Search form

Rom 2

Wɛ tɔgɩ cɩga mʋ DƖ maa di nabiinǝ sarɩya

1Nmʋ wʋlʋ na co n donnǝ tɩn, kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ mʋ n coǝ, bɛŋwaanɩ nmʋ tɩtɩ dɩ kɩ wo-lwaanʋ tɩm kʋntʋ doŋ mʋ. Kʋntʋ tɩn, n bá wanɩ n na bʋra Wɛ tee nɩ. 2Dɩ́ nan ye nɩ Wɛ wʋ́ di nɔɔna balʋ na kɩ wo-lwaanʋ tɩm kʋntʋ doŋ tɩn taanɩ dɩ cɩga mʋ. 3Nmʋ wʋlʋ na co n donnǝ kikiǝ yɩ nmʋ tɩtɩ dɩ kɩ-ya mʋ tɩn, kʋntʋ nmʋ bʋŋɩ nɩ nń wanɩ n lu Wɛ sarɩya yam wʋnɩ mʋ na? 4Wɛ nan tiini DƖ jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa dɩ ban-pʋnʋ dɩ wʋ-zuru. Nmʋ nan paɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ yɩ kafɛ mʋ na? Ta n ye nɩ, Wɛ na jɩgɩ nmʋ ŋwaŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa nmʋ wanɩ n lǝni n wʋ mʋ n yagɩ kǝm-balwaarʋ.

5Nmʋ nan tiini n kʋ n bɩcarɩ mʋ yɩ n vɩn sɩ n lǝni n wʋ. Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa n cam dɩm tiini dɩ puli dɛ dɩm Wɛ na wʋ́ ba DƖ brɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm yɩ DƖ daarɩ DƖ di nabiinǝ sarɩya dɩ cɩga tɩn. 6Wɛ laan wʋ́ pa nɔɔnʋ maama na o nyɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. 7Nɔɔna badaara yǝni ba vɔ ba wʋrʋ mʋ yɩ ba kɩ wo-laarʋ, sɩ kʋ pa ba na paarɩ dɩ zulǝ dɩ ŋwɩa kalʋ na ba cɔgɩ tɩn Wɛ tee nɩ. Wɛ nan wʋ́ pa bantʋ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. 8Nɔɔna badaara nan wʋra ba na lagɩ bam tɩtɩ yɩranɩ zǝnǝ mʋ. Ba maa vɩn Wɛ cɩga kam, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ wo-balwaarʋ kǝnǝ. Wɛ cam dɩm dɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm nan wʋ́ ba bantʋ baŋa. 9Nabiinǝ balʋ maama na kɩ wo-balwaarʋ tɩn wʋ́ na yaara dɩ cam, kʋ na puli dɩ Zwifǝ bam, sɩ kʋ vu kʋ yi dwi-gɛ tiinǝ dɩ. 10Kʋ daarɩ, balʋ maama na kɩ kǝm-laarʋ tɩn, Wɛ wʋ́ pa-ba paarɩ dɩ zulǝ dɩ ywǝǝni, kʋ na puli dɩ Zwifǝ bam sɩ kʋ vu kʋ yi dwi-gɛ tiinǝ dɩ. 11Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔgɩ cɩga mʋ dɩ DƖ na kɩ nɔɔna maama te tɩn, sɩ DƖ ba kuri-ba daanɩ.

12Balʋ na kɩ lwarɩm yɩ ba yǝri Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisijɩŋa nɩ tɩn, baá cɔgɩ mʋ yɩ kʋ daɩ DƖ cullu tɩm ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ, balʋ na ye Wɛ cullu tɩm na kɩ ba cɔgɩ, Wɛ wʋ́ tɔgɩ DƖ cullu tɩm kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ ma di ba taanɩ. 13Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nɔɔna balʋ na cǝgi Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ wʋ́ na cɩga DƖ tee nɩ, kʋ yɩ balʋ na sɛ ba kɩ DƖ cullu tɩm na wɩ te tɩn mʋ wʋ́ na cɩga DƖ tee nɩ. 14Dwi-gɛ tiinǝ bam nan yǝri Wɛ cullu tɩm sɩ ba taa tɔgɩ-tɩ. Ba tɩtɩ wʋbʋŋa nan na paɩ ba tɔgɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba maŋɩ ba ye kʋlʋ na maŋɩ sɩ ba taa kɩ tɩn mʋ, yɩ Wɛ cullu tɩm ta tǝri ba tee nɩ. 15Ba tɩtʋŋa yam brɩ nɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn tigi ba bɩcara nɩ. Ba wʋbʋŋa na paɩ ba tɔgɩ cwǝŋǝ kalʋ tɩn dɩ brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ ba wʋbʋŋa waɩ ya brɩ-ba nɩ ba kɩ ba cɔgɩ, naa ya brɩ-ba nɩ ba jɩgɩ cɩga. 16Kʋʋ́ ta yɩ kʋntʋ mʋ Wɛ sarɩya dɛ dɩm nɩ. Baŋa-Wɛ wʋ́ da Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ bʋrɩ nɔɔna maama wʋbʋŋa yalʋ na sǝgi tɩn, nɩ amʋ na brɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam te tɩn.

Wɔɔ mʋ yɩ Zwifu cɩga cɩga Wɛ yigǝ nɩ?

17Kʋ daarɩ nmʋ wʋlʋ na brɩ n tɩtɩ nɩ n yɩ Zwifu tɩn, nmʋ yǝni n dalɩ Wɛ cullu tɩm yɩra nɩ mʋ, yɩ n kɩ tɩɩra dɩ n Wɛ tɔga kam. 18Nmʋ maŋɩ n ye Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ sɩ n kɩ kʋlʋ tɩn. Nmʋ na zaasɩ Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ pɛ n lwarɩ woŋo kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. 19Nmʋ bʋŋɩ nɩ n jɩgɩ Wɛ pooni mʋ n paɩ balʋ ta na wʋ lim wʋnɩ tɩn, yɩ n nyɩ dɩ lilwe vaŋɩnʋ na lagɩ sɩ o pa nɔɔna tɔgɩ cwǝŋǝ te tɩn. 20Nmʋ maa n bʋŋɩ nɩ n jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ n brɩ balʋ na ba jɩgɩ yǝno tɩn, sɩ n daarɩ n zaasɩ balʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ tɩn. Wɛ cullu tɩm na brɩ-m cɩga dɩ yǝno maama tɩn mʋ paɩ n bʋŋɩ kʋntʋ. 21Nmʋ nan na yǝni n zaasɩ n donnǝ tɩn, bɛɛ mʋ kɩ yɩ n ba zaasɩ n tɩtɩ? Nmʋ yǝni n brɩ nɔɔna nɩ ba yɩ taa ŋɔna, yɩ nmʋ tɩtɩ ŋɔnɩ mʋ. 22N tɛ nɩ ba yɩ kɩ boorim, yɩ nmʋ tɩtɩ boori mʋ. Nmʋ culi jwǝnǝ, yɩ n laan daarɩ n di nyɔɔrɩ ya baŋa nɩ. 23Nmʋ jɩgɩ tɩɩra dɩ Wɛ na kɩ DƖ cullu tɩm n jɩŋa nɩ tɩn, yɩ n laan daarɩ n kɩ n cɔgɩ Wɛ yɩrɩ dɩ n na ba sɛ DƖ cullu tɩm na brɩ te tɩn. 24Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: «Kʋ yɩ abam Zwifǝ bam kikiǝ ŋwaanɩ mʋ paɩ dwi-gɛ tiinǝ ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ Wɛ yɩrɩ.»

25Abam yǝni á goni á bǝkǝri sɩ kʋ brɩ nɩ á yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. Á nan na kwaanɩ á sɛ Wɛ cullu tɩm, á bǝkǝrigonim dɩm jɩgɩ kuri. Kʋ daarɩ, á na cɔgɩ Wɛ cullu tɩm, á bǝkǝri sɩm gwǝŋǝ yɩ kafɛ mʋ. 26Dwi-gɛ tiinǝ nan ba goni ba bǝkǝri. Ba wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa nan na tɔgɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn, kʋntʋ tu nyɩ dɩ wʋlʋ na goni sɩ kʋ brɩ nɩ o yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn mʋ. 27Dwi-gɛ tiinǝ wʋ́ brɩ nɩ abam Zwifǝ bam ba jɩgɩ bʋra. Bɛŋwaanɩ á jɩgɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm á jɩŋa nɩ, yɩ á goni á bǝkǝri. Nan dɩ kʋ dɩ, á ta yǝni á cɔgɩ Wɛ cullu tɩm mʋ. Bantʋ nan ba goni ba bǝkǝri, yɩ ba nan tɔgɩ Wɛ cullu tɩm.

28Kʋ daɩ wʋlʋ na brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ Zwifu tɩn mʋ sɩɩnɩ o yɩ Zwifu cɩga cɩga Wɛ yigǝ nɩ. Kʋ nan ta daɩ nɩ wʋlʋ na goni tɩn mʋ sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nɔɔnʋ. 29Wɛ yigǝ nɩ, Zwifu cɩga cɩga yɩ wʋlʋ Wɛ na lǝni o bɩcarɩ tɩn mʋ. Wʋlʋ bɩcarɩ na fɔgɩ dɩ kwɛ tɩn mʋ nyɩ dɩ o goni mʋ cɩga cɩga. Wɛ cullu tɔnɔ kʋm bá wanɩ kʋ kwɛ nɔɔnʋ bɩcarɩ, kʋ nan yɩ Wɛ Jorokʋm mʋ waɩ kʋ kwɛ nɔɔnʋ bɩcarɩ. Nɔɔnʋ wʋntʋ doŋ naɩ zulǝ Wɛ tee nɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ nabiinǝ tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index