Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 14:10

10पावलकी तीला थोर ग्‍यप्‍नी, “काङ्‍बा चुनी खोक लो!” सिक्‍यासिमा ती ति खोक लानी फिर्नी युकुप छाल्‍सुङ।