Search form

Rom 13

Dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ sɛ dɩ́ lʋgʋ kʋm yigǝ tiinǝ te tɩn

1Abam maama maŋɩ sɩ á sɛ dɩdɛɛra balʋ na te á tɩɩnɩ dɩm tɩn ni, bɛŋwaanɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba jɩgɩ dam sɩ o taa te o doŋ yɩ Wɛ wʋ pɛ kʋ tu cwǝŋǝ. Dɩdɛɛra balʋ na wʋra tɩn yɩ Wɛ mʋ tiŋi-ba. 2Wʋlʋ maama na vɩn dɩdɛɛra bam kʋntʋ ni tɩn, kʋ tu vɩn cwǝŋǝ kalʋ Wɛ na tiŋi tɩn mʋ. Balʋ na kɩ kʋntʋ doŋ tɩn wʋ́ na cam. 3Dɩdɛɛra bam nan ba paɩ fʋʋnɩ jɩgɩ balʋ na kɩ kǝm-laarʋ tɩn. Fʋʋnɩ jɩgɩ balʋ na kɩ kǝm-balwaarʋ tɩn mʋ. Nmʋ na ba lagɩ sɩ fʋʋnɩ taa jɩgɩ-m dɩ dɩdɛɛra bam, n maŋɩ sɩ n ta n kɩ kǝm-laarʋ mʋ sɩ kʋ pa n na zulǝ ba tee nɩ. 4Wɛ nan tiŋi dɩdɛɛra bam sɩ ba taa tʋŋɩ ba pa-DƖ abam zǝnǝ ŋwaanɩ mʋ. Abam nan na kɩ wo-balwaarʋ, á maŋɩ sɩ á taá kwarɩ fʋʋnɩ, bɛŋwaanɩ dɩdɛɛra bam sɩɩnɩ ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ ba pa nɔɔna na cam. Bantʋ mʋ yɩ balʋ Wɛ na tiŋi sɩ ba tɔgɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm ŋwaanɩ ba ma pa balʋ na kɩ lwarɩm tɩn na cam. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ á maŋɩ sɩ á sɛ ba ni. Kʋ daɩ ba na wʋ́ pa á na cam tɩn yɩranɩ ŋwaanɩ. Á sɛ-ba, bɛŋwaanɩ á ye á bɩcara nɩ, nɩ á maŋɩ sɩ á tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ mʋ.

6Kʋ ta yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ á maŋɩ sɩ á taá ŋwɩ lampoo. Bɛŋwaanɩ dɩdɛɛra bam tʋŋɩ ba pa Wɛ mʋ, dɩ ba na kwaanɩ ba tʋŋɩ te tɩn. 7Nan taá ŋwɩ kʋlʋ maama ba na maŋɩ sɩ ba joŋi á tee nɩ tɩn á pa-ba. Kʋ na yɩ wʋlʋ na joŋi á yuu lampoo tɩn, naa wʋlʋ dɩ na joŋi á wǝǝnu lampoo tɩn, sɩ á ŋwɩ á lampoo maama á pa-ba. Kʋ na yɩ wʋlʋ na maŋɩ sɩ á taá kwar-o tɩn, sɩ á taá kwar-o. Kʋ na yɩ wʋlʋ na maŋɩ dɩ zulǝ tɩn, sɩ á taá zul-o.

Dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ taá soe dɩ́ donnǝ te tɩn

8Abam nan yɩ taá jɩgɩ-na nɔɔn-nɔɔnʋ woŋo jɩnɩ, jɩnɩ dɩlʋ á na wʋ́ taá jɩgɩ tɩn mʋ yɩ sɩ á taá soe á donnǝ. Wʋlʋ maama na soe o doŋ tɩn sɩɩnɩ o tɔgɩ Wɛ cullu tɩm dɩ DƖ niǝ yam mʋ. 9Wɛ cullu tɩm brɩ nɩ: «Yɩ kɩ boorim, yɩ gʋ nɔɔnʋ, yɩ ŋɔnɩ, yɩ pa n yi zʋ n donnǝ wǝǝnu.» Cullu tɩm kʋntʋ dɩdaanɩ Wɛ niǝ yam maama nan tɔgɩ ni dɩdʋa mʋ. Ni dɩntʋ nan mʋ wɩ: «Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te.» 10Nmʋ na soe n doŋ, n daa n bá wanɩ n kɩ-o balɔrɔ. Wʋlʋ na soe o doŋ tɩn sɩɩnɩ o kɩ Wɛ niǝ yam na brɩ kʋlʋ tɩn mʋ.

Dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ ti dɩ́ yigǝ mʋ dɩ́ cǝgi Zezi Krisi tum

11Á taá kɩ-na kʋntʋ, sɩ abam ye maŋa kalʋ wʋnɩ dɩ́ na wʋra tɩn. Maŋa yi sɩ á zaŋɩ á yagɩ dɔɔm. Maŋa kalʋ Wɛ na wʋ́ ba DƖ vrɩ dɩbam tɩn daarɩ fɩɩn sɩ ka yi, yɩ kʋ daa daɩ nɩnɛɛnɩ maŋa kalʋ dɩ́ dɛɛn na puli dɩ́ kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn. 12Maŋa kam daarɩ fɩɩn sɩ ka yi, nɩ tɩga na lagɩ ka pʋʋrɩ te tɩn. Tɩtɩɩ dɩm lagɩ dɩ kɛ sɩ wɩa pooni ba. Kʋntʋ ŋwaanɩ, á pa dɩ́ yagɩ kikiǝ yalʋ maama na yɩ lim nyɩm tɩn, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ ma Wɛ dam dɩm dɩ́ cɩ dɩ́ tɩtɩ, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ tɔgɩ pooni cwǝŋǝ kam. 13Pa-na dɩ́ tɔgɩ cwǝŋǝ sɩ kʋ maŋɩ dɩ balʋ na wʋ pooni wʋnɩ te tɩn. Á nan pa-na dɩ́ yagɩ nɔn-kwǝlim dɩ sa-nyɔrɩ dɩ boorim dɩ wo-digiru kikiǝ maama. Á yɩ taá jaanɩ daanɩ naa á taá kɩ wʋ-gʋʋ daanɩ. 14Pa-na abam ŋwɩa kam dɩdaanɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi ŋwɩa kam taa yɩ bɩdwɩ. Nan yɩ pa-na á wʋbʋŋa taa tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ á fra na zʋʋrɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index