Search form

Rom 12

Wɛ nɔɔna na maŋɩ sɩ ba taa ŋwɩ te tɩn

1A ko-biǝ-ba, Wɛ na tiini DƖ jɩgɩ abam ŋwaŋa kʋntʋ tɩn, a loori abam sɩ á kwe á tɩtɩ á pa Wɛ nɩnɛɛnɩ ba na mɛ woŋo ba kɩ kaanɩm ba pa Wɛ tɩn, sɩ á taá ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo, sɩ kʋ poli Wɛ wʋ lanyɩranɩ. Kʋntʋ mʋ yɩ zulǝ yalʋ na maŋɩ sɩ á pa Wɛ tɩn. 2Á yɩ pa á wʋbʋŋa taa tɔgɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn cwe sɩm. Kwaanɩ-na sɩ Wɛ pa á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-dʋʋra, sɩ kʋ lǝni á ŋwɩa kam maama. Abam laan wʋ́ ba á lwarɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ sɩ á kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ á wʋ́ lwarɩ nɩ kʋ tiini kʋ lana cɩga cɩga yɩ kʋ poli DƖ wʋ.

3Wɛ na kɩ-nɩ yu-yoŋo sɩ a taa yɩ DƖ tɩntʋŋnʋ tɩn, a lagɩ a ta dɩ abam maama sɩ á yɩ taá bʋŋɩ kamunni á pa á tɩtɩ, nɩ á dwe á na maŋɩ á yɩ te tɩn. Á nan taá jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na pɛ abam dɩdʋa dɩdʋa pɛɛrɩ te á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. 4Nabiinu yɩra yɩ woŋo dɩdʋa mʋ, yɩ ya laan pɔɔrɩ je dwi tǝri tǝri. Jǝgǝ maama nan jɩgɩ ka tɩtʋŋa mʋ yɩra yam wʋnɩ. 5Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ dɩbam balʋ dɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn. Dɩ́ tiini dɩ́ daga, yɩ dɩ́ nan yɩ kɔgɔ dɩdʋa mʋ. Dɩbam maama dɩdʋa dɩdʋa maa tʋŋɩ dɩ́ wǝli daanɩ, nɩ yɩra yam je sɩm dwi tǝri tǝri na tʋŋɩ sɩ zǝni daanɩ te tɩn. 6Wɛ-pɛɛra yalʋ DƖ na pɛ dɩbam tɩn yɩ dwi tǝri tǝri mʋ, nɩ DƖ na pɛ dɩbam zaanɩ te tɩn. Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o ŋɔɔnɩ yiyiu-ŋwɛ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa tɔgɩ o na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn mʋ o ma ŋɔɔnɩ-sɩ. 7Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o tʋŋɩ o wǝli o donnǝ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa tʋŋɩ kʋntʋ mʋ. Wʋlʋ Wɛ na pɛ o waɩ o brɩ o donnǝ Wɛ cɩga kam tɩn, sɩ o dɩ kwaanɩ o taa brɩ-ka. 8Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o kwe nɔɔna sɩ ba na baarɩ tɩn maŋɩ sɩ o taa kɩ kʋntʋ mʋ. Wʋlʋ dɩ na cɛ o wǝǝnu o maa zǝni o donnǝ tɩn maŋɩ sɩ o ma o wʋ-yoŋo mʋ o wǝli-ba lanyɩranɩ. Wʋlʋ nan na yɩ nɔɔna yigǝ tu tɩn maŋɩ sɩ o kwaanɩ o taa brɩ-ba cwǝŋǝ lanyɩranɩ. Wʋlʋ nan na duri o donnǝ yibwǝnǝ tɩn maŋɩ sɩ o taa kɩ-kʋ dɩ wʋpolo mʋ.

9Á taá soe daanɩ dɩ cɩga. Á taá culi wo-lwaanʋ dwi maama, sɩ á daarɩ á taá kɩ kʋlʋ maama na lana tɩn. 10Á na yɩ ko-biǝ daanɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn, á taá soe daanɩ dɩ á wʋrʋ maama, sɩ á taá nɩgɩ daanɩ lanyɩranɩ. 11Á na tʋŋɩ á pa Wɛ te tɩn, á yɩ pa yawɔrɔ zʋ abam. Kwe-na á bɩcara maama á taá maa tʋŋɩ á pa dɩ́ Yuutu wʋm. 12Á na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ te tɩn, á taá jɩgɩ wʋpolo kʋ ŋwaanɩ. Yaara na yi abam, sɩ á vɔ pu-dɩa. Kwaanɩ-na á taá loori Wɛ maŋa maama. 13Cɛ-na á wǝǝnu á ma zǝni balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ yinigǝ jɩgɩ-ba tɩn. Á taá jeeri vǝrǝ lanyɩranɩ á sam nɩ.

14Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ abam ba bɛɛsɩ tɩn, sɩ á taá loori Wɛ sɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ. Á nan yɩ sɔɔlɩ á cɔgɩ-ba. 15Kɩ-na wʋpolo dɩ balʋ na jɩgɩ wʋpolo tɩn, sɩ á daarɩ á wǝli dɩ balʋ na keeri tɩn á keeri. 16Á taá jɩgɩ-na wʋbʋŋ-dɩdwɩ. Á yɩ taá kɩ kamunni. Tu-na á tɩtɩ sɩ á taá tʋŋɩ tɩtʋŋ-balɛ dɩ. Á yɩ taá bʋŋɩ á pa á jɩgɩ swan.

17Nɔɔnʋ na kɩ abam lwarɩm, á dɩ daa yɩ joori á kɩ-o lwarɩm á ma ŋwɩ. Nan kwaanɩ-na sɩ á taá kɩ kʋlʋ na lana tɩn nɔɔna maama yigǝ nɩ. 18Kwaanɩ-na lanyɩranɩ sɩ á taá zʋʋrɩ dɩ ywǝǝni nɔɔna maama tɩtarɩ nɩ, nɩ á na waɩ te tɩn. 19A badon-sonnu-ba, á yɩ taá bʋŋɩ sɩ á kɩ balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn dɩ lwarɩm. Nan yagɩ-na, sɩ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm wʋ́ ba ba baŋa. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Baŋa-Wɛ tagɩ DƖ wɩ:

«Amʋ yɩ wʋlʋ na wʋ́ cɔgɩ nɔɔna dɩ ba kǝm-balwaarʋ tɩn.

Amʋ wʋ́ pa ba joori ba na kʋlʋ na maŋɩ dɩ ba tɩn.»

20Kʋ nan ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ:

«Nmʋ dʋm kana na wɔɛ,

sɩ n pa-o wʋdiu sɩ o di.

Na-nyɔm na jɩg-o,

sɩ n pa-o na sɩ o nyɔ.

N na kɩ kʋntʋ,

kʋʋ́ pa cavɩɩra tiini ya ja-o.»

21Abam nan yɩ pa lwarɩm wanɩ abam. Á taá kɩ kǝm-laarʋ sɩ tɩ wanɩ lwarɩm dam tɩ cɔgɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index