Search form

Rom int

Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa Rom tiinǝ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ

Pooli dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Rom nɩ tɩn mʋ. Nɔɔna badaara ya maŋɩ ba brɩ-ba Wɛ cɩga kam. Pooli nan lagɩ sɩ o dɩ yi ba te, sɩ o pa ba na baarɩ mʋ, sɩ o laan daarɩ o kɛ o vu yigǝ.

Tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ o brɩ o zaasɩm dɩm maama na yɩ te tɩn:

Nɔɔnʋ maama kɩ lwarɩm mʋ, yɩ Wɛ nan soe ba maama, kʋ na yɩ Zwifǝ naa dwi-gɛ tiinǝ dɩ. Ba maama wʋ́ wanɩ ba na cɩga Wɛ tee nɩ, dɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi wʋlʋ na tɩgɩ ba ŋwaanɩ tɩn. Kʋntʋ nan yɩ Wɛ pɛɛrɩ mʋ. Wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn wʋ́ na vrɩm lwarɩm dɩ tʋʋnɩ wʋnɩ. Ba laan wʋ́ ta ŋwɩ dɩ ba Yuutu Zezi, yɩ Wɛ Joro kʋm zǝni-ba (pɔɔrɩm 1-8).

Pooli ta ma brɩ Zwifǝ balʋ na vɩn Zezi dɩ zɩm maama tɩn woŋo. O brɩ nɩ ba bá wanɩ ba vɩn Wɛ maŋa maama, Wɛ zaanɩ dɩm na waɩ woŋo maama tɩn ŋwaanɩ (pɔɔrɩm 9-11).

Kʋ nan na yɩ lele kʋntʋ, Wɛ na kɩ dwi-gɛ tiinǝ maama lanyɩranɩ te tɩn, kʋ maŋɩ sɩ ba kwe ba tɩtɩ ba pa Zezi, sɩ ba taa ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo, sɩ kʋ poli Wɛ wʋ (pɔɔrɩm 12-15).

Tɔnɔ kʋm tiim jǝgǝ nɩ, Pooli brɩ nɩ o lagɩ sɩ o vu Rom mʋ, sɩ bantʋ dɩ laan wanɩ ba zǝn-o sɩ o kɛ o vu Ɛsɩpanyɩ. O laan ma daarɩ o jɔɔnɩ nɔɔna balʋ maama o na ye yɩ ba wʋ Rom nɩ tɩn (pɔɔrɩm 15-16).

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index