Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 13:47

47च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी

‘जम्‍बुलिङकी अन्‍तिमला गल्‍नी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला दिक्‍पा ने थरुप लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप वोसिर दोके च्‍युङ्‍गुपला ख्‍यिराङ पेनी वे।’

सिनी ङ्‍यिराङला सुङ वे।”