Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 10:15

15ती ज्‍युक्‍ला साङ येलुङ दुक सिरुप वोरु यी लेसुङ, “कोन्‍छ्‍योककी चेङ्‍गा जो नङ्‍गुप च्‍यालकला ख्‍योरो मेचेङ्‍गा यिन सिनी नासाम मातोङ!”