Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 1:24

24दुक सिनी मोपोर क्‍यासुङ, “ओ, तेरी मीतिवी सेमगी ताम्‍ङे हाक्‍कोवु चोवो कोन्‍छ्‍योक, दी मिरा ङ्‍यिवुकी पर्ला सुला बेतुप ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा नोके, ती ति ङ्‍यिराङला छ्‍या तेन नाङ।