Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 15:24

24ङ्‍यिरा पर नेमा ललाइ मीतिवा ङ्‍यिराङला माटिवा क्‍यानी ख्‍यिरा ते गल्‍नी मेतुप ताम्‍ङेतिवा लाप्‍नी ख्‍यिराङला दुक्‍पा बिन्‍दुप ताङ सेम ना लङ्‍गुप ति ङ्‍यिरा हाक्‍कोसुङ।