Search form

लोमा छ्‍येतिवी लाका 15:6

6तमा ती ताम्‍ङेकी कोर्ला केवुल कितुपला लोमा छ्‍येतिवा ताङ यहूदीतिवी नाङ ने गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा जोम्‍नी