Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 11:28

28तिवी पर्ला अगाबस सिरुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा मिरा च्‍यिककी रोमकी लुङ्‍बा तेरीला छासे ङ्‍यिमा मर्वु शर्कितो सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा नम्‍दर शेसुङ। ती ति रोमकी ग्‍येल्‍वु क्‍लौडियसकी ङोला च्‍युङ्‍गिनोक।