Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 10:38

38कोन्‍छ्‍योककी नासरतकी येशूला खोकी थु चाङ्‍मा ताङ ङार छ्‍येवु ओङ नाङ्‍सुङ। तमा कोन्‍छ्‍योक ति खोकी मुला राङ ज्‍यु वोतुप तप्‍की लुङ्‍बाकी छो ज्‍यीला खोकी लाका ल्‍यामुतिवा कियी शैतानकी दुक्‍पा बिन्‍नी नानी वोतुप ताङ डेकी कुलुपतिवा तेरीला टेक च्‍यितुप ति ख्‍यिराङला साङ छ्‍या वे।