Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 1:13

13तिवा यरूशलेम लेप्‍सिमा खोप्‍राङ देतुप खाङ्‍बी तेङाङ तेला गाल। तिवा ति पत्रुस ताङ यूहन्‍ना ताङ याकूब ताङ अन्‍द्रियास ताङ फिलिप ताङ थोमा ताङ बारथोलोमाइ ताङ मत्ती ताङ अल्‍फयसकी पुज्‍युङ याकूब ताङ जिलोट सिनी ङो शेवु सिमोन ताङ याकूबकी पुज्‍युङ यहूदा यिनोक।