dɩdʋa mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ yǝni o paɩ balʋ maama na loor-o tɩn zǝnǝ zanzan. 13Bɛŋwaanɩ, «wʋlʋ maama na loori zǝnǝ dɩ́ Yuutu wʋm yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn wʋ́ na vrɩm.»

14Kʋ nan na yɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna wʋ́ kɩ ta mʋ ba loori zǝnǝ o tee nɩ, yɩ ba wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o? Ba nan wʋ́ kɩ ta mʋ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ ba wʋ ni o kwǝrǝ? Ba nan wʋ́ kɩ ta mʋ ba ni o kwǝrǝ yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ tɔɔlɩ-ka o brɩ-ba? 15Nɔɔnʋ nan wʋ́ kɩ ta mʋ o vu o tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam o brɩ-ba dɩ ba na wʋ tʋŋ-o? Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Balʋ na beeri ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ba brɩ nɔɔna tɩn vǝŋǝ jɩgɩ wʋpolo mʋ.»

16Kʋ nan daɩ nɩ nɔɔna maama mʋ sɛ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam. Ezayidɛɛn tagɩ o wɩ: «Yuutu Baŋa-Wɛ, wɔɔ mʋ joŋi dɩbam ni-taanɩ dɩm?» 17Kʋntʋ ma brɩ nɩ nɔɔna zwa na ni kʋlʋ tɩn, mʋ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ kʋ. Taanɩ dɩlʋ ba nan na wʋ́ ni tɩn mʋ yɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam.

18Amʋ lagɩ a bwe a nii, Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam wʋ ni Wɛ kwǝrǝ kam mʋ na? Kʋ yɩ cɩga ba ni-ka, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ kʋ wɩ:

«Ba tɔɔlɩ o kwǝrǝ kam lʋgʋ baŋa je maama,

yɩ ba ni-taanɩ jagɩ dɩ yi je maama.»

19Amʋ ta lagɩ a bwe a nii, Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam sɩɩnɩ ba wʋ ni Wɛ taanɩ dɩm kuri mʋ na? Ba niǝ. Dayigǝ tɩn, Wɛ dɛɛn tɔgɩ Moyisiŋwaanɩ mʋ DƖ ta dɩ ba DƖ wɩ:

«Amʋ wʋ́ pa abam taá jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ dwi tiinǝ balʋ na daɩ amʋ nɔɔna tɩn.

Amʋ wʋ́ pa abam bana zaŋɩ

dɩ nɔɔna balʋ na yǝri kʋlʋkʋlʋ tɩn.»

20Kʋntʋ kwaga nɩ Ezayi dɛɛn nɛ baarɩ yɩ o ta o wɩ:

«Nɔɔna balʋ ya na ba bʋŋɩ sɩ ba ba ba sɛ amʋ Wɛ tɩn,

bantʋ laan mʋ tu ba sɛ amʋ.

Amʋ pɛ balʋ na maŋɩ ba wʋ bwe amʋ bwiǝ tɩn mʋ ba ba lwarɩ amʋ.»

21Kʋ nan na yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam, Wɛ tagɩ DƖ wɩ:

«Dɛ maama wʋnɩ amʋ te a jɩa sɩ a ma joŋi abam,

yɩ á vɩn sɩ á ba amʋ te.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index